Kursa kods Teol5097
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu seno Tuvo Austrumu pēcnāves dzīves priekšstatu attīstībā līdz agrīnajiem viduslaikiem, aplūkojot tādas pamattēmas kā nāve, pēcnāves dzīve, paradīze un elle, mirušo augšāmcelšanās un Pastarā tiesa.
Piedāvātais kurss „Pēcnāves dzīves priekšstatu attīstība Tuvajos Austrumos” sastāvēs no 16 dažādu biblisko, rabīnisko un pseidoepigrāfisko tekstu tematiskajām studijām. Kursā paredzētas arī vairākas seminārnodarbības. Katru semināru ievadīs pasniedzēja lekcija par izvēlētā teksta vēsturisko, sociālo un filozofiski-teoloģisko kontekstu, nepieciešamības gadījumos papildinot vielu ar ilustratīvo materiālu.
Kursa atbildīgais Valdis Tēraudkalns
Rezultāti Kurss padziļina izpratni par Vecās Derības (un daļēji arī Jaunās Derības) vidi. Tas palīdz orientēties gan bibliskajos, gan postbibliskajos un rabīniskajos un citos senajos tekstos, kuriem ir tieša saistība ar apokaliptisko tematiku kā jūdaismā, kristietībā, tā zoroastrismā un daļēji arī islāmā.
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst pamatzināšanas par pēcnāves dzīves priekšstatu attīstību seno Tuvo Austrumu reģionā.
Kursa plāns 1.Vispārējs ieskats kursa tematikā. Metodoloģija.1
2.Priekšstati par pēcnāves dzīvi senajā Ēģiptē. Kosmogonija un antropoloģija.1
3.Priekšstati par pēcnāves dzīvi Mezopotāmijā. Kosmogonija un antropoloģija.1
4.Nāve un apbedīšanas tradīcijas pie senajiem ebrejiem.1
5.Priekšstati par pēcnāves dzīvi senajā Izraēlā. Kosmogonija un antropoloģija.1
6.Priekšstati par pēcnāves dzīvi senajā Grieķijā un Romā. Kosmogonija un antropoloģija. Ietekme uz Tuvo Austrumu priekšstatiem. 1
7.Priekšstatu par pēcnāves dzīvi attīstība starpderību periodā - I. 1
8.Priekšstatu par pēcnāves dzīvi attīstība starpderību periodā – II. Jaunā Derība jūdaisma kontekstā.1
9.Pēcnāves dzīve un rabīniskā literatūra.1
10.Pēcnāves dzīve un post-rabīniskā literatūra. Agrīno viduslaiku midrāši. (seminārs).1
11.Pēcnāves dzīve zoroastrismā-I. Koncepciju attīstība.1
12.Pēcnāves dzīve zoroastrismā-II. Ardā Virāz jeb „Grāmata par Taisnīgo Virāzu”. (seminārs).1
13.Apbedīšanas tradīcijas un pēcnāves dzīve islāmā.1
14.Idejas par taisnīgu tiesu jūdaismā, kristietībā, zoroastrismā un islāmā: salīdzinošā analīze. (seminārs).1
15.Priekšstati par pēcnāves dzīvi un eshatoloģijas attīstība Tuvo Austrumu kontekstā. 1
16.Tuvo Austrumu eshatoloģisko koncepciju aktuālā recepcija mūsdienās. (seminārs).1
Prasības kredītpunktu iegūšanai Lekciju apmeklējums ir obligāts (40%),
semināru apmeklējums – obligāts (10%),
Galapārbaudījums (50%)
Mācību literatūra 1.Bībele. Vecās un Jaunās Derības Svētie Raksti. Latvijas Bībeles Biedrība, 1995.
2.Segal A.F. Life After Death. A History of the Afterlife in the Religions of the West. Doubleday. N.Y.-London-Toronto-Sydney-Auckland, 2004.
3.Russel, J.B. A History of Heaven. The Singing Silence. Princeton University Press. New Jersey, 1997.
4.Trajectories in Near Eastern Apocalyptic. A Postrabbinic Jewish Apocalypse Reader. Edited by John C. Reeves. Society of Biblical Literature. Atlanta, 2005.
5.Wright, J.E. The Early History of Heaven. Oxford University Press. New York, 2000.

Papildus literatūra 1.Charlesworth, J.H., ed. The Old Testament Pseudepigrapha. New York, 1983.
2.Barrera, J.T. “The Jewish Bible and the Christian Bible”. An Introduction to the History of the Bible. Leiden-New York-Köln. 1998.
3.Charles, R.H. “A Critical History of the Doctrine of a Future Life”. London, 1913.
4.Nickelsburg, G.W.E. “Resurrection, Immortality and Eternal Life in Intertestamental Judaism”. Harvard Theol.Stud.XXVI. London, 1972.
5.Hinnells, J.R. “Persian Mythology”. The Library of the World’s Myths and Legends. London, 1997.
6.Ardā Wirāz Nāmag. The Iranian “Divina Comedia”. Vahman, F., ed. // Scandinavian Institute of Asian Studies. Monograph Series. No.53. Curzon Press Ltd. London and Malmo, 1986.
Periodika un citi informācijas avoti 1.The Anchor Bible Dictionary. New York, 1992.
2.Theological Wordbook of the Old Testament. Chicago, 1980.
3.Jewish Encyclopedia on-line: http://www.jewishencyclopedia.com/index.jsp

Studiju programmas Teoloģija