Kursa kods Medi7554
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
10 15 400
E-kursi Medi7554: Promocijas darba izstrādāšana V
Kursa anotācija Svarīgākais doktora studiju rezultāts ir promocijas darba izstrādāšana. Tā kā katram doktorantam ir atšķirīga promocijas darba tēma, tad katrs darbojas pēc sava individuāli sastādīta studiju plāna, kura galvenā sastāvdaļa ir zinātniski pētnieciskais darbs. Studiju kursa ietvaros jāpabeidz promocijas darba zinātniskās izpētes daļa un jāvērš uzmanība iegūto rezultātu apkopošanai, interpretācijai un promocijas darba melnraksta sagatavošanai. Iegūtais pētnieciskā darba matriāls jāizmanto gan prezentāciju, gan publikāciju gatavošanai. Promocijas darba sagatavošana notiek patstāvīgi zinātniskā darba vadītāja kontrolē, kas ir līdzatbildīgs gan par pareizu darba struktūras izveidi, gan adekvātu zinātniskā pētījuma dizainu un rezultātiem.
Rezultāti Pabeidzot kursu doktoranti iegūs:
Zināšanas
Padziļināti apgūs promocijas darba materiālu apkopošanas principus.

Prasmes
Atbilstoši prasībām spēs rakstiski sagatvot promocijas darba daļas.

Kompetences

Izpratīs dažādu promocijas darba daļu saturisko nozīmi.
Kursa plāns 1. Promocijas darba izstrāde atbilstoši individuālajam darba plānam.

2. Konsultācijas ar promocijas darba vadītāju.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Promocijas darba izstrāde atbilstoši individuāllajam plānam.
2. Pozitīvs zinātniskā darba vadītāja vērtējums par paveikto.

Vērtējums ieskaitīts / neieskaitīts
Mācību literatūra Literatūru izvēlas doktorants un/vai to iesaka promocijas darba vadītājs atbilstoši pētījuma tēmai.Studiju programmas Medicīna un farmācija