Kursa kods Medi7555
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
10 15 400
Kursa anotācija Svarīgākais doktora studiju rezultāts ir promocijas darba izstrādāšana. Tā kā katram doktorantam ir atšķirīga promocijas darba tēma, tad katrs darbojas pēc sava individuāli sastādīta studiju plāna, kura galvenā sastāvdaļa ir zinātniski pētnieciskais darbs, kas šajā studiju kursā rezultējas ar promocijas darba melnraksta iesniegšanu doktora studiju padomei. Pieļaujama ir promocijas darba aistāvēšana beidzot studijas. Promocijas darba sagatavošana notiek patstāvīgi zinātniskā darba vadītāja kontrolē, kas ir līdzatbildīgs gan par pareizu darba struktūras izveidi, gan adekvātu zinātniskā pētījuma dizainu un rezultātiem. Promocijas darba izstrādāšana iemācīs studējošo veikt patstāvīgu, oriģinālu un zinātniski nozīmīgu pētniecības darbu kādā no medicīnas vai farmācijas zinātnes apakšnozarēm.
Rezultāti 1. Atbilstoši prasībām sagatavots promocijas darba melnraksts vai aizstāvēts promocijas darabs.
2. Pozitīvs zinātniskā darba vadītāja vērtējums.
3. Pozitīvs doktorantūras padomes slēdziens par promocijas darba izstrādi.

Vērtējums ieskaitīts/neieskaitīts


Kursa plāns 1. Promocijas darba izstrāde atbilstoši individuālajam darba plānam.
2. Konsultācijas ar promocijas darba vadītāju.

3. Promocijas darba melnraksta iesniegšana doktora studiju padomei.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Atbilstoši prasībām sagatavots promocijas darba melnraksts vai aizstāvēts promocijas darabs.
2. Pozitīvs zinātniskā darba vadītāja vērtējums.
3. Pozitīvs doktorantūras padomes slēdziens par promocijas darba izstrādi un mutisku tā prezentāciju.

Vērtējums ieskaitīts / neieskaitīts


Mācību literatūra Literatūru izvēlas doktorants un/vai to iesaka promocijas darba vadītājs atbilstoši pētījuma tēmai.
Papildus literatūra https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/dokumenti/noteikumi-un-kartibas/Par_LU_promocijas_darbu_kopsavilkumu_izstradasanas_un_noformesanas_noteikumiem_1-201-2012.pdf


Studiju programmas Medicīna un farmācija