Kursa kods Teol5079
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48
E-kursi 2TEO5072: Platons un teoloģija
Kursa anotācija
Platons ir viens no svarīgākajiem rietumu filosofijas tradīcijas pamatlicējiem, bet platoniskā filosofija ir arī izšķirīgi ietekmējusi kristīgās teoloģijas sākotnējo attīstību.

Šī maģistratūras semināra mērķis ir iepazīšanās ar Platona domāšanu, īpaši koncentrējoties uz reliģiski/teoloģiski nozīmīgām tēmām.

Semināra uzdevumi attiecīgi ietver:

1) sengrieķu filosofijas kopējā konteksta un Platona filosofijas galveno tēmu, žanru un stratēģiju apzināšanu;

2) Platona filosofijas reliģiski-teoloģisko tēmu iezīmēšanu;

3) Platona dialogu vai to fragmentu izklāstu un interpretāciju, īpaši koncentrējoties uz tiem aspektiem, kuriem sakars ar teoloģiju vai kuri iespaidojuši teoloģiju;

4) iepazīšanos ar citiem reprezentatīviem pagātnes un mūsdienu filosofiskiem un teoloģiskiem tekstiem, kuros tiek interpretēts Platons vai parādās Platona filosofijas teoloģiskā nozīme vai ietekme.
Rezultāti
Zināšanas:

studenti

1) gūst vispārīgu priekšstatu par prominentā rietumu filosofijas klasiķa Platona domāšanu;

2) gūst ieskatu lasīšanai izvēlētajos Platona darbos pārstāvētajās raksturīgajās tēmās un to recepcijā teoloģijā, filosofijā, kultūrā;

3) apzina Platona filosofijā pārstāvētos reliģiskos/teoloģiskos priekšstatus;

4) apzina Platona filosofijas ietekmi uz teoloģijas attīstību.

Prasmes:

studenti

5) attīsta maģistra līmenim atbilstīgu loģisku, analītisku, kritisku un radošu domāšanu;

6) attīsta maģistra līmenim atbilstīgas filosofisku tekstu lasīšanas, analīzes un interpretācijas mākas;

7) prezentē filosofisku tekstu analīzes rezultātus seminārā;

8) argumentēti diskutē par filosofiskiem jautājumiem, pamato savu viedokli.

Kompetence:

studenti

9) spēj izvērtēt Platona koncepciju kontinuitāti un recepciju dažādos filosofijas vēstures periodos;

10) spēj saredzēt un noteikt Platona filosofijas ietekmi uz agrīnās kristīgās teoloģijas veidošanos, tādējādi apzinoties teoloģijas konstruktīvo dabu;

11) interpretē Platona tekstus mūsdienīgā kontekstā;

12) pamato, kāpēc piekrīt vai nepiekrīt specifiskām Platona koncepciju interpretācijām, kritikām u.c.
Kursa plāns
1. Vēsturiskais fons un sengrieķu filosofijas konteksts. Vispārīgas ziņas par Platonu, galvenās (teoloģiskās) tēmas viņa darbos. L-2

2. Platona tekstu lasīšanas un saprašanas problemātika. L-2

3. Dialogs Valsts. L-2, S-2

4. Dialogs Menons. L-2, S-2

5. Dialogs Simpozijs. L-2, S-2

6. Dialogs Faidrs. L-2, S-2

7. Dialogs Eutifrons. L-2, S-2

8. Dialogs Tīmajs. L-2, S-2

9. Platons un tradicionālā teoloģija. S-2

10. Platons un mūsdienu teoloģija. S-2

(L - lekcijas, S - semināri)

Sīkāku kursa plānu skat. Kursa saturā
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vispārīga prasība:

1) Nodarbību apmeklējums (maksimālais kavējums 20%, tālāk par katru kavēto nodarbību tiek samazināta kopējā atzīme par vienu balli).

Starppārbaudījumi:

2) Dalība semināru diskusijās. Par katras nedēļas semināra tekstu diskusijai rakstiski jāsagatavo un jāiesniedz forumā 3 jautājumi/komentāri (30% no kopējās atzīmes, tiek vērtēts vidējais sniegums visā kursa garumā);

3) viens patstāvīgi sagatavots referāts klasē par kādu no semināra tekstiem, ±20 min. (30% no kopējās atzīmes).

Gala pārbaudījums:


4) Viens patstāvīgi sagatavots rakstisks izpētes darbs, 8-10 lpp. (40% no kopējās atzīmes).
Mācību literatūra
1. Platons, Eutifrons. Sokrāta aizstāvēšanās. Kritons. Faidons (Rīga: Zinātne, 1997).

2. ______, Menons. Dzīres (Rīga: Zvaigzne, 1980).

3. ______, Protagors. Hipijs Lielākais. Faidrs. 7. vēstule. 8. vēstule (Rīga: Zinātne, 1999).

4. ______, Valsts (Rīga: Zvaigzne ABC, 1998).

5. Plato's Timaeus, trans. B. Jowett (Elpenor: https://www.ellopos.net/elpenor/physis/plato-timaeus/default.asp).

6. Soren Kierkegaard, Philosophical Fragments, ed., trans. Howard Kong, Edna Kong (Princeton University Press, 1985).

7. Mario Costa, "For the Love of God: The Death of Desire and the Gift of Life" in Toward a Theology of Eros: Transfiguring Passion at the Limits of Discipline, eds. Virginia Burrus & Catherine Keller (Bronx, NY: Fordham University Press, 2006).

8. Anders Nygren, Agape and Eros (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

9. Džūlija Enasa, "Mīlestība, sekss un dzimte Platona filozofijā" (Satori: https://www.satori.lv/article/milestiba-sekss-un-dzimte-platona-filozofija).

10. William E. Mann, "Theism and the Foundations of Ethics" in The Blackwell Guide to the Philosophy of Religion, ed. William E. Mann (Oxford: Blackwell, 2005).

11. Sarah Broadie, "Theological Sidelights from Plato's Timaeus", Proceedings of the Aristotelian Society Supplementary Volume lxxxii, 2008.

11. John Dillon, "Logos and Trinity: Patterns of Platonist Influence on Early Christianity" in The Philosophy in Christianity, ed. G. Vesey (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

12. Adriaan Peperzak, The Quest for Meaning: Friends of Wisdom from Plato to Levinas (New York: Fordham University Press, 2003).
Papildus literatūra
1. Jacques Derrida, “Plato's Pharmacy”, Dissemination, trans. Barbara Johnson (London: Athlone Press, 1981).

2. Jacques Derrida, “Khora”, On the Name (Stanford University Press, 1995).

3. Leo Strauss, On Plato’s Symposium (Chicago: University of Chicago Press, 2001).

5. John Sallis, Being and Logos: Reading the Platonic Dialogues (Indiana University Press, 1996).

6. Thomas A. Szlezak, Platon lesen (Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1993).
Periodika un citi informācijas avoti
Richard Kraut, "Plato" in Stanford Encyclopedia of Philosophy (https://plato.stanford.edu/entries/plato/) Divine Command Theory (Philosophy of Religion Info: http://www.philosophyofreligion.info/christian-ethics/divine-command-theory/)
Studiju programmas Teoloģija