Kursa kods Medi7550
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
20 30 800
E-kursi Medi7550: Promocijas darba izstrādāšana I
Kursa anotācija Svarīgākais doktora studiju rezultāts ir promocijas darba izstrādāšana. Tā kā katram doktorantam ir atšķirīga promocijas darba tēma, tad katrs darbojas pēc sava individuāli sastādīta studiju plāna, kura galvenā sastāvdaļa ir zinātniski pētnieciskais darbs. Kursa ietvaros jāliek akcents uz pētījuma detalizētu plānošanu un literatūras izpēti. Promocijas darba sagatavošana notiek patstāvīgi zinātniskā darba vadītāja kontrolē, kas ir līdzatbildīgs gan par pareizu darba struktūras izveidi, gan adekvātu zinātniskā pētījuma dizainu.
Rezultāti Pabeidzot kursu doktoranti iegūs:
Zināšanas
Izpratīs promocijai atbisltoša pētnieciskā darba plānošanas un realizācijas principus.

Prasmes
Atbilstoši darba mērķim spēs izvēlēties adekvātas pētniecības metodes.

Kompetences

Spēs uzsākt patstāvīgu pētījumu.
Kursa plāns 1. Promocijas darba izstrāde atbilstoši individuālajam darba plānam.

2. Konsultācijas ar promocijas darba vadītāju.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Promocijas darba detalizēta plāna izveide, literatūras apguve un darba izstrādes uzsākšana atbilstoši individuāli izstrādātam plānam.
2. Pozitīvs zinātniskā darba vadītāja vērtējums par paveikto.

Vērtējums ieskaitīts / neieskaitīts
Mācību literatūra Literatūru izvēlas doktorants un/vai to iesaka promocijas darba vadītājs atbilstoši pētījuma tēmai.
Studiju programmas Medicīna un farmācija