Kursa kods SDSK7008
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80
E-kursi SDSK7008: Promocijas eksāmens svešvalodā
Kursa anotācija Promocijas eksāmena svešvalodā mērķis ir dot iespēju doktorantam parādīt savas zināšanas svešvalodā, stāstot par savu promocijas darbu, tā struktūru, saturu un teorijas jautājumiem attiecīgajā zinātnes nozarē un apakšnozarē.

Promocijas eksāmens svešvalodā var tikt kārtots divos veidos:
1) kā atsevišķa sadaļa pie promocijas eksāmena specializācijā, kas tiek kārtots tajā humanitāro zinātņu nozarē un apakšnozarē, kurā doktorants izstrādā promocijas darbu;
2) kā atsevišķs eksāmens.

Šo eksāmenu kārto otrajā doktorantūras studiju gadā. Eksaminēšanas komisiju veido doktorantūras padomes locekļi un nozares speciālisti, kas labi pārzina attiecīgo svešvalodu (angļu/vācu/franču). Eksāmena laikā, ja doktorants izvēlas kārtot svešvalodas eksāmenu vienā blokā ar promocijas eksāmenu specializācijā, doktorants atbild uz trim jautājumiem. Pirmais jautājums ir attiecīgās zinātņu nozares teorijas jautājums. Otrs jautājums ir par promocijas darbā izvēlēto zinātnisko tēmu. Abi jautājumi jāatbild latviešu valodā. Trešais ir jautājums doktorantam angļu/ vācu/ franču valodā (ja vēlas saņemt atzīmi par svešvalodas sekmīgu apguvi), kurā viņam jāsagatavo izvērsts stāstījums par savu zinātnisko pētījumu, jāmāk izvēlētajā svešvalodā diskutēt un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Ja doktorants kārto svešvalodu kā atsevišķu priekšmetu, tad triju jautājumu vietā viņam ir jāatbild uz vienu jautājumu svešvalodā – izvērstā veidā par promocijas darba tēmu. Attiecīgās svešvalodas un zinātnes nozares speciālisti uzdod papildjautājumus, uz kuriem doktorantam ir sekmīgi jāatbild un jāprot diskutēt par eksāmena tematu svešvalodā.Rezultāti Nokārtojot eksāmenu doktoranti spēs:
•apliecināt gatavību sniegt sava pētījuma prezentāciju svešvalodā, lietojot atbilstošu zinātnisko terminoloģiju; • demonstrēt iegūtās akadēmiskās, zinātniskās un profesionālās kompetences attiecīgajā svešvalodā.
Kursa plāns Tēmas ir individuālas katram doktorantam un veido 32 studiju stundas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai Sekmīgi nokārtots eksāmens, kas apliecina doktorantu
1) gatavību sniegt kompetentu sava pētījuma prezentāciju svešvalodā, veidojot diskusiju par attiecīgo zinātnes nozares tēmu;
2) prasmi lietot atbilstošu zinātnisko terminoloģiju attiecīgajā svešvalodā;
3) prasmi savā ziņojumā parādīt jaunākās atziņas attiecīgajā zinātnes nozarē, kas gūtas, studējot zinātnisko literatūru svešvalodā.
Mācību literatūra Zinātniskās literatūras saraksts ir individuāls ne tikai katras zinātnes nozares, bet arī apakšnozares doktorantam. Tas tiek veidots atbilstoši doktoranta specializācijai un promocijas darba tēmai.

The list of scientific literature is based on an individual selection not only for the doctoral student in each scientific field, but also for a doctoral student in a sub-field. It has to be made in accordance with the doctoral student’s specialization and the topic of the doctoral thesis.

Studiju programmas Ekonomika
Vadībzinātne [angļu val.]
Vadībzinātne
Literatūrzinātne, folkloristika un māksla