Kursa kods Medi7226
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
6 9 96 60 36 144
Kursa anotācija Doktorantūras skola (DS) ir projekts, kas domāts daudzdisciplināru, tēmas orientētu doktora studiju īstenošanai, kurā drīkst piedalīties arī maģistratūrā studējošie. Medicīnas fakultātes ietvaros darbojas divas DS - Biomedicīnas pētījumu un jauno tehnoloģiju doktorantūras skola un Doktorantūras skola translācijas izpētē medicīnā. DS mērķis ir ievadīt studējošos zinātniskajā pētniecībā un paplašināt viņu redzesloku, veicinot viņu kontaktus ar citu nozaru zinātniekiem. Skolas piedāvā izglītojošus seminārus un lekcijas specifiskās zinātņu nozarēs. Tiek organizēti semnāri kuros izvērtē skolas dalībnieku pētījumus un sniedz ieteikumus to pilnveidošanai. Skolu darbība sekmē topošo zinātnieku izpratni par zināšanu pārnesi no bāzes zinātnēm uz praksi. Skolas darbībā tik iesaistīti augsti kvalificēti specialisti no Latvijas un citu valstu augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un klīniskās medicīnas iestādēm. Doktorants studiju laikā drīkst izvēlēties vienu no minētajām DS. Gadījumā, ja doktorants nevar apmeklēt DS, jo studē ārvalstu augstskolās vai pētniecības institūtos, tad studijās iegūtie Kp atbilstoši tiek pielīdzināti DS iegūtajiem.
Rezultāti Pabeidzot kursu doktoranti iegūs:
Zināšanas
Izpratīs sadarbības iespējas pētniecībā ar dažādām Universitātes struktūrvienībām un ārpus universitātes esošajām zinātniskajām institūcijām.
Prasmes
Spēs izmantot jaunas inovatīvas metodes doktora studiju strukturēšanā un īstenošanā.
Kompetences

Spēs formulēt sabiedrības attīstībai nozīmīgas un teorētiski aktuālas tēmas un risināt tās sadarbībā ar citu nozaru vai apakšnozaru speciālistiem.
Kursa plāns 1. Dažādu nozaru speciālistu un vieslektoru lekcijas DS. L60
2. Dažādu lektoru un vieslektoru vadīti semināri un praktiskie darbi. S15, P6

3. Semināri par doktorantu pētījumu tēmām. S15
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Lekciju un semināru apmeklējums 75% apjomā.
2. Sava pētījuma prezentēšana DS (vismaz divas reizes).
3. Ja doktornats neapmeklē DS sakarā ar studijām ārvalstu augstskolās vai pētniecības institūtos, tad studijās iegūtie Kp atbilstoši tiek pielīdzināti DS iegūtajiem.

4. Darbu vērtē Doktorantūras skolas vadības padome – ieskaitīts/neieskaitīts
Mācību literatūra Literatūru, atbilstoši skolas tekošajām aktivitātēm (lekcijām un/vai semināriem, praktiskajiem darbiem), iesaka pasākuma atbildīgaias speciālists.
Papildus literatūra Literatūru, atbilstoši skolas tekošajām aktivitātēm (lekcijām un/vai semināriem, praktiskajiem darbiem), iesaka pasākuma atbildīgaias speciālists.

Studiju programmas Medicīna un farmācija