Kursa kods Medi7269
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48
E-kursi Medi7269: Projektu plānošana un vadība medicīnā
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas un praktisku izpratni par projektu plānošanas un vadības pamatjēdzieniem, projektu veidiem, metodēm, tehnikām, projektu darba organizāciju, atbalsta instrumentiem un finansējuma piesaistes avotiem, kā arī palielināt LU pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu.
Kursā studenti tiks iepazīstināti ar praktisku pieredzi projektu plānošanā, sagatavošanā, sadarbības mehānismiem un darbu ar projektu izstrādē un īstenošanā iesaistītajām pusēm, kā arī projektu vadību saistīto juridisko dokumentu bāzi, tādējādi paaugstinot studentu prasmes, iemaņas un profesionalitāti virzībā uz ieteiktiem un apstiprinātiem projektu pieteikumiem, kā arī projektu mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu projektu izpildes laikā.

Rezultāti Studējošie kursā iegūtās zināšanas par projektu plānošanu, pieteikumu sagatavošanu un projektu vadību spēs izmantot praktiskai projektu finansējuma identificēšanai un piesaistei, projektu pieteikumu sagatavošanai un veiksmīgai projektu izpildei. Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs formulēt projekt mērķus, organizēt un plānot projektu, pielietojot atbilstošas projektu vadīšanas metodes un tehnikas.

Zināšanas:
1. apgūti visi teorētiskie jautājumi saskaņā ar studiju kursa programmu un ieteikto obligāto un papildliteratūru;
2. apgūtas svarīgākie projektu vadības instrumenti un metodes;
3. iegūtas zināšanas par projektu vadības pieeju izmantošanu dažādu projektu veidos.

Prasmes:
4. prasme strādāt grupā un prasme analizēt datus, prezentēt darba rezultātus un diskutēt par tiem, kritiski izvērtēt gan sava pētījuma, gan citu pētījumu rezultātus;
5. prasme plānot, uzraudzīt un identificēt potenciālos finansējuma avotus;
6. prasme analizēt normatīvos aktus un gatavot svarīgākos dokumentus starptautiskajās organizācijās un publiskās pārvaldes iestādēs, ka arī orientēties ar projektiem saistītā likumdošanā.

Kompetence:
7. Spēja izmantot kursā iegūtās zināšanas, prasmes un metodoloģiskās projekta vadīšanas spējas darba situācijās un profesionālajā attīstībā.
8. Studējošais spēs uzņemties atbildību autonomi veikt noteikta tipa uzdevumus, korekti pielietot projektu vadības jēdzienu, vērtību, likumu un principu ievērojamas zināšanas, spēs demonstrēt kursā iegūtās augstas kvalitātes zināšanas, pielietot tās konkrētā situācijā.

9. Students kursa noslēgumā spēs konkrētās situācijās akadēmiskā vidē un projektu kontekstā demonstrēt atbilstošas darbības projektu veiksmīgā sagatavošanā un vadībā.

Kursa plāns 1. Ievads projektu vadīšanā L2, S2;
2. Projektu idejas noteikšana, nepieciešamības pamatojums, projekta mērķa definēšana, rezultatīvo rādītāju plānošana L2, S2;
3. Projekta dzīves cikls un iesaistītās ietekmes puses L2, S2;
4. Projekta aktivitāšu un rezultātu formulēšana L2, S2;
5. Projektu resursu un budžeta plānošana L3, S3;
6. Projektu organizēšana (t.sk. projekta īstenošanā iesaistītās darba grupas plānošana) un tā vadības priekšnosacījumi L3, S3;

7. Projektu pieteikumu noformēšana un potenciālo finansējuma avotu identificēšana L2, S2.
Prasības kredītpunktu iegūšanai Piedalīšanās lekcijās un semināros obligāta – 80% apmeklējuma.
Kursa gala vērtējumu veido:
1. uzdevumu izpilde semināros un līdzdalība diskusijās - 30%;
2. divi mutiski kontroldarbi - 30%;

3. eksāmens - projekta izstrāde un prezentēšana auditorijā - 40%.
Mācību literatūra 1. Lock D. Project Management. 10th ed. Gower, 2013 (e-book)
2. Kerzner, Harold Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling / Harold Kerzner. 11. izd. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2013. xxvii, 1264 lpp.
3. Gido, J., Clements,P. J. Successful Project Management. 4th ed. South-Western Centgage Learning, USA, 2009.
4. Kerzner H. Project management: a systems approach to planning, scheduling and controlling. New Jersey: Johs Wiley & Sons, 2003.

5. Kotlers, F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006.
Papildus literatūra 1. Džounss, R. Projektu vadības pamati. Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2008.
2. Aragonés-Beltrán, P. García-Melón, M. Montesinos-Valera, J. How to assess stakeholders' influence in project management? A proposal based on the Analytic Network Process, International Journal of Project Management Volume 35, Issue 3, 1 April 2017, Pages 451-462.

3. Todorvic, M.L., Petrovic, D.T., Mihic, M.M., Obradovic, V.L., Bushuyev, S.D., Project success analysis framework: A knowledge-based approach in project management, International Journal of Project ManagementVolume 33, Issue 4, 1 May 2015, Pages 772-783 
Periodika un citi informācijas avoti 1. International Journal of Project Management
2. Project Management Journal
3. LU bibliotēkas datu bāzes: EBSCO, Medline Plus, Web of Science
4. www.likumi.lv

5. www.esfondi.lv
Studiju programmas Medicīna un farmācija