Kursa kods Teol5086
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 18 14 48
E-kursi 2TEO5099: Reliģijas socioloģija
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir ievadīt teoloģijas un reliģiju zinātnes specialitātes magistratūras līmeņa studentus reliģijas socioloģijā, palīdzot saprast socioloģiskā pētījuma specifiku un socioloģijas kā zinātnes pētniecības metodes un verificējamības īpatnības, sniegt pārskatu par galvenajām reliģijas socioloģijas apakšnozarēm un atvieglot patstāvīga pētījuma veikšanu noteiktu, iepriekš izvirzītu mērķu un uzdevumu sasniegšanai (ievads pētījuma metodēs) .Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti (1) iegūst izpratni par reliģijas socioloģijas galvenajām teorijām un metodēm; (2)
Studenti māk pastāvīgi izvirzīt socioloģiski verificējamus mērķus un uzdevumus; (3), atbilstoši izvēlēties reliģijas socioloģijas pētnieciskās metodes un pielietot tās lauka pētījumā.


Kursa plāns 1. Reliģija kā sociālo zinātņu priekšmets L4, S4
2. Reliģijas izcelsme L2
3. Reliģijpētniecības teorijas un mūsdienu aktualitātes L2, S6
4. Reliģija mūsdienu sabiedrībā L10, S4

Prasības kredītpunktu iegūšanai Semināru apmeklējums – obligāts (75%),
Studiju kursa apguves vērtējumu veido:
1. starppārbaudījuma (rakstisks kontroldarbs) vērtējums 50%,
2. eksāmena (pētn., darbs) vērtējums 50% no kopējā vērtējuma.


Mācību literatūra 1.Capps W. Religious studies: the making of a discipline. Minneapolis: Fortress Press, 1995. (1 eks.)
2.Hamilton H., ed. The sociology of religion: critical concepts in sociology. London,New York: Routledge, 2007. (1 eks.)
3.Esposito J. Religion & globalization: world religions in historical perspective. Oxford ;New York: Oxford University Press, c2008. (1 eks.)
4. Tēraudkalns V. Reliģijpētniecība: vēsture, metodes, teorijas. Rīga: Mansards, 2014. (5 eks.)


Papildus literatūra 1.Trigg R. Religion in public life : must faith be privatized? Oxford ;New York : Oxford University Press, 2007. (1 eks.)
2.Bruce S. God is dead : secularization in the West. Malden, MA [etc.]: Blackwell, 2002. (1 eks.)
3. Davie G. The sociology of religion : a critical agenda. Los Angeles : SAGE, 2013. (1 eks.)Periodika un citi informācijas avoti 1.Sociology of religion: a quarterly review
2. Ceļš
3. Reliģiski filozofiski Raksti


Studiju programmas Teoloģija