Kursa kods Teol5099
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 32 32 96
E-kursi Teol5099: Teoloģijas problēmjautājumi
Kursa anotācija Kurss pēta problēmas, kas ir teoloģisko diskusiju degpunktā: zinātnes un Bībeles ainu kopsakarība, Jēzus krusta interpretācija, Bībeles teksta interpretācija, kā arī ļaunums un ciešanas. Kurss paredz padziļināt studentu ieskatus šajos svarīgajos kristīgās teoloģijas jautājumos. Tiek apskatīti teoloģiskās tradīcijas teorētiskie un vēsturiskie risinājumi, un students tiek aicināts veidot savus personīgos ieskatus un atbildes.
Rezultāti 1) Students zinās teoloģisku problēmu risināšanas metodiku
2)Students māces risināt teoloģiskas problēmas
3)Students zinās teoloģijas neatrisinātās problēmas
4)Students zinās teoloģiskās tradīcijas ieskatus un doktrīnas kursā pētītajos jautājumos;
5)Students māces formulēt savus teoloģiskos ieskatus un risinājumus

Kursa plāns 1. Ticība un zinātne-lekcijas un semināri S8
2. Pestīšana S8
3. Svētie raksti S8
4. Ļaunums un DievsS8
5. Atklāsme S8
6. Vardarbība S8
7. Gnosticisms pagātnē un šodien S8Prasības kredītpunktu iegūšanai 70%—Divi pētnieciski raksti par kādām no kursā apcerētajām problēmām (12-15 lpp)
30%—Semināru apmeklēšana un piedalīšanās semināra diskusijāsMācību literatūra 1. Heglunds, B. Teoloģijas vēsture, Rīga:Augsburgas Apliecības Institūts 1997
2. Katram tematam atzīmētā literatūra kursa plānā

Papildus literatūra 1.Dawkins, R. The Selfish Gene; 1989 The Blind Watchmaker, 1986
2.McGrath, A, Dawkins' God: Genes, Memes, and the Meaning of Life, 2004
3.Kalniņš, I. Cilvēks starp Dievu un pasauli, 2003
4.Braaten, C. E. Christian Dogmatics, 1984
5.Fowl, Stephen E. Engaging Scripture, 1998
6.Akenson, Donald H. Surpassing Wonder, 1998
7.Girard, Rene. I Saw Satan Fall Like Lightning, 2001
8.Alison, James. The Joy of Being Wrong, 1998

Periodika un citi informācijas avoti 1.Atsevišķi “Ceļš” un “Baznīcas gadagrāmatas” raksti
Studiju programmas Teoloģija