Kursa kods Medi7552
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
20 30 800
E-kursi Medi7552: Promocijas darba izstrādāšana III
Kursa anotācija Svarīgākais doktora studiju rezultāts ir promocijas darba izstrādāšana. Tā kā katram doktorantam ir atšķirīga promocijas darba tēma, tad katrs darbojas pēc sava individuāli sastādīta studiju plāna, kura galvenā sastāvdaļa ir zinātniski pētnieciskais darbs. Šajā studiju kursā jāturpina iesāktais pētnieciskais darbs, jāveic iegūto datu statistiska apstrāde un iegūtie rezultāti jāprezentē starptautiskā konferencē/s. Promocijas darba sagatavošana notiek patstāvīgi zinātniskā darba vadītāja kontrolē, kas ir līdzatbildīgs gan par pareizu darba struktūras izveidi, gan adekvātu zinātniskā pētījuma dizainu un realizāciju.
Rezultāti Pabeidzot kursu doktoranti iegūs:
Zināšanas
Padziļinās izpratni par pielietotajām pētniecības metodēm un datu statistisko apstrādi. Izpratīs pētnieciskā darba rezultātu apkopošanas principus.

Prasmes
Spēs apkopot pētnieciskajā darbā iegūtos rezultātus to prezentēšanai.

Kompetences

Spēs realizēt patstāvīgu pētījumu un interpretēt iegūtos rezultātus.
Kursa plāns 1. Promocijas darba izstrāde atbilstoši individuālajam darba plānam.

2. Konsultācijas ar promocijas darba vadītāju.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Promocijas darba izstrāde atbilstoši individuāllajam plānam.
2. Pozitīvs zinātniskā darba vadītāja vērtējums par paveikto.

Vērtējums ieskaitīts / neieskaitīts
Mācību literatūra Literatūru izvēlas doktorants un/vai to iesaka promocijas darba vadītājs atbilstoši pētījuma tēmai.


Studiju programmas Medicīna un farmācija