Kursa kods Teol5021
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 14 18 48
E-kursi 2TEO5019: Dievkalpojums Korintā
Kursa anotācija Kursa mērķis ir iepazīstināt ar kristīgā dievkalpojuma pirmsākumiem, ciktāl Pāvila 1. Vēstule korintiešiem to ļauj rekonstruēt. Tāpat šī kursa uzdevums ir labāk iepazīt to kultūrvēsturisko vidi, kurā veidojas kristīga draudze un tās dievkalpojums un saredzēt kopsakarības. Visbeidzot, kā Jaunās Derības seminārs šis kurss piedāvā apgūt un nostiprināt patstāvīgu metodisku darbu ar Jaunās Derības tekstu.
Rezultāti Zināšanas
1. raksturo kristīgā dievkalpojuma pirmsākumus.
2. izskaidro dievkalpojuma veidošanās vēsturisko fonu.

Prasmes
3. interpretē Bībeles tekstus.
4. analizē pirmkristīgās draudzes un apkārtējās vides rituālu mijiedarbību.

Kompetence
5. pielieto pētnieciskajā darbā ekgeģētiskas metodes.

6. novērtē kristīgā dievkalpojumu attīstību.
Kursa plāns 1. Ievads. Īss ieskats pētniecibā par pirmkristīgo dievkalpojumu. L2
2. Avoti par pirmkristīgo dievkalpojumu. L2
3. Vēsturiskais fons: Vispārēja informācija par Korintu, Korintas draudzi un Pāvila vēstulēm korintiešiem. L2
4. Antīkās maltītes I: Dažādas maltītes jūdaismā. S2
5. Antīkās maltītes II: Helēnistiskās maltītes. S2
6. Kunga mielasts Korintā (1. Kor 11,17-34) I, norise un sociāla spriedze. S2
7. Kunga mielasts Korintā (1. Kor 11,17-34) II, tradicija un teoloģiskā nozīme. L2 S2
8. Vārda pasludinājums I: valodas, pravietošana (1. Kor 14). S2
9. Vārda pasludinājums II: Rakstu lasījums, mācība. S2
10. Amati dievkalpojumā (1. Kor 12,28-30). S2
11. Mūzika pirmkristīgajā dievkalpojumā. S2
12. Kartība pirmkristīgajā dievkalpojumā (1.Kor 14,26). L2 S2
13. Ārpuskanoniskas agrīnas liecības par dievkalpojumu. L 2
14. Kopsavilkums, teoloģiskais ieguvums šodienai. L 2

L - lekcija, S - seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījums:
1. Patstāvīgi izstrādāts un prezentēts pētījums par kādu no pirmkristīgā dievkalpojuma aspektiem (50%).

Noslēguma pārbaudījums:

2. Rakstisks eksāmens (50%).
Mācību literatūra 1. Schrage, Wolfgang, Der erste Brief an die Korinther, EKK VII/3, Zürich etc: 1999
2. Thiselton, Anthony C., The First Epistle to the Corinthians, Grand Rapids (Mich) 2000
3. Klinghardt, Matthias, Gemeinschaftsmahl und Mahlgemeinschaft: Soziologie und Liturgie frühchristlicher Mahlfeier, Tübingen, Basel 1996
4. Klauck, Hans-Joseph, Herrenmahl und hellenistischer Kult, Münster: Aschendorff 1982 (NTA; 15)

5. Kollmann, Bernd, Ursprung und Gestalten der frühchristlichen Mahlfeier, GThA 43,Göttingen: V&R 1990

Papildus literatūra 1. Fee, Gordon D., The first epistle to the Corinthians , NICNT, Grand Rapids (Mich.) 1987
2. Gehring, Roger W., Hausgemeinde und Mission: die Bedeutung antiker Häuser und Hausgemeinschaften - von Jesus bis Paulus, Giessen; Basel 2000
3. Hofius, Otfried, Herrenmahl und Herrenmahlsparadosis. Erwägungen zu 1 Kor 11, 23b-25, in: ders.: Paulusstudien, WUNT 51, Tübingen 1994 203-240
4. Hahn, Ferdinand, Gottesdienst III: Neues Testament, in: TRE XIV, 28-39
Barth, Markus, Das Mahl des Herrn: Gemeinschaft mit Israel, mit Christus und unter den Gästen, Neukirchen-Vluyn 1987

5. Bauer, Walter, Der Wortgottesdienst der ältesten Christen, Tübingen 1930 (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte: 148)
Periodika un citi informācijas avoti 1. http://www.torreys.org/bible/
2. Lampe, Peter, Das korinthische Herrenmahl, ZNW 82 (1991) 183-213
3. Merklein, Helmut, Erwägungen zur Überlieferungsgeschichte der neutestamentlichen Abendmahlstradition, BZ 21 (1997) 88-101
4. Watts Henderson, Suzanne, 'If Anyone Hungers…': An Integrated Reading of 1 Cor 11,17-34, NTS 48 (2002) 195-208

5. Semeia 1999, viss izdevums


Studiju programmas Teoloģija