Kursa kods Teol5072
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
3 4.5 120
Kursa anotācija Kursa ietvaros tiks apskatīta Ķīnas reliģiju vēsture no agrīnā posma (11. gs. p.m.ē.) līdz mūsdienām, aptverot daoisma attīstību, budisma ienākšanu Ķīnā un ķīniešu budisma skolu izveidošanos, kā arī tautas reliģiju formas.
Kursa atbildīgais Valdis Tēraudkalns
Rezultāti Students iegūst dziļāku izpratni par Ķīnas vēsturē izplatītajām reliģijām: daosimu, budismu un tautas reliģijas formām.
Kursa plāns 1.Ķīnas reliģiju pētniecības vēsture, specifika un metodoloģija.4
2.Agrīnie reliģiskie priekšstati Shang-Yin dinastijā. Priekšstati par shangdi un senču kulta aisākumi. Rietumu Zhou dinastijas (11. gs. P.m.ē. - 771. g. p.m.ē.) reliģiskie priekšstati un ideja par tian - debesīm.4
3.Seminārs: Shangshu (Vēstures kanons) un nodaļas " Hong fan" ("Lielais paraugs") analīze. Shijing (Dzejas kanona) reliģiskie priekšstati.2
4.Reliģiskie priekšstati Austrumu Zhou dinastijas (770.-256. g. p.m.ē.) periodā. " Karojošo valstu" perioda filozofu reliģiskie uzskati.4
5.Seminārs: "Karojošo valstu" perioda filozofu reliģiskie uzskati.4
6.Daoisma attīstība Zhou dinastijas beigās. Laodzi un "Daodejing".4
7.Seminārs: "Daodejing".2
8.Daoisma attīstība Han dinastijā (221.g.p.m.ē. - 220). Zhang Daoling un "Tian shi dao" skola.4
9.Daoisma alķīmija un misticisms. Ge Hong un "Bao pu zi".4
10.Seminārs: Laozi un "Daodejing".2
11.Budisma ienākšana Ķīnā. Agrīnās budisma skolas4
12.Ķīniešu budisma skolas: Tiantai, Huayan un Chan.4
13.Seminārs: Ķīniešu budisma skolu teksti.4
14.Tautas reliģijas formas. Millenārisma sektas.4
15.Seminārs: tautas reliģiju svētie raksti.2
16.Reliģija mūsdienu Ķīnā.4
Prasības kredītpunktu iegūšanai Dalība lekcijās nav obligāta.
Dalība semināros obligāta (kopskaitā 8).
Rakstisks eksāmens.
Mācību literatūra 1.Ching, C.K. Chinese Religions (Themes in Comparative Religion S.). Palgrave Macmillan, 1993.
2.Lopez, Donald, S. Religions in China in Parctice. Princeton: Princeton Univ. Press, 1996.
3.Overmyer, Daniel L. Religions of China: the world as living system. San Francisco: Harper&Row, 1986.
4.Yang, C.K. Religion in Chinese Society: a Study of Contemporary Social Functions of Religion and some of their Historical Factors. Berkley: California University Press, 1961.
5.Peter Harvey, An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Parctices Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
6.Bokenkamp, Stephen. Early Daoist Scriptures. With a contribution by Peter Nickerson. Berkeley: UC Press, 1997.
7.Ch'en, Kenneth. Buddhism in China. Princeton: Princeton University Press, 1964.
8.Dumolin, S.J. Heinrich. A History of Zen Buddhism. Translated by Paul Peachey. Boston: Beacon Press, 1963.
9.Zurcher, Erik. The Buddhist Conquest of China. Leiden: E. J. Brill, 1959.
Papildus literatūra 1.Chappell, David, ed. Buddhist and Taoist Practice in Medieval and Chinese Society. Honolulu: University of Hawaii Press, 1987.
2.Creel, H. G. What is Taoism and Other Studies in Chinese Cultural History. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
3.Csikszentmihalyi, Mark, & Philip Ivanhoe, eds. Religious and Philosophical Aspects of the Laozi. Albany: SUNY Press, 1999.
4.Kohn, Livia.. Early Chinese Mysticism: Philosophy and Soteriology in the Taoist Tradition. Princeton University Press, 1992.
5.Roth, Harold. Original Tao: Inward Training (Nei-yeh) and the Foundations of Taoist Mysticism. New York: Columbia University Press, 2004.
Studiju programmas Teoloģija