Kursa kods Medi7241
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160
Kursa anotācija Publikācija ir galvenais promocijas darba pētījuma rezultātu apkopojums. Sekmīgai promocijai darba rezultāti ir jāatspoguļo vismaz trīs recanzētās publikācijās, no kurām vismaz divām doktorants ir pirmais autors. Publikāciju rakstīšana iever visas zinātniskā pētījuma daļas sākot no hipotāzes un darba mērķa izvirzīšanas līdz secinājumu apkopojumam, kas balsīti uz iegūtajiem rezultātiem. Minētais ļaus izprast zinātniskā darba principus un iemācīs interpretēt iegūtos rezultātus.
Rezultāti Patstāvīgi uzrakstot zinātnisko publikāciju recenzētā izdevumā doktoranti iegūs:
Zināšanas
Pilnveidos izpratni par zinātniskā pētījuma struktūru un realizācijas vispārpieņemtām prasībām.
Prasmes
Spēs pamatot un interpretēt iegūtos rezultātus, balstoties uz savu un citi personu pētījumu rezultātiem izvēlētajā pētniecības nozrē. Apgūs komunikācijas prasmes ar publikācijas recezentiem.
Kompetences
Spēs kritiski novērtēt savu un citu personu pētījumus izvēlētajā pētniecības nozarē.
Kursa plāns Doktoranta individuālais darbs kaonsultējotoes ar promocijas darba zinātnisko vadītāju un citiem nozares speciālistiem – 160 stundas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai Par rakstu, kurā doktorants ir pirmais autors - gan publicētu, gan apstiprinātu publicēšanai, doktorants saņem 4 kp. Raksta apjoms un iesniedzamā manuskripta prasības atbilst katra izdevuma noteiktajajām vadlīnijām.
Kredītpunktu sadalījums: par raksta iesniegšanu (60 %) + raksta apstiprnāšana publicēšanai (20%) + publicēts raksts (10%) = 100%

Vērtējums: ieskaitīts / neieskaitīts
Mācību literatūra Literatūru izvēlas doktorants un/vai to iesaka promocijas darba vadītājs atbilstoši publikācijas tēmai.


Studiju programmas Medicīna un farmācija