Kursa kods Medi7194
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 27 5 48
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par modernās epidemioloģijas metodēm, teorijām un koncepcijām un to praktisko pielietošanu. Studenti tiks iepazīstināti ar epidemioloģijas un studiju plānošanas pamatiem, kā arī ar jaunākajiem vispārpieņemtajiem konceptiem epidemioloģijas un medicīnas pētījumos. Praktiskajās nodarbībās studentiem būs iespēja iepazīties ar sakarībām starp bioloģiskajām un medicīniskajām statistikas izpētes metodēm.
Rezultāti
Kursa dalībnieki iegūs:
Zināšanas:
1. Zinās metodoloģiskos pamatus epidemioloģijā un sabiedrības veselībā;
2. Zinās pamatkonceptus, teorijas un pētniecības metodes, medicinsko pētījumu veikšanai;
3. Zinās un pratīs novērtēt profilakses principus;
4. Zinās kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu pamatprincipus, ētikas faktorus un sociālas netaisnības iemeslus;
5. Zinās problēmas, saistītas ar epidemioloģiskiem pētījumiem un to risināšanas ceļus.

Prasmes:
1. Spēs veikt pamata analīzes dažādiem pētījuma dizainiem;
2. Spēs analizēt pētījuma uzticamību un specifiskumu, un tos ietekmi uz konkrēto pētījumu;
3. Spēs patstāvīgi un kritiski analizēt epidemioloģiskus rakstus;
4. Spēs plānot kvalitatīvo pētījumu;
5. Spēs sastādīt un pārbaudīt aptaujas anketas.

Kompetences:

1. Spēs interpretēt pētījuma dizainu un aprakstīt pamatiespējas katram pētījuma tipam un katra dizaina kļūdas un nobīdes.
Kursa plāns
1. Veselības epidemioloģija. Epidēmijas definīcija. L - 3
2. Epidemioloģiska pētījuma definīcija. Dabīgais slimības notikums. L – 3
3. Saslimstības un mirstības mērījumi. L – 3, S - 3
4. Epidemioloģisko pētījumu metodes. Ekoloģiskie pētījumi. L – 3
5. Šķērsgriezuma pētījumi. Gadījumu kontroles pētījumi. L – 3,
6. Longitudinālie pētījumi. L – 3
7. Klīniskie pētījumi. L – 3, S – 2
8. Validitāte un uzticamība, epidemioloģiskās sakarības. L – 3

9. Kvalitatīvie pētījumi. L – 3
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1. Starppārbaudījumi: divas prezentācijas semināru laikā.
2. Rakstiskais eksāmens.

Gala vērtējums: sekmīgi nokārtotas divas prezentācijas (50% no gala vērtējuma) un sekmīgi nokārtots eksāmens (50% no gala vērtējuma).
Mācību literatūra
1. Epidemiology: a very short introduction. Oxford : Oxford University Press. 2010
2. Gordis, L. Epidemiology. 5th edition, W. B. Saunders Company; 2014

3. Jekel's Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine, and Public Health. 2017 Elsevier, Inc.
Papildus literatūra
1. Rothman KJ. Epidemiolgoy, an Introduction. 2nd edition, Oxford University Press, 2012.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Clinical Epidemiology and Global Health journal, also in internet http://www.sciencedirect.com/science/journal/22133984
2. Epidemiology, journal, also in internet http://journals.lww.com/epidem/pages/default.aspx
3. European Journal of Epidemiology, also in internet for open assess articles http://link.springer.com4. /search?query=&search-within=Journal&facet-journal-id=10654&package=openaccessarticles
5. International Journal of Epidemiology, also in internet https://ije.oxfordjournals.org/content/current

6. Social sciences and Medicine Journal, also in internet http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536
Studiju programmas Medicīna un farmācija