Kursa kods Teol5066
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 30 2 48
E-kursi 2TEO5207: Islāma ticības mācība un reliģiskā prakse
Kursa anotācija Kursa mērķis - "Islāma ticības mācība un reliģiskā prakse" paredzēts studentiem, kuriem nav zināšanu vai ir minimālas zināšanas par islāma pamatiem.

Kursa uzdevums - sniegt ieskatu par islāma vēsturi, ticības mācību (t.sk. par Svētajiem Rakstiem), kulta praksi, musulmaņu kustību daudzveidību.
Rezultāti Zināšanas
1. jāzina islāma dogmatikas un musulmaņu tradīcijas pamatlietas kā arī islāma kustību daudzveidību.

Prasmes
2. analizē islāma dogmātikas lietas saistībā ar pārējām monoteistiskām reliģijām.

Kompetence

3. argumentēti skaidro islāma pamatnostādnes.
Kursa plāns Nr. Temats. (Nodarbību veids. Stundas)
1. Arābijas pussala pirms Muhameda. (L 2)
2. Muhameda biogrāfija. (L 2)
3. Korāns. (L 2)
4. Sunna (hadīsu krājums). (L 2)
5. Pieci islāma pilāri. (L 4)
6 Musulmaņu 5 juridiskās skolas. (L 2)
7. Musulmaņu dogmatika. (L 6)
8. Vidussemestra rakstiskais kontroldarbs. (S 2)
9. Šariāts. (L 6).
10. Musulmaņu ētika. (L 2)
11. Sieviešu loma islāmā. (L 2)

L- lekcija,
S - seminārs


Prasības kredītpunktu iegūšanai 1) Jāapgūst islāma pamati aplūkojamo tēmu ietvaros (rituāli, ticības mācība).
2) Jāpārzin termini, kurus lieto islāma aprakstos un skaidrojumos.
3) Jāapmeklē visas lekcijas.
4) Sekmīgi jānokārto visi pārbaudījumi:

Starppārbaudījums:
4.1. Vidussemestra kontroldarbs (rakstiski) - 50%.

Noslēguma pārbaudījums:

4.2. Gala eksāmens (rakstiski, semestra beigās) - 50%.
Mācību literatūra 1. R. Bell. Bell's Introduction to the Qur'an. 1970. (1 eksemplārs).
2. B. Lewis. The Arabs in History. 1950. (1 eksemplārs).
3. Г. Э. фон Грюнебаум. Классический ислам. 1986. (1 eksemplārs).

4. D. Thurfjell. Living Shi'ism. Instances of ritualization among islamist men in Contemporary Iran. 2003. (1 eksemplārs).
Papildus literatūra 1. K. Armstronga. Islāms. Rīga. (6 eksemplāri).
2. A. Jeffery. Islam. Muhammad and His Religion. 1958. (2 eksemplāri).

3. J. Paiders. Islāms un Rietumi. 2001. (3 eksemplāri).
Periodika un citi informācijas avotiStudiju programmas Teoloģija