Kursa kods Teol5089
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80
Kursa anotācija Semināru kursā piedāvāts ieskats agrīnās kristietības un nekristīgās jeb pagānu sabiedrības dialogā. Kursa gaitā tiks lasīti kristīgo teologu un pagānu autoru darbi, kuros atspoguļojas pagānu un kristiešu savstarpējā attieksme un izpratne. Antīkie darbi liecina par savdabīga dialoga pastāvēšanu, ar kuru senās kristietības pasaule atbildēja pagāniskajai sabiedrībai un izskaidroja tai savas mācības un dzīvesveida principus. Līdzās pagānu autoru darbiem aplūkotas tiks arī kristietības un jūdaisma dialoga problēmas.
Kursa atbildīgais Valdis Tēraudkalns
Rezultāti Aplūkojot daudzveidīgo kristietības kritiku, kā arī teologu atbildes kontekstus un stratēģijas, padziļinās studentu izpratne par baznīcas vēstures attīstību. Tekstu lasīšana palīdz izsekot aplūkoto teologu loģikai un jēdzienu lietojumam. Pilnveidojas arī priekšstats par mijiedarbību, kādā veidojās teoloģija, tika panākti pirmie dogmatiskie formulējumi un nostiprinājās kristīgās identitātes aprises. Izprotot patristikas teologu nospraustos uzdevumus, argumentācijas modeļus un vēsturisko situāciju, nostiprinās spējas izprast patristikas teoloģijas valodu un tās domāšanas pasauli.
Kursa plāns 1.Ievadlekcija2
2.Apoloģētikas žanrs; tā stilistiskās un vēsturiskās robežas (lekcija) 2
3.Vēstule Diognētam2
4.Justīns Martīra "Dialogs ar jūdu Trifonu"2
5.Justīna Martīra "Apoloģijas"4
6.Tatians un atbilde "kristietības hellenizācijai"4
7.Tertulians: De praescriptione haereticorum4
8.Tertulians: Apologeticum4
9.Tertulians Apologeticum4
10.Pagānu sabiedrības priekšstati par kristīgo Baznīcu. (lekcija)4
11.Aleksandrijas Klēmenta "Protreptikos"4
12.Aleksandrijas Klēmenta "Paidagogos"4
13.Kelsa "Alēthēs logos"4
14.Origena "Kata Kelsou"4
15.Origena "Kata Kelsou"4
16.Noslēgums (lekcija)4
Prasības kredītpunktu iegūšanai Semināru apmeklējums veido 40% atzīmes.
Kursa pārbaudījums - patstāvīgi veikta (tulkota) teksta analīze (8-10 lpp.)
Mācību literatūra
1.Carlos Andresen. Logos und Nomos. Berlin, 1955
2.Robert M. Grant. Greek Apologists of the Second Century. London, 1988
3.Henry Chadwick. The Early Church. N.Y., 1988.
4.John Dillon. The Middle Platonists. London, 1977
5.Robert Grant. The Early Christian Doctrine of God. Charlottesville, 1966
6.Seeberg, Reinhold. Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. I – Leipzig: Deitschert’sche Verlagsbuchhandlung
7.Etjēns Žilsons. Kristīgās filozofijas vēsture viduslaikos, I daļa / tulk. S. Rutmane, M. Vecvagars. - Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 1997.
Periodika un citi informācijas avoti 1.www.earlychristianwritings.com
Studiju programmas Teoloģija