Kursa kods MediE000
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
10 15 400
Kursa anotācija Doktorantam jānokārto promocijas eksāmens medicīnas nozarē un vienā no medicīnas nozares apakšnozarēm. Promocijas eksāmena mērķis ir padziļināt doktoranta zināšanas, kas ļautu sagatavot augsti kvalificētu zinātnieku un mācībspēkus šajā jomā un ļautu iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu medicīnā. Promocijas eksāmena laikā doktorantam jāsniedz atbildes uz medicīnas nozares un apakšnozares teorētiskajiem pamatjautājumiem vadoties pēc izstrādātas programmas, jāatbild uz padziļinātu jautājumu pētāmajā zinātnes apakšnozarē un jāstāsta par savu zinātnisko pētījumu, jāmāk diskutēt un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Eksāmenā doktorantam jādemonstrē prasme lietot zinātnisko terminoloģiju un veidot zinātnisko uzstāšanos. Eksāmenu pieņem Medicīnas un farmācijas doktora studiju padomes izveidota un LU prorektora eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā apstiprināta komisija, kuras sastāvā ir iekļauti docētāji un pieaicināti speciālisti izpētes priekšmetā, kam ir zinātniskais grāds. Promocijas eksāmena kārtošana doktorantam jāpiesaka mēnesis iepriekš.
Rezultāti Nokārtojot promocijas eksāmenu studiju kursā doktorants iegūs:
Zināšanas
Padziļinātas zināšanas medicīnā. Nostiprinās iemaņas analizēt un prezentēt apgūto un pētāmo materiālu.
Prasmes
Pilnveidotas komunikācijas un diskusijas prasmes par zinātniskā pētījuma tēmu.
Kompetences

Orientēsies jaunākajos pētījumos un aktuālākajās zinātniskajās atziņās izvēlētajā medicīnas apakšnozarē.
Kursa plāns
Patstāvīgais darbs
1. Promocijas eksāmena pieteikšana.
2. Medicīnas nozares un apakšnozares teorētisko pamatjautājumu apguve pēc programmas.
3. Zināšanu pilnveidošana promocijas darba tēmas ietvaros.
4. Zinātniskās tēmas prezentācijas sagatavošana, zinātniskās valodas pilnveidošana un specifisko terminu apguve.
5. Konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.

6. Promocijas eksāmena kārtošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Patstāvīga promocijas eksāmena programmas apguve, izmantojot norādītos un citus pieejamos informācijas avotus.
2. Zināšanu pilnveidošana par pētāmo zinātnisko tēmu.
3. Zinātniskā ziņojuma sagatavošana par promocijas darbu.
4. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Vērtējumu kursā veido sekmīgi nokārtots eksāmens – 100%
Mācību literatūra 1. Mācību literatūras saraksts ir ietverts katras apakšnozares teorētisko jautājumu programmā.

2. Literatūra, kas tiek izmantota promocijas darba tēmas padziļinātai izpētei, katram doktorantam ir atšķirīga, atbilstoši pētījuma virzienam.
Papildus literatūra 1. Mācību literatūras saraksts ir ietverts katras apakšnozares teorētisko jautājumu programmā.

2. Literatūra, kas tiek izmantota promocijas darba tēmas padziļinātai izpētei, katram doktorantam ir atšķirīga, atbilstoši pētījuma virzienam.
Studiju programmas Medicīna un farmācija