Kursa kods Medi7222
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160
Kursa anotācija Lai sekmīgi pabeigtu doktorantūras studiju programmu, doktorantiem ir jāpublicē promocijas darba pētījums starptautiski atzītā recenzētā izdevumā. Tas ir patstāvīgs darbs, kas bakstīts uz personīgo pieredzi veicot pētījumu un studiju laikā iegūtajām zināšanām. Zinātniskais raksts tiek sagatavots konsultējoties ar vadītāju. Zinātniskās publikācijas ir obligāta prasība promocijai.
Rezultāti Patstāvīgi uzrakstot zinātnisko publikāciju recenzētā izdevumā doktoranti iegūs:
Zināšanas
Pilnveidos teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas par promocijas darba pētījuma tēmu.
Prasmes
Spēs apkopot pētījuma rezultātus zinātniskas publikācijas veidā, sagatavot un iesniegt rakstu. Apgūs komunikācijas prasmes ar publikācijas recezentiem.
Kompetences

Spēs sistematizēt un vispārināt savus pētījumus. Spēs kritiski novērtēt citu personu zinātniskās publikācijas izvēlētajā pētniecības nozarē.
Kursa plāns Doktoranta individuālais darbs un konsultācijas ar promocijas darba zinātnisko vadītāju – 160 stundas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai Par rakstu, kurā doktorants ir pirmais autors - gan publicētu, gan apstiprinātu publicēšanai, doktorants saņem 4 kp. Raksta apjoms un iesniedzamā manuskripta prasības atbilst katra izdevuma noteiktajajām vadlīnijām.
Kredītpunktu sadalījums:
par raksta iesniegšanu (60 %) + raksta apstiprnāšana publicēšanai (20%) + publicēts raksts (10%) = 100%


Vērtējums: ieskaitīts / neieskaitīts
Mācību literatūra Literatūru izvēlas doktorants un/vai to iesaka promocijas darba vadītājs atbilstoši publikācijas tēmai.
Papildus literatūra Literatūru izvēlas doktorants un/vai to iesaka promocijas darba vadītājs atbilstoši publikācijas tēmai.
Periodika un citi informācijas avoti Lai sekmīgi pabeigtu doktorantūras studiju programmu, doktorantiem ir jāpublicē promocijas darba pētījums starptautiski atzītā recenzētā izdevumā. Tas ir patstāvīgs darbs, kas bakstīts uz personīgo pieredzi veicot pētījumu un studiju laikā iegūtajām zināšanām. Zinātniskais raksts tiek sagatavots konsultējoties ar vadītāju. Zinātniskās publikācijas ir obligāta prasība promocijai.
Studiju programmas Medicīna un farmācija