Kursa kods Medi7225
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80
Kursa anotācija Doktorantūras studiju laikā doktorantiem jāprezentē savs pētījums tēmai atbilstošās starptautiskās konferencēs vai semināros, kas ļaus apgūt uzstāšanās un dalības pieredzi. Prezentācijas sagatavošana ir patstāvīgs darbs, kas bakstīts uz promocijas darba pētījumā iegūtajiem rezultātiem. Prezentācija tiek sagatavota konsultējoties ar darba vadītāju un/vai citiem doktora studiju programmas kursu vadītājiem. Konferences ziņojums var būt gan prezentācijas (PowerPoint) gan stenda referāta formā.
Rezultāti Sagatavojot referātu starptautiskai zinātniskajai konferencei par sava pētījuma tēmu doktorants iegūs:
Zināšanas par prezentācijas sagatvošanu (prasībām, formu, dizainu) un prezentēšanas mākslu.
Prasmes prezentēt zinātnisko pētījumu referāta veidā un diskutēt ar kompetentu klausītāju publiku.

Kompetences par zinātniskā darba īsu, saturīgu un profesionālu prezentāciju starptautiskā līmenī.
Kursa plāns Doktoranta individuālais darbs un konsultācijas ar promocijas darba zinātnisko vadītāju – 80 stundas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Atbilstoši konferences prasībām jāsagatavo referāts par promocijas darba tēmu un tas jāprezentē konferencē vai seminārā (90%)

2. Jāapliecina sava uzstāšanās, iesniedzot doktora studiju padomei konferences vai semināra programmu, interneta pieeju materiāliem, vai citu apliecinošu dokumentu (10%).
Mācību literatūra Literatūru izvēlas doktorants un/vai to iesaka promocijas darba vadītājs atbilstoši referāta tēmai.
Papildus literatūra Literatūru izvēlas doktorants un/vai to iesaka promocijas darba vadītājs atbilstoši referāta tēmai.
Studiju programmas Medicīna un farmācija