Kursa kods Teol5035
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80
Kursa anotācija Kurss ir paredzēts Teoloģijas fakultātes maģistra programmas studentiem, kuriem ir zināšanas Baznīcas un teoloģijas vēsturē, kā arī priekšzināšanas antīkajā filozofijā, sengrieķu un krievu valodā. Kursa mērķis ir radīt pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par antropoloģisko priekšstatu veidošanos un saturu patristiski - askētiskās Tradīcijas gaismā, akcentējot hesihastisko cilvēka modeli ar visām no tā izrietošajām ētiskajām, estētiskajām, soterioloģiskajām un eshatoloģiskajām konsekvencēm. Kursa uzdevums saistās ne tikai ar vēsturiskā diskursa apjēgšanu, prasmēm lasīt klasisko literatūru u.c., tas vēlas būt arī introspektīvi orientējošs skatā uz personības realizācijas iespējam.
Kursa atbildīgais Valdis Tēraudkalns
Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti gūst ieskatu patristiski-askētiskās antropoloģijas vēsturiskajā diskursā un problemātikā, apgūst galveno terminoloģiju, iegūst prasmes lasīt klasisko literatūru un izstrādāt referātu par kādu no antropoloģiskajām tēmām. Kurss vēlas būt arī aktuāls skatā uz sabiedrībā vērojamo procesu analīzi, kā arī introspektīvi orientējošs, skatā uz personības garīgās realizācijas iespējam.
Kursa plāns 1.Ievads. Patristiski – askētiskās antropoloģijas priekšmets vieta antropoloģisko zinātņu vidū. 1
2.Patristiskās antropoloģijas vēsturiskā attīstība: galvenās personas un nozīmīgi teksti (pārskats).1
3.Hesihasms kā askētiskās antropoloģijas pieredze un prakse.1
4.Patristiski – askētiskā antropoloģija helenizācijas kontekstā; mūsdienu pētniecības vērtējumi.1
5.Patristiski-askētiskās antropoloģijas specifika: struktūra un uzbūve. Ortodoksālā psihoterapija.1
6.Deifikācija: patristiski – askētiskās domas atslēgas koncepts.1
7.Patristiskā radīšanas teoloģija: cilvēka radīšanas ontoloģiskie priekšnosacījumi.1
8.Patristiskā radīšanas teoloģija: cilvēks - mikrokosms1
9.Patristiskā radīšanas teoloģija: cilvēks – Dieva eikōn. Cilvēka HIPOSTĀZES (personas) metaontoloģija un askētika. Imago Dei garīgās transformācijas perspektīvā.1
10.Cilvēka DABAS (fysis) ontoloģija un askētika: cilvēka iekšējais sastāvs un funkcionālā hierarhija.1
11.Cilvēka dvēseles ontoloģija un askētika: Dvēseles jēdziens patristikā antīkā filozofijas un Origena psiholoģijas kontekstā.1
12.Dvēseles atribūti un enerģijas. Dvēseles iekšējā trihotomija. Dvēseles vienotība un kaislīgās daļas problēmātika patristiski-askētiskajā psiholoģijā.2
13.Dvēseles trihotomija no terapijas viedokļa. Nisas Gregora kanoniskais vēstījums Litoium (Epistula canonica ad Letoium). Dvēseles pataloģiju klasifikācija saskaņā ar iekšējo trihotomiju (pēc Kasiāna).1
14.Dvēseles izzinošie un vitāli-voluntārie spēki (saskaņā ar Nemēsiju un Damaskas Jāni).2
Prasības kredītpunktu iegūšanai Lekciju apmeklējums obligāts + Obligātās literatūras patstāvīga apguve + referāts (5-8 lpp.) = (50%),
Mutisks eksāmens (50%).
Mācību literatūra 1.Мейендорф, Иоанн. Византийское богословие, Исторические направления и вероучение, Когелет Москва 2001.
2.Киприан (Керн), aрхимандрит. Антропология Св. Григория Паламы, (Nodaļas VI, VII, VIII; 322 – 428).
3.Vlachos, Hierotheos S.Archim. Orthodox psychotherapy (The science of the Fathers), Translated by Esther Williams, Birth of the Theotokos Monastery, 1994./ Митрополит Ирофей Влахос, Православная психотерапия, Святоотеческий курс врачевания души, http://st-jhouse.narod.ru/biblio/psychology/vlhs_0.htm. Vai Ирофей (Влахос), митрополит. Православная психотерапия, Святоотеческий курс врачевания души, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2005.

