Kursa kods Medi7196
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 40 20 20 40
E-kursi Medi7196: Pētniecības ētika veselības aprūpē
Kursa anotācija Šajā kursā tiek analizētas ētiskās problēmas medicīnas, biomedicīnas un sabiedrības veselības pētījumos. Kursa mērķis ir iepazīstināt doktorantus ar pētniecības ētiku kā praktiskās ētikas nozari, attīstīt studentu argumentācijas prasmes ētikas jomā, kā arī veidot izpratni par dažādu pētījumu veidu nozīmīgākajām ētiskajām problēmām.
Studiju kursa ietvaros doktoranti tiks iepazīstināti ar dažādiem mūsdienu pētniecības ētikas aspektiem. Medicīnas, biomedicīnas un sabiedrības veselības pētījumu kontekstā tiks analizēti nozīmīgākie ētikas jēdzieni, piemēram, ētiskie principi, atbildība, ētikas kodeksi. Doktoranti tiks iepazīstināti ar risku izvērtēšanas un ētisku lēmumu pieņemšanas teorētisko pamatojumu, plānojot un veicot pirmsklīniskos un klīniskos pētījumus, zinās reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī apgūs nepieciešamās prasmes pieteikuma sagatavošanai ētikas komitejai.


Rezultāti Pēc sekmīgas kursa apguves studentiem ir šādas zināšanas:
1)zina pētniecības ētikas pamatprincipus;
2)zina nozīmīgākos pētniecības ētikas vēstures faktus.
Pēc sekmīgas kursa apguves studentiem ir šādas prasmes:
1)prot pamatot savu viedokli diskusijās par pētniecības ētiku;
2)prot pielietot ētikas kodeksus pētījumu plānošanā un īstenošanā;
3)prot sagatavot pieteikumu pētījumu ētikas komitejai.
Pēc sekmīgas kursa apguves studentiem ir šādas kompetences:
1)kritiski analizē pētniecības ētikas problēmas konkrētos pētījumos;

2)praksē īsteno pētniecības ētikas principus un vērtības.
Kursa plāns 1. Pētniecības ētikas priekšmets, tā vēsture. Pētniecības ētikas pamatprincipi: autonomijas, laba darīšanas, nekaitēšanas un taisnīguma principi. Ētikas kodeksi. L2, S2
2. Akadēmiskā ētika. Akadēmiskās ētikas pārkāpumi: plaģiātisms, datu falsifikācija utt. L2, S2
3. Autonomijas princips un informēta piekrišana. L2, S2
4. Laba darīšanas un nekaitēšanas principi. Risku un ieguvumu izvērtēšana pētījumos. Īpaši aizsargājamas pētījuma dalībnieku grupas. L2, S2
5. Konfidencialitāte un privātums. Personas datu aizsardzība pētījumos. L2, S2
6. Taisnīguma princips. Pētījuma dalībnieku izlases veidošanas ētiskie aspekti. L2
7. In vivo pētījumu nepieciešamība un tos reglamentējošās normas likumdošanā. L2, S2
8. Pētījumu ētikas komitejas. Pieteikuma sagatavošana ētikas komitejai. S2
9. Pētījuma rezultātu publicēšanas ētiskās prasības. Autorības kritēriji. L2, S2

10. Laba klīniskā prakse. L4, S4
Prasības kredītpunktu iegūšanai Lai apgūtu studiju kursu, studentiem ir jāveic patstāvīgais darbs (jālasa un jāanalizē kursa literatūra, jāpiedalās grupu darbos), jāprezentē pastāvīgā darba rezultāti, aktīvi jāpiedalās semināros, jānokārto viens starppārbaudījums un gala pārbaudījums.
Studentu gala vērtējumu kursā veido:
•Dalība semināros un patstāvīgie darbi - 30%
•Starppārbaudījums: pieteikuma izstrāde ētikas komitejai - 30%
•Rakstisks gala eksāmens - 40%

Semināra nodarbību kavējuma gadījumā studenti uzdevumus veic patstāvīgi un to izpildi pārrunā ar docētāju konsultāciju laikā.
Mācību literatūra 1.Emanuel, E. J., Grady, C. C., Crouch, R. A., Lie, R. K., Miller, F. G., & Wendler, D. D. (Eds.). (2011). The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics. Oxford; New York: Oxford University Press. (e-grāmata)
2.Hughes, J., Hunter, D., Sheehan, M., Wilkinson, S., & Wrigley, A. (2010). European Textbook on Ethics in Research. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Brīvpieeja: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/12567a07-6beb-4998-95cd-8bca103fcf43/language-en
3.WMA (2013). Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Brīvpieeja: https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
4.MK noteikumi Nr. 52 par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību
https://likumi.lv/doc.php?id=254532
Papildus literatūra 1.CIOMS. (2016). International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans. Brīvpieeja: http://cioms.ch/ethical-guidelines-2016/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
2.Council of Europe. (2005). Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research. Brīvpieeja: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/195
3.Eiropas Padome. (1997). Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu. Brīvpieeja:
4.Glenn C. I., Lynch H.F. (2014). Human Subjects Research Regulation: Perspectives on the Future, Boston: MIT Press. (e-grāmata)
5. Kuhse H., Schuklenk U., Singer P. (Eds.) (2016). Bioethics: An Anthology, 3rd Edition. Wiley- Blackwell.
6.Latvijas Zinātnes padome. (1997). Zinātnieka ētikas kodekss.
7.Macklin, R. (2012). Ethics in global health: research, policy, and practice. New York: Oxford University Press (e-grāmata)
8.ES direktīva 2010/63/ES.
9.Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 8th edition. National Research Council (US) Committee for the Update of the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011. ISBN-13: 978-0-309-15400-0ISBN-10: 0-309-15400-6.
https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdfPeriodika un citi informācijas avoti 1.Research Ethics (Sage)
2.Journal of Empirical Research on Human Research Ethics (Sage)
3.Journal of Academic Ethics (Springer)
4.BMC Medical Ethics (BioMed Central)
Interneta datu bāzes:
1.DataBase on ALternative Methods (DB-ALM) https://eurlecvam.jrc.ec.europa.eu/databases/database-on-alternative-methods-db-alm
2.ATLA Alternatives to Laboratory Animals UK
http://www.atla.org.uk
Studiju programmas Medicīna un farmācija