Kursa kods Teol5076
Fakultāte Teoloģijas fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits
4 6 64 24 40
E-kursi Teol5076: Teoloģijas antropoloģija: P.Tilliha teoloģija
Kursa anotācija Kursa mērķis ir pētīt saikni starp ieskatu par Dievu un cilvēka apziņu. Kurss dod vēsturisku pārskatu par cilvēka pašapziņas tapšanu dažādos skaidri iezīmētos posmos. Ievērojama attīstība konstatējama kristietības iespaidā. Modernā teoloģija iezīmējama ar „pavērsienu uz subjektivitāti“, nostādot cilvēka apziņu kā noteicošo teoloģisko centru. P. Tilliha teoloģija to īpaši liecina un analizē, dodot sistemātisku teoloģijas antropoloģijas kopsavilkumu. Uz šā fona ir iezīmējamas arī pretējās teoloģiskās opcijas (Barts), un citi teoloģijas antropoloģijas akcenti (Hauervas, Žirārs). Studenti lasa Tilliha „Dynamics of Faith“ un „Courage To Be“, un seminārā referē par kādu teoloģijas antropoloģijas tēmu Tilliha darbos.
Rezultāti Students rod ieskatu par cilvēka pašapziņas attīstību;
Students rod ieskatu kā idejas par Dievu, cilvēku un sabiedrību ir saistītas;
Students izprot teoloģijas atroploģisku koncepciju opcijas un attīstības vēsturi
Students iepazīst P. Tiliha teoloģisko antropoloģiju
Students praktizē teoloģisku pētniecību un pētniecības publisku izklāstīšanu

Kursa plāns L 1.Dievs un cilvēka „es“ 2
L 2.Cilvēka apziņas evolūcija: mimētika, ego, racionalitāte4
L 3.Cilvēka apziņas evolūcija: pašapziņa, moderna apziņa4
L 4.Cilvēka tēls kristietības pirmsākumos2
L 5.Augustīns2
L 6.Tilliha teoloģija un darbi2
L 7.Tilliha teoloģiskā antropoloģija2
L 8.Dievs un cilvēka „es“ pretstatīts: K. Barts2
L 9.Cilvēka „es“ kā kopienas veidols: Žirārs, Hauervas2
S 10.Semināri: studenti referē darbus10

Prasības kredītpunktu iegūšanai Kontroldarbi (lasāmvielas pārbaudes) —20%, semestra darbs—50%, līdzdalība semināra diskusijās—30%

Mācību literatūra P. Tillich, “Dynamics of Faith”, Harper Torchbooks, NY.
P. Tillich, “Systematic Theology”, vol. I, II, III, Harper&Low, Chicago.
P. Tillich, “The Courage to Be”, Charles Schreibners Sons, NY.
P. Tillich, “On the Boundary”, Charles Schreibners Sons, NY.
Papildus literatūra 1.Allison, J. The Joy of Being Wrong
2.Augustine, Confessions
3.Hauerwas, S. With the Grain of the Universe
4.Girard, R. The Scapegoat
5.Mūks, R. Pauls Tillihs. Reliģija un kultūra (Rīga: 1997)
6.Richardson, H.W. Nun, Witch, Playmate

Periodika un citi informācijas avoti 1.Raksti TF periodiskā izdevumā „Ceļš“ (no 1991. g.)
Studiju programmas Reliģijas un ētikas skolotājs
Teoloģija