Kursa kods SDSK7037
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 12 20 48
E-kursi SDSK7037: Augstskolas didaktika un augstskolas pedagoģiskā prakse veselības aprūpē
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir pilnveidot Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas doktorantu pedagoģisko kompetenci, veicinot viņu gatavību akadēmiskajam darbam veselības aprūpes nozarē augstākās izglītības iestādēs darbā ar studentiem un sadarbībā ar kolēģiem.
Studiju procesā doktoranti padziļinās izpratni par augstākās izglītības attīstības tendencēm, augstskolas pedagoģijas teoriju un praksi un medicīnas didaktiku. Doktoranti pilnveidos augstskolas docētājam nepieciešamo kompetenci augstskolas pedagoģijā un didaktikā, izstrādājot vai aktualizējot studiju kursa programmu veselības aprūpes nozarē atbilstīgi savām zinātniskajām un profesionālajām interesēm un kādas studiju programmas vajadzībām, modelējot studiju procesu, veicot augstskolas docētāju koleģiālo hospitāciju un asistenta pedagoģisko praksi kādam augstskolas docētājam.
Rezultāti Kursa noslēgumā doktoranti spēs demonstrēt:
Zināšanas
•raksturot un izskaidrot augstākās izglītības un augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses attīstības tendences,
•analizēt mācīšanas un mācīšanās specifiku augstskolas studiju procesā,
•kritiski novērtēt mācību metožu un paņēmienu daudzveidību studentcentrētā studiju procesā un to piemērotību studiju procesam veselības aprūpes nozarē.
Prasmes
•izskaidrot un komunikācijā atbilstīgi izmantot augstskolas pedagoģijā un didaktikā raksturīgās kategorijas,
•pedagoģiski pamatoti izstrādāt studiju kursu programmas,
•izvērtēt studiju kursa programmas aktualizēšanas nepieciešamību,
•argumentēti patstāvīgi izvēlēties mācību metodes, paņēmienus, medijus un e-vides risinājumus atbilstīgi didaktiskajam mērķim, mērķgrupai un saturam studiju procesā veselības aprūpes izglītībā,
•izvērtēt augstskolas docētāja profesionālo darbību, veikt koleģiālo hospitāciju.
Kompetences
•patstāvīgi un kritiski plānot, organizēt un novērtēt studiju procesu un studiju rezultātus, ievērojot augstskolas pedagoģijas atziņas, augstākās izglītības attīstības tendences un veselības aprūpes nozares kontekstu,
•izvērtēt un argumentēti piedāvāt risinājumus studiju procesa pilnveidei,

•izpētē pamatoti, mērķtiecīgi plānot savu turpmāko profesionālo pilnveidi pedagoģiskās darbības jomā un akadēmiskās karjeras virzību.

Kursa plāns 1.Augstskolas pedagoģija un augstskolas didaktika veselības aprūpes nozares izglītībā. L 1 S 1
2.Augstskolas docētāja profesionālā darbība un izaugsme. L 1, S 1
3.Studiju process. Mācīšana un mācīšanās augstākajā izglītībā. L 2, S 2, P 2
4.Studiju kursu programmu izstrāde un aktualizēšana. L 2, S 2, P 2
5.Studiju procesa plānošana, organizēšana, vadīšana un novērtēšana. L 2, S 2, P 2
6.Mediji un e-vides risinājumi augstākās izglītības mērķu sasniegšanai studiju procesā. L 2, S 2, P 2

7.Akadēmiskā personāla pedagoģiskās darbības kvalitātes un studentu studiju rezultātu novērtēšana. L 2, S 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai Studentu semestra vērtējumu veido:
Starppārbaudījumi:
Aktīva līdzdalība nodarbībās (vismaz 80% nodarbību) – 20%
Patstāvīgo augstskolas pedagoģiskās prakses uzdevumu izpilde – 30%
Studiju kursa programmas izstrāde vai aktualizēšana – 20%
Noslēguma pārbaudījums (ieskaite):

Savas pedagoģiskās darbības koncepcijas pamatojums un izstrādātā vai aktualizētā studiju kursa vienas tēmas apguves un izvērtēšanas studiju procesā modelēšana – 30%
Mācību literatūra 1.Caffarella, R. S., Daffron, S.R., Cervero, R.M. Planning Programs for Adult Learners. A practical guide for educators, trainers and staff developers, San Francisco: Jossey-Bass, 2013.
2.Frey, H., Ketteridge, S., Marshall, S. (Ed.). A handbook for teaching and learning in higher education: enhancing academic practice. New York and London: Routledge Taylor& Francis Group, 2009.

