Kursa kods Teol5087
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80
Kursa anotācija Kursa ietvaros tiks apskatītas dažādas plurālisma teorijas, galvenokārt, mūsdienu kristīgo teologu piedāvātās inkluzīvisma un ekskluzīvisma perspektīvas. Kā kristiešiem reaģēt uz to, ka arī citas reliģijas pretendē uz patiesību? Kā reliģijām izvairīties no netolerances un konfliktiem? Lai situētu plurālismu globāli, kursa gaitā tiks apskatīti kristietības-hinduisma un kristietības-budisma dialogi.
Kursa atbildīgais Valdis Tēraudkalns
Rezultāti Kursu beidzot studentiem:
- jāzin galveno terminu definīcijas, saistībā ar tēmu (ekskluzīvisms, inkluzīvisms, plurālisms, utt)
- jāzin galveno Ziemeļamerikas teologu, kas raksta par plurālismu, pamatidejas
- jānodemonstrē kritiskās domāšanas prasmes attiecībā uz mūsdienu teoloģijas jautājumiem
- jānodemonstrē mutiskās prezentācijas prasmes
- jānodemonstrē akadēmiskās lasīšanas un rakstīšanas prasmes angļu valodā
Kursa plāns 1.Pasaules reliģijas ASV kontekstā
2.Hinduisms kristietības skatījumā
3.Plurālisms un pasaules kultūras
4.Projekts
5.Džona Hika teoloģiskais plurālisms
6.Inkluzīvisms
7.Partikulārisms
8.Plurālisma kritika
9.Grupu debates
10.Budisma un kristietības salīdzinājums
11.Budisma skatījums uz kristietību
12.Kristietības skatījums uz budismu
13.Feminisma teoloģija un plurālisms
14.Studentu prezentācijas
15.Studentu prezentācijas
16.Noslēgums
Prasības kredītpunktu iegūšanai Apmeklējums 20%
Referāts 20%
Referāts 20%
Prezentācija 20%
Noslēguma referāts 20%
Mācību literatūra 1.Diana Eck, Encountering God: A Spiritual Journey from Bozeman to Banaras.
2.Stanley Gudry (Ed), Four Views on Salvation in a Pluralistic World
3.Gross and Ruether, Religious Feminism and the Future of the Planet: A Buddhist Christian Conversation
4.John Hick, An Interpretation of Religion
5.Mark Heim, Salvations: Truth and Difference in Religion
Papildus literatūra 1.Catherine Cornille (Ed), Many Mansions? Multiple Religious Belonging and Christian Identity
2.John Hick and Paul Knitter, The Myth of Christian Uniqueness
3.William Cantwell Smith, Towards a World Theology
4.Paul Knitter, No Other Name
5.Rita Gross and Terry Muck, Christian Talks about Buddhist Meditation, Buddhists Talk about Christian Prayer
6.Thich Nhat Hanh, Living Buddha, Living Christ
Studiju programmas Teoloģija