Kursa kods Teol5088
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 26 6 48
E-kursi Teol5088: Teodiceja - Dievs, ļaunums un ciešanas
Kursa anotācija Kurss ir veltīts ļaunuma problēmas teoloģiskai un filosofiskai analīzei. Kursā tiks apskatīti tādi sarežģīti jautājumi, kā: Kādēļ lai labs Radītājs radītu pasauli, kurā pastāv ļaunums? Vai cilvēku grēki izskaidro visu ļaunuma veidu pastāvēšanu? Vai ļaunuma eksistence nozīmē, ka jāatsakās vai nu no dievišķās omnipotences vai no dievišķās omniprezences? Diskutējot par šiem jautājumiem, tiks salīdzināti kristiešu un jūdu autoru uzskati, kā arī galveno reliģijas filosofijas virzienu—angļu-amerikāņu, kontinentālās un procesa filosofijas pozīcijas. Kā konkrēts ļaunuma piemērs, kursa gaitā tiks apskatīts Otrais pasaules karš un nacistu genocīds pret ebrejiem. Tiks apspriesti arī iemesli, kādēļ holokausts ir izraisījis krīzi reliģijas filosofijā. Šī ekstrēmā ļaunuma izpausme ir novedusi pie tā, ka daži jūdu un kristiešu domātāji ir atteikušies no teodicejas idejas kā tādas un piedāvā koncentrēties uz praktiskiem un ētiskiem risinājumiem, kamēr citi domātāji turpina meklēt adekvātākus skaidrojumus.
Rezultāti Jāformulē kursā iegūstamās akadēmiskās un profesionālās kompetences.

Kursu beidzot studentiem:
- jāzin galveno terminu definīcijas saistībā ar tēmu
- jāzin galveno kristiešu un jūdu teologu un reliģijas filosofu pamatidejas par teodiceju
- jānodemonstrē kritiskās domāšanas prasmes attiecībā uz mūsdienu reliģijas filosofijas jautājumiem
- jānodemonstrē mutiskās prezentācijas prasmes
- jānodemonstrē akadēmiskās lasīšanas un rakstīšanas prasmes angļu valodā
Kursa plāns 1.Teodiceja jūdaismāL2
2.Teodiceja kristietībāL2
3.Holokausts kā izaicinājums teodicejai IL2
4.Holokausts kā izaicinājums teodicejai IIL2
5.Jūdu un kristiešu teodiceju salīdzinājumsS2
6.Protesta teodicejaL2
7.Ireneja teodicejaL2
8.Brīvās gribas teodicejaL2
9.Procesa teodicejaL2
10.Teodiceju salīdzinošā analīzeS2
11.Eksistenciālistu alternatīvas teodicejaiL2
12.Politiskās alternatīvas teodicejaiL2
13.Atbrīvošanās teoloģija un sociālais ļaunumsL2
14.Latvijas okupācija Otrā pasaules kara laikāL2
15.Mūsdienu filosofiskā un teoloģiskā diskusija par teodiceju L2
16.NoslēgumsS2

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Referāts 25%
Referāts 25%
Noslēguma eksāmens - referāts 50%
Mācību literatūra 1.Jacob Neusner, Evil and Suffering
2.Elie Wiesel, Night
3.Stephen T. Davis, Encountering Evil: Live Options in Theodicy
4.Sarah K. Pinnock, Beyond Theodicy: Jewish and Christian Thinkers Respond to the Holocaust
5.Agate Nesaule, A Woman in Amber
Papildus literatūra 1.William Cenkner, Evil and the Response of World Religions
Studiju programmas Teoloģija