Kursa kods Medi7553
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
20 30 800
E-kursi Medi7553: Promocijas darba izstrādāšana IV
Kursa anotācija Svarīgākais doktora studiju rezultāts ir promocijas darba izstrādāšana. Tā kā katram doktorantam ir atšķirīga promocijas darba tēma, tad katrs darbojas pēc sava individuāli sastādīta studiju plāna, kura galvenā sastāvdaļa ir zinātniski pētnieciskais darbs. Studiju kursa ietvaros jāturpina pētnieciskais darbs atbilstoši individuālajam plānam. Jāpilnveido rezultātu daļa un iegūtais matriāls jāizmanto gan prezentāciju, gan publikāciju sagatavošanai. Promocijas darba sagatavošana notiek patstāvīgi zinātniskā darba vadītāja kontrolē, kas ir līdzatbildīgs gan par pareizu darba struktūras izveidi, gan adekvātu zinātniskā pētījuma dizainu un realizāciju.
Rezultāti Pabeidzot kursu doktoranti iegūs:
Zināšanas
Pilnveidos iemaņas pētījuma rezultātu apkopošanā un interpretācijā.

Prasmes
Spēs apkopot pētnieciskajā darbā iegūtos rezultātus to mutiskai un rakstiskai prezentēšanai.

Kompetences

Spēs prezentēt iegūtos rezultātus atbilstoši prezentāciju/publikāciju prasībām.
Kursa plāns 1. Promocijas darba izstrāde atbilstoši individuālajam darba plānam.

2. Konsultācijas ar promocijas darba vadītāju.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Promocijas darba izstrāde atbilstoši individuāllajam plānam.
2. Pozitīvs zinātniskā darba vadītāja vērtējums par paveikto.
3. Pozitīvs doktorantūras padomes slēdziens par promocijas darba izstrādi.

Vērtējums ieskaitīts / neieskaitīts
Mācību literatūra Literatūru izvēlas doktorants un/vai to iesaka promocijas darba vadītājs atbilstoši pētījuma tēmai.Studiju programmas Medicīna un farmācija