Kursa kods Teol5027
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits
2 3 32 8 24
E-kursi 2TEO4027: Rūdolfs Bultmans un Bībeles interpretācija 20.g.s.
Kursa anotācija Kursa mērķis ir iedziļināties Bībeles interpretācijas (hermeneitikas) problemātikā vēsturiski-kritiskā tradīcijā. Rūdolfs Bultmans ienāca 20.g.s. teoloģijā ar radošiem un izaicinošiem jautājumiem par Bībeles interpretāciju un kristīgās vēsts sludināšanu. Bultmana iespaids arī Latvijā un TF ir bijis ievērojams. Seminārā lasīsim - angļu un vācu valodās - Bultmana pazīstamo un programisko rakstu „Jaunā Derība un mitoloģija“ (Vācijā 1943.g., Anglijā 1953.g.). Šis darbs aicina studentus apcerēt ievērojamākos 20.g.s. teoloģiskos jautājumus: par hermeneitiku, zinātni un reliģiju, Svēto Rakstu autoritāti, kristietības vēstījumu modernajā pasaulē, mitoloģiju un vēsturi, modernās ekseģēzes metodēm, Jēzus dzīves vēsturiskuma nozīmi kristietībā, liberālismu, utt. Kursu sastāda ievada lekcijas un semnāri, kuros studenti referē un oponē par kādu no kursā norādītajām tēmām.
Rezultāti Students iegūs spējas risināt literāra teksta interpretācijas jautājumus un izzinās ievērojamās teoloģiskās diskusijas 20.g.s. Eiropā un Latvijā.
Kursa plāns 1.J.D. interpretācija no 17.g.s. līdz 20.g.s. 2
2.Bultmana akadēmiska vide, dzīve un publikācijas2
3.Eksistenciālisms un Heidegera filozofija Bultmana teoloģija2
4.Bultmans vācu ekseģēzes tradīcija2
5.Mitoloģijas problemātika Bultmana skatījumā2
6.Bultmana teoloģijas kritiskie vērtējumi2
7.Semināri: Studentu un oponenta referāti18
8.Kopsavilkums2
Prasības kredītpunktu iegūšanai Semināra darbs—60%, uzstāšanās par oponentu—30%, līdzalība semināra diskusijās—10%
Mācību literatūra 1.Kerygma and Myth, Harper, New York, 1961
2.Kerygma und Mythos, Vol I, Hamburg-Volksdorf, 1943
3.Gustav Wingren, Theology in Conflict, Philadelphia, 1961

Papildus literatūra 1.R. Bultmann and Karl Kundsin, Form Criticism, New York, 1962
2.R. Bultmann: Glauben un Verstehen, Vols. I-III, T Ņbingen, 1961
3.R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments I-II, Tuebingen, 1948-1951
4.R. Bultman, Theology of the New Testament I-II, London, 1951-1955
5.James M. Robinson and John B. Cobb, Jr., The New Hermeneutic, New York, 1964
6.D. Fergusson, Rudolf Bultmann, London, 2000
7.8.R. Johnson, Rudolf Bultmann, London, 1987
Studiju programmas Teoloģija