3.Kember, D. Understanding the nature of motivation and motivating students through teaching and learning in higher education. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2015.
Papildus literatūra 1.Andersone, R. Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga: RaKa, 2007.
2.Avis, J., Fisher, R., Thompson, R. (Ed.). Teaching in Lifelong Learning. Open University Press, 2010.
3.Chandramohan, B., and Fallows, S. Interdisciplinary learning and teaching in higher education: theory and practice. New York; London: Routledge, 2009.
4.Fanghanel, J. Being an academic. London and New York: Routledge Taylor& Francis Group, 2011.
5.Ende, J. (Ed.) Theory and Practice of Teaching Medicine. Amer College of Physicians, 2010.
6.Knowles, M.S.; Holton III E. F.; Swanson, R. A. The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development. Abingdon: Routledge, 2012.
7.Mārtinsone, K. (red.) Pieaugušo izglītība. Rakstu krājums. Rīga: RaKa, 2012.
8.Illeris, K. (Ed.) Contemporary Theories of Learning. Abingdon: Routledge, 2009.
9.Pieaugušo izglītības treneru pedagoģiskās kompetences novērtējuma un validācijas rokasgrāmata.// Projekta CAPIVAL (Ieguvumi no Validpack: to izplatīšana Eiropā) materiāli. Rīga: Latvijas Universitāte, 2012.
10.Ramsden, P. Learning to Teach in Higher Education. New York: Routledge Falmer, 2003.
11.Rubene, Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.
12.Rutka, L. Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa, 2012.
13.Streitwieser, Bernhard. Internationalisation of higher education and global mobility. Didcot, Oxford, United Kingdom : Symposium Books, 2014.
14.Šiliņa, M.; Dupure, I. Pacientu izglītošana - māsas kompetence. Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.
15.Thomas, Patricia A., Kern, David E., Hughes, Mark T., Chen, Belinda Y. (Ed.) Curriculum Development for Medical Education: A Six-Step Approach third edition Edition. Johns Hopkins University Press, 2015.
16. Šteinberga, A. Pedagoģiskā psiholoģija augstskolā. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2011.

17.Кудрявая, Н.В. (ред.) Педагогика в медицине. Учебное пособие для вузов. Москва: Академия, 2006.
Periodika un citi informācijas avoti 1.Active Learning in Higher Education. http://alh.sagepub.com/
2.Eiropas Augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) bibliotēka. http://www.aic.lv/bolona/
3.European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki, 2015. http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
4.High Level Group on the Modernisation of Higher Education. Report to the European Commission on Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions. 2013. http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation_en.pdf
5.High Level Group on the Modernisation of Higher Education. Report to the European Commission on New modes of learning and teaching in higher education. 2014. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/modernisation-universities_en.pdf
6.International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. http://www.isetl.org/ijtlhe/
7.Kompetenzzentrum für Hochschuldidaktik in Medizin. http://www.medidaktik.de/
8.Learning and Teaching in Higher Education. http://resources.glos.ac.uk/tli/lets/journals/lathe/index.cfm
9.Metodes.lv. http://www.saliedet.lv/lv/LV/Metodes.lv/
10.Ruhr-Universität Bochum. „Lehre laden” – Downloadcenter für inspirierte Lehre. https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/lehreladen/
11.Teaching and Learning in Medicine. An International Journal. http://www.tandfonline.com/toc/htlm20/26/4#.VKv2B8nz44A
12.Teaching in Higher Education. http://www.tandfonline.com/toc/cthe20/current

13.The European Higher Education Area (EHEA) website. http://www.ehea.info/Studiju programmas Medicīna un farmācija