4.Хоружий Сергей. К антропологической модели третьего тысячелетия// Православная аскеза - ключ к новому видению человека. http://www.wco.ru/biblio/tema20.htm#.

5.Хоружий Сергей. К феноменологии аскезы, Издательство Гуманитарной литературы, Москва, 1998.
6.Хоружий Сергей. Очерки синергийной антропологии, Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005
7.Хоружий Сергей. О старом и новом, изд. «Алетейя», Санкт – Петербург 2000.

Pirmavoti
8.Gregors no Nisas. Par cilvēka uzbūvi (De opificio hominis), [Святой Григорий Нисский, Об устроении человека, перевод В.М. Лурье под редакцией А.Л.Верлинского, AXIOMA, Санкт – Петербург 2000.] .
(http://www.vehi.net/nissky/nissky.html).
9.Gregors no Nisas.Par dvēseli un augšāmcelšanos (Dialogus de anima et resurrectione/ Gregory of Nyssa, „On the soul and resurrection”, A Select Library of the Christian Church, Nicene and Post-Nicene Fathers, Volume 5, Dogmatic Treatises, etc., Second Series, Edited by P.Schaff &H.Wace, Hendrickson./ О душе и воскресении. Диалог с сестрой Макриной, Памятники святоотеческой письменности, Антология, Восточные отцы и учители церкви века, в трех томах, Составление, биографические и библиографические статьи иером. Иллариона (Алфеева), том , Дидим Александрийский, Григорий Нисский, Амфилохий Иконийский.
10.Nemēsijs „Par cilvēka dabu”(De natura hominis); [Немесий Епископ Эмесский, О природе человека, Серия: Учители нераздельной церкви, Перевод с греческого Ф.С.Владимировского, Изд. Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла МГУ, 1996. (I, II, III; 17 – 72)].
Papildus literatūra 1.Platona dialogi „Faidrs”, „Valsts” un „Dzīres” (fragmenti, attiecībā uz psihes izpratni un Erota konceptu).
2Aristotelis „Par dvēseli”  / De anima (par trim dzīvības līmeņiem).
3Плотин. Эннеады, Перевод с древнегреческого и вступительная статья Т.Г. Сидаша, научное издание, изд. Олега Абышко, Санкт-Петербург 2004.
Plotinus, The Six Enneads (Written 250 A.C.E.), Translated by Stephen Mackenna and B. S. Page, http://classics.mit.edu/Plotinus/enneads.html.

4Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс. О душе, (Quintus Septimus Florens Tertullianus. De Anima), Перевод с латинского, научное издание, Санкт – Петербург 2004. (Quintus Septimus Florens Tertullianus, De Anima).
5Origens „Par sākumiem”, II gr., 8.nodaļa „Par dvēseli”;[Ориген, О началах, перевод с латинского, Санкт-Петербург Амфора 2000 («О душе» 145 – 154)]. (http://www.krotov.info/acts/03/1/origen_18.htm).
Sekundārliteratūra
6. Лоссий, В.Н. Очерк мистического богословия. Догматическое богословие, изд. Центр «СЭИ», приложение к журналу «Трибуна», религиозно-философская серия, Москва 1991.
7. Зарин, Сергей. Аскетизм по православно – христианскому учению, Серия: Святые отцы и учители церкви в исследованиях православных ученых, Москва, 1996.
Periodika un citi informācijas avoti 1.ИНСТИТУТ СИНЕРГИЙНОЙ АНТРОПОЛОГИИ, http://www.synergia-isa.ru/index.html
2.Библиотека по исихазму - http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm.

3.The Early Church Fathers (is a 38-volume collection of writings from the first 800 years of the Church), Ante-Nicene (ANF), Nicene and Post-Nicene Series I (NPNF1), and Nicene and Post-Nicene Series II (NPNF2), http://www.ccel.org/fathers2/

4.The saint Pachomius Library, A First Draft for a Living Encyclopædia of Orthodox Christianity, http://www.ocf.org/OrthodoxPage/reading/St.Pachomius/globalindex.html.

5.Pagez. ru, библиотека трудов святых отцов и учителей Церкви, http://www.pagez.ru/index.php.

6.Библиотека православного христианина, Благовещение, http://www.wco.ru/biblio/.

7.Библиотека Руслана Хазарзара, http://barnascha.narod.ru/books/index.htm.

8.TLG (Thesaurus Lingue Graecae) WORKPLACE, 6.01, Copyright 1993, 1997 Silver Mountain Software.
Studiju programmas Teoloģija