Kursa kods Teol5098
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 30 2 48
E-kursi Teol5098: Radīšanas teoloģija Vecajā Derībā
Kursa anotācija Lai arī Bībele sākas ar radīšanas tēmu, turpmāk šī tēma Vecās Derības tekstos ir pārstāvēta nevienmērīgi. Šī maģistrantūras lekciju kursa mērķis ir rast iespēju studentiem apskatīt dziļāk radīšanas tekstus Vecajā Derībā, to izcelsmi un priekšstatiem par radīšanu, ņemot vērā reliģiski vēsturisko kontekstu. Kursa ietvaros ir paredzēts arī pārskats par aktuālajām tendencēm Vecās Derības pētniecībā radīšanas teoloģijas sakarā. Darbs kursā pamatā balstās uz teksta eksegēzi, īpašu uzmanību veltot teoloģiski nozīmīgākiem tekstiem, to interpretāciju iespējām un robežām.
Rezultāti Apgūstot šo kursu, 1)studenti iegūs dziļāku izpratni par dažādām radīšanas teoloģijas tradīcijām plašākā kontekstā, proti, saistībā ar monoteisma rašanos senajā Israēlā, koncentrējoties uz nozīmīgākajām tradīcijām. 2)Kursa ietvaros iegūtās zināšanas padziļinās spējas kritiski analizēt Vecās Derības tekstu, kā arī 3) palīdzēs orientēties Vecās Derības radīšanas tekstu interpretāciju problemātikā.
Kursa plāns KURSA SATURS
1. Ievads radīšanas teoloģijas problemātikā. (L 4)
2. Radīšanas teoloģija pirmvēstures (Gen 1-9) tekstos. (L 10).
Vidussemestra kontroldarbs par radīšanas teoloģiju pirmvēstures (Gen 1-9) tekstos. (S 2)
3. Radīšanas teoloģija pravietiskajos tekstos. (L4)
4. Radīšanas teoloģija Psalmu grāmatā. (L4)
5. Radīšanas teoloģija gudrības literatūrā. (L 4)
6. Radīšana kā tēma Vecās Derības teoloģijā. (L 4)


Prasības kredītpunktu iegūšanai Kursa klausītājiem jāapmeklē vismaz 75% lekciju, aktīvi jāiesaistās lekciju darbā, patstāvīgi jāapgūst pasniedzēja piedāvātie papildmateriāli.
Gala atzīmi veido rakstiskā eksāmena atzīme (50%) un atzīme par rakstisku vidussemestra kontroldarbu (50%).


Mācību literatūra 1.B.W.Anderson. Creation in the Old Testament. London, 1984.
2.K. Löning, E. Zenger. Als Anfang schuf Gott:Biblische Schöpfungstheolo-gien. Düsseldorf, 1997.
3.O.Keel, S.Schroer. Schöpfung:Biblische Theologie im Kontext altorientalischer Religionen. Göttingen, 2002.
4.R.J.Clifford, J.J. Collins (ed.). Creation in the Biblical Traditions. Washington, 1994.
5.O. Kaiser. Der Gott des Alten Testaments. Göttingen, 1998.
6.G.Kraus. Welt und Mensch: Lehrbuch zum Schöpfungslehre. Frankfurt am Main, 1997.
Papildus literatūra 1.S. Paas. Creation and Judgement. Leiden, 2003.
2.L.G. Perdue. Wisdom&Creation. Nashville, 1994.
3.S. Schroer, Th. Staubli. Body Symbolism in the Bible. Collegeville, 2001.
4.W.W. Hallo (ed.). The Context of Scripture.Vol.1. Leiden, 1997.
5.M. Bauks. Die Welt am Anfang. Neukirchen-Vluyn, 1997.
6.W. Klaiber. Schöpfung: Urgeschichte und Gegenwart. Göttingen, 2005.
7. H.-P.Mathys (Hg.). Ebenbild Gottes – Herrscher über Welt. Neukirchen-Vluyn, 1998.
8.M. Albani. Der eine Gott und die himmlischen Heerscharen. Leipzig, 2000.
9.O. H. Steck. Die Paradieserzählung. Neukirchen-Vluyn, 1970.
10.P.Doll. Menschenschöpfung und Weltschöpfung in der alttestamentlichen Weisheit. Stuttgart, 1985.
11.H. Weippert. Der Schöpfer des Himmels und der Erde: Ein Beitrag zur Theologie des Jeremiabuches. Stuttgart, 1981.
Periodika un citi informācijas avoti 1.R.G. Kratz, H. Spieckermann “Schöpfung”: in Theologische Realenzyklopädie 30: 258-283.
2.C. Westermann. “Schöpfung und Evolution”: in C. Westermann.Gesammelte Studien III: 27-38. München, 1984.
3.W.H.Schmidt. “Schöpfung im Alten Testament”: in J. Track,Ch. Link (Hg.). Verstehen – Bewahren – Gestalten: 63-83. Neukirchen – Vluyn, 2003.
4.I. Praetorius.”Schöpfung/Ökologie”: in Wörterbuch der feministischen Theologie: 354 – 360.
5.G. von Rad. “Das theologische Problem des alttestamentlichen Schöpfungsglaubens”: in G. von Rad. Gesammelte Studien zum Alten Testament: 136-147. München,1961.
Studiju programmas Teoloģija