Kursa kods Medi7551
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
20 30 800
E-kursi Medi7551: Promocijas darba izstrādāšana II
Kursa anotācija Svarīgākais doktora studiju rezultāts ir promocijas darba izstrādāšana. Tā kā katram doktorantam ir atšķirīga promocijas darba tēma, tad katrs darbojas pēc sava individuāli sastādīta studiju plāna, kura galvenā sastāvdaļa ir zinātniski pētnieciskais darbs. Šajā studiju kursā jāuzsāk/jāturpina plānotais pētniecības darbs. Promocijas darba sagatavošana notiek patstāvīgi zinātniskā darba vadītāja kontrolē, kas ir līdzatbildīgs gan par pareizu darba struktūras izveidi, gan adekvātu zinātniskā pētījuma dizainu un realizāciju.
Rezultāti Pabeidzot kursu doktoranti iegūs:
Zināšanas
Apgūs promocijas darba mērķa realizācijai atbisltošas pētniecības metodes.

Prasmes
Spēs izvēlēties un pielietot adekvātas zinātniskās pētniecības metodes.

Kompetences

Spēs realizēt patstāvīgu pētījumu.
Kursa plāns 1. Promocijas darba izstrāde atbilstoši individuālajam darba plānam.

2. Konsultācijas ar promocijas darba vadītāju.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Promocijas darba izstrāde atbilstoši individuālajam plānam.
2. Pozitīvs zinātniskā darba vadītāja vērtējums par paveikto.
3. Pozitīvs doktorantūras padomes slēdziens par promocijas darba izstrādi.

Vērtējums ieskaitīts / neieskaitīts
Mācību literatūra Literatūru izvēlas doktorants un/vai to iesaka promocijas darba vadītājs atbilstoši pētījuma tēmai.Studiju programmas Medicīna un farmācija