Kursa kods RedZ5002
Fakultāte Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 25 7 48
E-kursi 2RED5002-LV: Acu kustības 2RED5002-EN: Acu kustības
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir, balstoties uz zinātniskajā literatūrā pieejamo informāciju par acu kustību īpašībām, raksturlielumiem un to neirālajiem un motorajiem mehānismiem, veidot izpratni par acu kustību nozīmi redzes uztveres procesos, acu kustību analīzi kā pētniecības metodi vizuālās informācijas uztveres pētījumos un acu kustību novērtēšanas nozīmi oftalmoloģijā un optometrijā pielietojamo iekārtu precizitātes uzlabošanā.

 

Studiju kursa uzdevumi:


 • sniegt zināšanas par acu kustību iedalījumu, īpašībām, raksturlielumiem, to neirālajiem un motorajiem mehānismiem;

 • iepazīstināt ar acu kustību novērtēšanas metodēm, to priekšrocībām un trūkumiem;

 • dot prasmes un iemaņas analizēt zinātnisko literatūru par acu kustību pieraksta iekārtu darbības principiem un acu kustību parametriem, spēt izvērtēt acu kustību analīzes nozīmi oftalmoloģijā un optometrijā pielietojamo iekārtu darbības uzlabošanā, kā arī studenta pētnieciskā darba izstrādē.


Studiju kurss tiek docēts latviešu un angļu valodās. 
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst: 

Zināšanas:


 1. par acu kustību iedalījumu, dažādu acu kustību īpašības un to raksturlielumus (10407; 11603; 11703);

 2. par acu kustību nozīmi stabilas redzes nodrošināšanā (10404, 10406, 10407);

 3. par neirofizioloģiskajiem mehānismiem, kas atbild par skata fiksācijas un skata pārneses programmēšanu (10404, 10407, 11603);

 4. par redzes uzmanības procesu norisi (tiešā/netiešā, eksogēnā/endogēnā uzmanība);

 5. par acu kustību nozīmi vizuālās informācijas uztveres procesos (10404, 10406, 10407);

 6. par informācijas uztveres modeļiem lasīšanas acu kustību kontekstā (10404, 10407);

 7. par acu kustību novērtēšanas iespējām un nozīmi dažādu nozaru pētījumos (11603, 12416);

 8. par acu kustību zinātnisko pētījumu vēsturi un mūsdienu izpētes metodēm.


Prasmes:


 1. izvērtēt skata virziena pierakstu, tā precizitāti, balstoties uz eksperimenta uzbūvi, acu kustību pieraksta iekārtas parametriem un darbības principiem;

 2. analizēt acu kustību pieraksta rezultātus, salīdzina tos ar citu autoru pētījumiem un veic secinājumus par iegūtajiem rezultātiem.


Kompetences:


 1. plānot un realizēt redzes zinātnes eksperimentus, izmantojot acu kustību pieraksta iekārtas;

 2. plānot un realizēt multi-disciplinārus pētījumus, kas iekļauj acu kustību analīzi;

 3. prezentēt acu kustību pētījumu rezultātus, spriest par pētījuma priekšrocībām un trūkumiem, nepieciešamajām korekcijām;

 4. kritiski lasīt un analizēt zinātniskās publikācijas par acu kustību vadīšanas neirofizioloģiskajiem procesiem redzes zinātnes periodiskajos izdevumos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Starppārbaudījumi


 1. 3 pārbaudes darbi (rakstiski) – 75%

 2. Pastāvīgais darbs par acu kustību nozīmi redzes uztveres procesos (rakstiski) – 15 %

 3. 2 rakstiski darbi par semināros analizētajiem tematiem – ieskaitītsNoslēguma pārbaudījums


 1. Eksāmens (mutisks eksāmens par kādu no studiju kursa apguves laikā apskatītajiem tematiem) – 10%


Noslēguma pārbaudījumu studenti drīkst kārtot tikai tad, ja nokārtoti visi starppārbaudījumi.
Mācību literatūra

 1. Bergstrom, J. R. & Schall, A. (Eds.) (2014). Eye Tracking in User Experience Design. Morgan Kaufmann, 400 p.

 2. Ciuffreda, K.J., & Tannen, B. (1995). Eye Movement Basics for the Clinician. Mosby, pp.1-118

 3. Holmqvist, K., Nystrom, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka. H., & van de Weijer, J. (2011). Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures. Oxford University Press, pp.9-29, 110-143

 4. Leigh, R.J., & Zee, D.S. (2015). Neurology of Eye Movements. 5th Edition, Oxford University Press, 1136 p.

 5. Liversedge, S.P., Gilchrist, I.D., & Everling, S. (2011). The Oxford Handbook of Eye Movements. Oxford University Press, pp.4-83, 95-172, 195-302, 593-617, 730-838Papildus literatūra

 1. Carpenter, R.H.S. (Ed.) (1991). Vol.8 Eye Movements. In: Cronly-Dillon, J.R. (Ed.) Vision and Visual Dysfunction, CRC Press, 339 p.

 2. Conde, S M., Macknik, S.L., & Hubel, D.H. (2004). The Role of Fixational Eye Movements in Visual Perception. Nature Reviews Neuroscience, 5, pp.229-240

 3. Conde, S.M., Otero-Millan, J., & Macknik, S.L. (2013). The Impact of Microsaccades on Vision: Towards a Unified Theory of Saccadic Function. Nature Reviews Neuroscience, 14, pp.83-96

 4. Deseilligny, C.P., Milea, D., & Muri, R.M. (2004). Eye Movement Control by the Cerebral Cortex. Current Opinion in Neurology, 17, pp.17-25

 5. Duchowski, A.T. (2017). Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. 3rd Edition, Springer, 408 p.

 6. Hamel, S., Houzet, D., Pellerin, D., & Guyader, N., (2015). Does Color Influence Eye Movements While Exploring Videos? Journal of Eye Movement Research, 8(1), pp.1-10

 7. Hayhoe, M.M., McKinney, T., Chajka, K., & Pelz, J.B. (2011). Predictive Eye Movements in Natural Vision. Experimental Brain Research, 217(1), pp.125-136

 8. Majaranta, P., Aoki, H., Donegan, M., Hansen, D.N., Hansen, J.P., Hyrskykari, A., & Raiha, K., (2011). Gaze Interaction and Applications of Eye Tracking: Advances in Assistive Technologies. IGI Global, 382 p.

 9. Palmer, S.E. (1999). Vision Science: Photons to Phenomenology. MIT Press, pp.519-572

 10. Rayner, K. (1998). Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 Years of Research. Psychological Bulletin, 124(3), pp.372-422

 11. Rayner, K., Sereno, S.C., Rabey, G.E., (1996). Eye Movement Control in Reading: A Comparison of Two Types of Models. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 22(5), pp.1188-1200

 12. Taylor, S.E. (2013). Eye Movements and the Fundamental Reading Process: How to Evaluate Silent Reading Efficiency. Charles C Thomas Pub Ltd., 228 p.

 13. Yarbus, A.L. (1967). Eye Movements and Vision. Plenum Press, pp.17-57, 171-211Periodika un citi informācijas avoti

 1. Journal of Eye Movement Research: http://www.jemr.org/
Studiju programmas Optometrija[Angļu val.]
Optometrija