Kursa kods Teol5032
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
3 4.5 48 9 39 72
E-kursi Teol5032: Karla Barta teoloģija
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par Karla Barta teoloģijas galvenajām pamatnostādnēm, kā arī par viņa redzējuma nozīmi 20. gs. teoloģijas kontekstā.
Studiju kursa uzdevumi: iepazīstināt studentus ar Barta teoloģijas galvenajām koncepcijām un principiem, analizēt Barta teoloģiskās nostādnes, raksturot šo ieskatu nozīmi 20. gs. teoloģijas kontekstā, izvērtēt dažādas Barta teoloģijas interpretācijas, un ierosināt arī kritisku Barta teoloģijas izvērtējumu.

Rezultāti Zināšanas
1. raksturo Barta teoloģijas galvenās pamatnostādnes,
2. izskaidro Barta teoloģijas koncepcijas un principus.

Prasmes
3. kritiski analizē modernās teoloģijas kontekstu, tēmas un problēmas,
4. interpretē Barta teoloģijas nozīmi 20. gs. teoloģijas kontekstā,
5. argumentē savu interpretāciju diskusiju formātā.

Kompetence
6. novērtē atšķirīgas teoloģiskas interpretācijas,

7. argumentēti izvērtē Barta teoloģijas nostādnes.
Kursa plāns 1. K. Barta biogrāfija L1
2. Apgaismības laikmets un teoloģija L1
3. F. Šleiermahera teoloģija L1
4. 19. gs. teoloģija: Ričls, Hermans, fon Harnaks L1
5. Safenvilas draudze, 1. Pasaules karš, sociālisms un krīze teoloģijā L1
6. Pāvila vēstule Romiešiem komentārs un Barta revolūcija teoloģijā L1
7. Barta teoloģijas aspekti L1
8. Baznīcas dogmatika (1932 - 1960) L2
9. Barts un Šleiermahers S3
10. Barta Bībeles komentāri (vēstule Romiešiem, Jāņa evaņģēlija 1. nodaļa) S3
11. Barta sprediķi un lūgšanas S3
12. „Dieva cilvēciskums” S3
13. „Atklāsme” Barta teoloģijā S3
14. Bārmenes deklarācija un politika Barta teoloģijā S3
15. Barta un Brunnera konflikts S3
16. Barts un analogia entis S3
17. Barta epistemoloģija S3
18. Barta hermeneitika S3
19. Barta Baznīcas dogmatikas „Prolegomena” (1,1) analīze S3
20. Barta teoloģija šodien S3
21. Barta Dogmatikas uzmetums vai Gētingenas dogmatikas analīze S3

L – lekcija, S – seminārsPrasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījumi:
1. Semināru darbi – 50%
Noslēguma darbs:

2. Individuāli sagatavots rakstisks pētniecības darbs – 50%
Mācību literatūra 1. Barth, Karl. Dogmatics in Outline. New York: Harper and Brothers, 1959.

2. Barth, Karl. The Epistle to the Romans. Trans. Edwyn C. Hoskyns. 6th ed. London: Oxford University Press, 1968.
Papildus literatūra 1. Barr, James. Biblical Faith and Natural Theology: The Gifford Lectures for 1991. Oxford: Clarendon Press, 1993.
2. Barth, Karl. Church Dogmatics. Trans. G. W. Bromiley. London: T&T Clark International, 2004.
3. Barth, Karl. The Humanity of God. Trans. Thomas Wieser, John Newton Thomas. Richmond, VI: John Knox Press, 1960.
4. Barth, Karl. The Word of God and the Word of Man. New York: Harper and Brothers, 1959.
5. Barth, Karl. Evangelical Theology: An Introduction. Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Co., 1980.
6. Duke, James O. and Robert F. Streetman, ed. Barth and Schleiermacher: be-yond the impasse? Philadelphia: Fortress Press, 1988.

7. Webster, John. The Cambridge Companion to Karl Barth. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000.
Periodika un citi informācijas avoti 1. Dafydd Jones, Paul. „Barth and Anselm: God, Christ and the Atonement,” In-ternational Journal of Systematic Theology 12.3 (July 2010): 257 – 282.

2. Šmits, E. "Barta "Prolegomena"" // Ceļš 49 (1997).
Studiju programmas Teoloģija