Kursa kods RedZ5002
Fakultāte Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 25 7 48
E-kursi 2RED5002-LV: Acu kustības 2RED5002-EN: Acu kustības
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir, balstoties uz zinātniskajā literatūrā pieejamo informāciju par acu kustību īpašībām, raksturlielumiem un to neirālajiem un motorajiem mehānismiem, veidot izpratni par acu kustību nozīmi redzes uztveres procesos un acu kustību analīzi kā pētniecības metodi vizuālās informācijas uztveres pētījumos.

 

Kursa uzdevumi ir:

•sniegt zināšanas par acu kustību iedalījumu, īpašībām, raksturlielumiem, to neirālajiem un motorajiem mehānismiem;

•iepazīstināt ar acu kustību novērtēšanas metodēm, to priekšrocībām un trūkumiem;

•dot prasmes un iemaņas analizēt zinātnisko literatūru par acu kustību pieraksta iekārtu darbības principiem un acu kustību parametriem, spēt izvērtēt acu kustību analīzes pielietojamību pētnieciskā darba izstrādē.

 
Rezultāti
Zināšanas

1.izskaidro acu kustību iedalījumu, dažādu acu kustību īpašības un to raksturlielumus (10400; 11600; 11700);

2.izprot acu kustību nozīmi stabilas redzes nodrošināšanā (10400);

3.izprot neirofizioloģiskos mehānismus, kas atbild par skata fiksācijas un skata pārneses programmēšanu (11600);

4.izprot redzes uzmanības procesu norisi (tiešā/netiešā, eksogēnā/endogēnā uzmanība) (10400);

5.izskaidro acu kustību nozīmi vizuālās informācijas uztveres procesos (10400);

6.izskaidro informācijas uztveres modeļus lasīšanas acu kustību kontekstā (10400);

7.izprot acu kustību novērtēšanas iespējas un nozīmi dažādu nozaru pētījumos (10400; 11600; 12200; 12400);

8.raksturo acu kustību zinātnisko pētījumu vēsturi un mūsdienu izpētes metodes (10400);

 

Prasmes

9.izvērtē skata virziena pierakstu, tā precizitāti, balstoties uz eksperimenta uzbūvi, acu kustību pieraksta iekārtas parametriem un darbības principiem (22414);

10.analizē acu kustību pieraksta rezultātus, salīdzina tos ar citu autoru pētījumiem un veic secinājumus par iegūtajiem rezultātiem (22401; 22414; 22416);

 

Kompetence

11.plāno un realizē redzes zinātnes eksperimentus, izmantojot acu kustību pieraksta iekārtas (22414);

12.plāno un realizē multi-disciplinārus pētījumus, kas iekļauj acu kustību analīzi (22401; 22414; 22416);

13.prezentē acu kustību pētījumu rezultātus, spriež par pētījuma priekšrocībām un trūkumiem, nepieciešamajām korekcijām (22414);

14.kritiski lasa un analizē zinātniskās publikācijas par acu kustību vadīšanas neirofizioloģiskajiem procesiem redzes zinātnes periodiskajos izdevumos (22401; 22414; 22416).

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Starppārbaudījumi

1. Pārbaudes darbi (rakstiski) – 75%

2. Pastāvīgais darbs par acu kustību nozīmi redzes uztveres procesos (rakstiski)– 15 %

3. Semināru darbi (rakstiski) – ieskaitīts
Noslēguma pārbaudījums

4. Eksāmens (mutisks eksāmens par kādu no studiju kursa apguves laikā apskatītajiem tematiem) – 10% Noslēguma pārbaudījumu studenti drīkst kārtot tikai tad, ja iegūts pozitīvs vērtējums katrā no starppārbaudījumiem.

 
Mācību literatūra
1. Ciuffreda, K. J., & Tannen, B. (1995). Eye movement basics for the clinician. St. Louis: Mosby, 1-118;

2. Holmqvist, K., Nystrom, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka. H., & van de Weijer, J. (2011). Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures. Oxford: Oxford University Press, 9-29; 110-143;

3. Liversedge, S. P., Gilchrist, I. D., & Everling, S. (2011). The Oxford handbook of eye movements. Oxford: Oxford University Press, 4-83; 95-172; 195-302; 593-617; 730-838

4. Bergstrom, J. R. & Schall, A. (2014). Eye Tracking in User Experience Design. Morgan Kaufmann, 400 p.;

5. Leigh, R. J., & Zee, D. S. (2015). Neurology of eye movements. Oxford: Oxford University Press, 1136 p;

 
Papildus literatūra
1. Duchowski, A. T. (2007). Eye Tracking Methodology: Theory and Practice, 2nd edition. Springer, 328 p.;

2. Conde, S. M., Macknik, S. L., Hubel, D. H, (2004). The Role of Fixational Eye Movements in Visual Perception. Nature Reviews Neuroscience; 5, 229-240;

3. Conde, S. M., Otero-Millan, J., Macknik, S. L., (2013). The Impact of Microsaccades on Vision: towards a Unified Theory of Saccadic Function. Nature Reviews Neuroscience; 14, 83-96;

4. Deseilligny, C. P., Milea, D., Muri, R. M., (2004). Eye Movement Control by the Cerebral Cortex. Current Opinion in Neurology, 17, 17-25;

5. Eye Movements, R.H.S.Carpenter - Ed., In: Vision and Visual Disfunction, Vol. 8, Macmillan Press, 1992, 339

6. Hamel, S., Houzet, D., Pellerin, D., Guyader, N., (2015). Does color influence eye movements while exploring videos? Journal of Eye Movement Research 8(1):4, 1-10;

7. Hayhoe, M. M., McKinney, T., Chajka, K., Pelz, J. B., (2011). Predictive Eye Movements in Natural Vision, Experimental Brain Research, 217(1), 125-136;

8. Palmer, S. E. (1999). Vision science: Photons to phenomenology. Cambridge, MA: MIT Press, 519-572;

9. Rayner, K., (1998). Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 Years of Research. Psychological Bulletin, 124(3), 372-422;

10. Rayner, K., Sereno, S. C., Rabey, G. E., (1996). Eye Movement Control in Reading: A Comparison of Two Types of Models. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 22(5), 1188-1200;

11.Visual attention in mind and brain, J. J. Bolhuis- Ed. In: Brain Perception Memory: Advances in Cognitive Neuroscience. Oxford: Oxford University Press, 2000, 49-68;

12. Wolfe, J.M., Kluender, K.R., Levi, D.M., (2005) Sensation & Perception, Sunderland: Sinauer Associates, 176-203

13. Yarbus, A. L., (1967). Eye Movements and Vision. New York: Plenum Press, 17-57, 171-211

14. Taylor, S.E., (2013). Eye Movements and the Fundamental Reading Process: How to Evaluate Silent Reading Efficiency. Charles C Thomas Pub Ltd., 228 pp.

 
Periodika un citi informācijas avoti
1. http://www.jemr.org/

2. http://www.tutis.ca/Senses/L11EyeMovements/L11EyeMovements.swf

3. http://ilab.usc.edu/publications/

4. https://cim.ucdmc.ucdavis.edu/eyes/version1/eyesim.htm

 
Studiju programmas Optometrija[Angļu val.]
Optometrija