Kursa kods PedaPI21
Fakultāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 18 14 48
E-kursi 2PEDPI21: Adaptācijas process pirmsskolā
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis – sniegt priekšstatu par bērna adaptāciju un ar to saistītajiem procesiem, tās sekmīgas norises priekšnoteikumiem pirmskolā, kā arī iepazīstināt studentus ar adaptācijas procesa pirmsskolā teorētiskajām nostādnēm un rosināt izpratnes veidošanos par pedagoģisko procesu pirmskolā un mācību vides iespējām bērna adaptācijas procesā pirmsskolā.
Kursa saturiskajā izklāstā tiek atklātas:
adaptācijas procesa īpatnības, pakāpes un veidi;
sekmīgas adaptācijas priekšnoteikumi;
pedagoga kompetence adaptācijas procesā;

 dažādu institūciju sadarbība adaptācijas procesā u.c.
Rezultāti Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:
-zināšanas un izpratni par:
bērna adaptācijas būtību, adaptācijas faktoriem, līdzekļiem, rādītājiem, veidiem un pakāpēm;
personības adaptācijas saikni ar bērna psihes procesiem un individuālpsiholoģisko un vecumposma attīstību;
bērna adaptācijas likumībām, teorijām, to izpausmēm pedagoģiskajā darbībā;
pedagoga kompetenci bērna adaptācijas procesā;
bērna sekmīgas adaptācijas priekšnoteikumiem;
mācību vides būtību, veidošanu un iespējām bērna adaptācijā;
mazbērnu adaptācijas īpatnībām;
rotaļu iespējām bērna adaptācijas sekmēšanā;
ģimenes un pirmsskolas sadarbības būtību bērna adaptācijas veicināšanā;
bērnu pēctecīgas pārejas no pirmsskolas uz skolu būtību un nodrošināšanu.

-prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:
bērna adaptācijas norisi un mijsakarības;
bērna adaptācijas šķēršļus un tendences;
pedagoga darbību bērna adaptācijā;
mazbērnu adaptāciju atbilstoši situācijai un apstākļiem;
mācību vides atbilstību un piemērotību bērnu vecumam;
rotaļu izvēles nosacījumus, organizēšanu un vadīšanu bērna adaptācijas sekmēšanā;
ģimenes un pirmsskolas sadarbību, pamatojoties uz aprakstīto situāciju un apstākļiem;
bērna pāreju no pirmsskolas uz skolu, respektējot bērnu pirmsskolas pieredzi un darbības attīstību.

- prasmes zināšanas pielietot:
teorētiski pamatojot bērna adaptācijas norisi un mijsakarības;
mērķtiecīgi izraugoties pedagoģiski piemērotus adaptācijas līdzekļus un veidus atbilstoši bērna vecumam, interesēm un vajadzībām;
adaptācijas kursā apgūtos pedagoģijas jēdzienus turpmākajā studiju procesā;
modulējot bērna vecumam, interesēm un vajadzībām piemērotu mācību vidi adaptācijas sekmēšanā;

-komunikācijas prasmes;
formulēt un analītiski aprakstīt bērnu adaptācijas problēmas un iespējamos risinājumus;
izteikt un argumentēt savu viedokli;
prezentēt izpētīto un analizēto;
sadarboties ar docētājiem un studentiem studiju kursa ietvaros.

- ievirze tālākai mācīšanās prasmēm
patstāvīgi pētīt Latvijas un citu valstu pedagoģijas pieredzi studiju kursa kontekstā;
analizēt, izvērtēt un prognozēt bērnu adaptācijas sekmēšanas tendences.

- citas vispārējas prasmes:
izmantot iegūtās zināšanas un prasmes turpmākajā studiju procesā;
analizēt zinātnisko literatūru;
patstāvīgo darbu pedagoģijā izstrāde.

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:
-iegūst zināšanas par adaptācijas procesa likumībām un organizācijas iespējām pedagoģiskajā darbībā pirmsskolā, ;
-iegūst prasmi teorētiski pamatot mērķtiecīgu adaptācijas procesa organizēšanu ;

-padziļina interesi par adaptācijas procesu pirmsskolā .
Kursa plāns Nr. p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1. Adaptācijas un adaptācijas procesa jēdziens un skaidrojums. Adaptācijas procesa faktori, pakāpes un veidi. 2 ( L2)
2. Adaptācija-personības attīstības rādītājs sociālajā vidē. 4 ( L2;S2)
3. Pedagoga kompetence un nozīmība adaptācijas procesā. 4 ( L2;S2)
4. Bērnu darbības vide adaptācijas procesā pirmsskolā. 6 ( L2; S 4)
5. Mazbērnu adaptācijas procesa īpatnības. 4 ( L2;S2)
6. Rotaļa kā adaptācijas līdzeklis. 2 (L2)
7. Ģimenes un pirmsskolas sadarbība-adaptācijas nosacījums. 4 ( L2;S2)
8. Pirmsskolas izglītības iestādes un skolas sadarbība-adaptācijas nosacījums. 2 (L2)

9. Bērnu sagatavošana skolai- viens no sekmīgas adaptācijas rādītājiem. Pēctecība pārejā no pirmsskolas uz skolu. 4 ( L2;S2)

Prasības kredītpunktu iegūšanai Nodarbību apmeklējums - 25% no kopējā vērtējuma;
starppārbaudījumi ( kontroldarbs, patstāvīgo darbu izstrāde un aktīvas dalības semināros) - 50% no kopējā vērtējuma;

Rakstveida eksāmens - 25% no kopējā vērtējuma.
Mācību literatūra
1. Dzintere D.red.Bērns kā vērtība ģimenē un pirmsskolā-R.:Izglītības soļi, 2000.-5 eks,
2. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā.-R.:RaKa,1999.-14 eks.
3. Puškarevs I. Golubeva A.Bērna attīstība.-R.:Lielvārds,1999.-14 eks.
4. Crowther, Ingrid.: Im Kindergarten kreativ und effektiv lernen - auf die Umgebung kommt es an /Ingrid Crowther. Weinheim ; Basel : Beltz Verlag, 2005.- 1eks.
5. Soziale Entwicklung in der Kindheit aus beziehungstheoretischer Perspektive / Wolfgang Friedlmeier.] : Pabst Science Publ., 2002.-1 eks.

6. Romenkova, V. Bērns ģimenē un sabiedrībā.R., 2008.-15 eks.
Papildus literatūra
1. Dzintere D.red. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē.-R.:Izglītības soļi, 2002.
2. Kaņepēja R. red. Es gribu iet skolā.-R.:Puse Plus,2003.
3. Pontāga I. Darbs ar bērniem un viņu vecākiem adaptācijas periodā bērnudārzā.-R.:1985.
4. Жданов И.А. Адаптация и прогноэирование деятельности. Казанского унив.,1991.
5. Smith P., Rutland A..Childhood social development.Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, 2014.

6. Б.П. Никитин. Социализация мышления ребенка до школы.,2014.
Periodika un citi informācijas avoti Pirmsskola/Periodikas izdevums-R.2014...

Sākums/Periodikas izdevums.-R.2014...
Studiju programmas Pirmsskolas skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības pedagogs
Pirmsskolas izglītības skolotājs