Kursa kods Teol5000
Fakultāte Teoloģijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 32 32 96
E-kursi Teol5000: Klasiskā un mūsdienu reliģijas filosofija
Kursa anotācija Teoloģija savās konstrukcijās vienmēr izmantojusi filosofijas koncepcijas, kamēr ar reliģiju saistītie jautājumi vienmēr bijuši arī filosofijas redzes laukā. Šāds konteksts padara reliģijas filosofijas jomu ļoti plašu. 20. gadsimtā izveidojās specifiska analītiskās reliģijas filosofijas disciplīna, kas ar filosofijas instrumentārija palīdzību un no mūsdienu zināšanu perspektīvām racionāli izvērtē dažādas reliģiskās pārliecības un to tradicionālos teoloģiskos formulējumus. Savukārt mūsdienu filosofijas attīstības virzieni gan izraisa jaunus kritiskus izaicinājumus analītiskajai reliģijas filosofijai, gan arī ienes tanī jaunas perspektīvas. Šajā kursā/seminārā attiecīgi paredzēts apskatīt izvēlētas tēmas reliģijas filosofijā, to klasisko formulējumu mūsdienu interpretācijas un izaicinājumus. Kursā apskatītā argumentācija aptver dažādas perspektīvas - gan teistiskas, gan teismam kritiskas, naturālistiskas u.c.
Rezultāti Kursa apguves gaitā studenti
1) gūst padziļinātas zināšanas izvēlētajos reliģijas filosofijas jautājumos un ar to interpretāciju saistītajā problemātikā;
2) pilnveido spējas analizēt, kritiski izvērtēt un interpretēt reliģiskās doktrīnas;
3) izkopj iemaņas formulēt un skaidri prezentēt tekstu analīzes un koncepciju izpētes rezultātus;
4) attīsta kompetences pamatot savas pārliecības;
5) tiek rosināti novērtēt savas attieksmes sakarā ar kursā apskatīto tematiku.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1) Dalība lekcijās un semināros (maksimālais neattaisnotais kavējums – 25%, pēc tam par katru neattaisnoti kavētu nodarbību tiek samazināta viena atzīmes balle).
2) Semināru literatūras apguve, kas nozīmē, ka uz semināru nodarbībām jāizlasa uzdotais teksts, sagatavojot mutiskas atbildes uz docētāja iepriekš dotiem jautājumiem par tekstu, lai tādējādi varētu aktīvi piedalīties kopīgās diskusijās vai nodarbībās grupās; atsevišķās reizēs, par to iepriekš nebrīdinot, docētājs var par lasāmo tekstu un jautājumiem uzdot īsu (līdz 15 min.) rakstisku pārbaudījumu klasē (10% no kopējās atzīmes).
3) Par semināru literatūru studenti pēc kārtas gatavo referātus klasē (35% no kopējās atzīmes; referāta ilgums: ap 30 min.; referātu skaits (1-2) kursa gaitā atkarīgs no kursā reģistrēto studentu skaita).
4) Rakstisks izpētes darbs (apjoms līdz 10 lpp.) par izvēlētu reliģijas filosofijas tēmu (35% no kopējās atzīmes).
5) Rakstisks mājās pildāms eksāmens par lekciju vielu (1 jautājums par katru apskatīto tēmu, kopā 16 jautājumi; 20% no kopējās atzīmes).
Mācību literatūra
1.The Routledge Companion to Philosophy of Religion, ed. by Ch. Mester and P. Copan (London and New York: Routledge, 2007) - 2 eks.
2.The Blackwell Guide to the Philosophy of Religion, ed. by William E. Mann (Malden; Oxford; Carlton: Blackwell Publishing, 2005)
3.The Oxford Handbook of Philosophy of Religion, ed. by W. J. Wainwright (Oxford: Oxford University Press, 2005)
4.Contemporary Debates in Philosophy of Religion, ed. by M. L. Peterson, R. J. VanArragon (Malden, MA etc.: Blackwell Publishing, 2004)
5.Exploring the Philosophy of Religion, ed. by D. Stewart (Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2007)
6.Allen Stairs, Christopher Bernard, A Thinker’s Guide to the Philosophy of Religion (New York: Pearson Longman, 2007)
7.Philosophy of Religion: An Anthology, ed. by L. P. Pojman, M. Rea (Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2008)


Papildus literatūra
1.The Cambridge Companion to Atheism, ed. by M. Martin (New York: Cambridge University Press, 2007)
2.Daniel C. Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (New York : Penguin Books, 2006)
3.Pascal Boyer, Religion Explained: The Human Instincts That Fashion Gods, Spirits and Ancestors (New York : Basic Books, 2001)
4.Jerome A. Stone, Religious Naturalism Today: The Rebirth of a Forgotten Alternative (Albany : State University of New York Press, 2008)
5.Kay Nielsen, Ethics without God (Amherst, N.Y. : Prometheus Books, 1990)
6.Charles Hartshorne, Omnipotence and Other Theological Mistakes (New York: SUNY Press, 1984)
Studiju programmas Teoloģija