Kursa kods Teol5050
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 18 14 48
E-kursi 2TEO5206: Zinātnisko darbu sastādīšanas metodika
Kursa anotācija Kursa mērķis ir pilnveidot maģistra studiju programmas studentu spējas sagatavot un publicēt savas zinātniskās pētniecības rezultātus. Kurss ietver lekcijas par maģistra darba tehniskajiem aspektiem. Īpašs uzsvars tiek likts uz pētniecības metodiskajiem jautājumiem, problēmām un prasībām. Studiju kursa laikā notiek arī bibliogrāfisko norāžu un atsauču veidošanas vingrinājumi. Semināra dalībnieki referē par sava maģistra darba tēmu, saturu, metodiku, izmantoto literatūru un tās nozīmi, kā arī paredzētajiem rezultātiem. Visi semināra dalībnieki piedalās diskusijās par pārejo semināra dalībnieku darbiem un prezentācijām. Kursa uzdevumi ir iepazīstināt studentus ar nepieciešamo darba izstrādes kārtību, kā arī pilnveidot studentu spējas argumentēti prezentēt savu pētījumu un kritiski izvērtēt citu pētījumus.
Rezultāti Zināšanas
1. iepazīstas ar LU nobeiguma darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtību,
2. apgūst LU TF pielietoto metodisko materiālu nobeiguma darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai,
Prasmes
3. orientējas pētījumam atbilstošas literatūras un pētniecības avotu pielietošanā,
4. brīvi pielieto tehniskos pētījuma darba izstrādes norādījumus,
5. argumentēti prezentē pētījuma tēmu un izvēlēto metodi,
Kompetence
6. kritiski izvērtē citu zinātnisko pētījumu prezentācijas un izstrādes posmus,

7. argumentēti pamato savus komentārus par citiem zinātniskiem pētījumiem.
Kursa plāns 1. Maģistra darba tehniskie aspekti L2
2. Maģistra darba metodikas aspekti L4
3. Darba struktūra L2
4. Darba tēze un diskusija L2
5. Bibliotēkas resursi un to izmantošana L2
6. Zinātniska aparāta izveidošana L4
7. Darba aizstāvēšana un vērtēšana L2
8. Maģistra darbu prezentācijas, vērtēšana un diskusija S14

L - lekcijas,
S - semināriPrasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījumi:
1. Rakstisks pārbaudes darbs – 20%
2. Semināra darbi – 20%
3. Studenta patstāvīga pētniecības darba un tēmas prezentācija – 40%

Noslēguma pārbaudījumi:

4. Rakstisks eksāmens – 20%
Mācību literatūra 1. LU „Noslēguma darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība"
2. TF „Zinātnisko darbu izvērtēšanas kritēriji“
3. Metodiskie norādījumi noslēguma darba izstrādei teoloģijā un reliģiju zinātnē

4. Mūze, Baiba, u.c. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Rīga: LU Akad. apgāds, 2005.
Papildus literatūra
Periodika un citi informācijas avoti

Studiju programmas Teoloģija