Kursa kods Medi7193
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 14 18 48
E-kursi Medi7193: Profesionālā un personiskā attīstība
Kursa anotācija
Doktorantiem doktorantūras un pēcdoktorantūras laikā bieži rodas problēmas, kuras pārsvarā ir individuālas un nav skaidrs to risinājums. Piemēram, konflikta situācijas ar vadītāju un tā nepieejamība, nemācēšana plānot laiku, nav skaidrs kā uzrakstīt pareizu CV vai kā uzvesties prezentācijas laikā. Minētā risināšanai var palīdzēt personīgais mentors jeb papildus vadītājs, kurš nav saistīts ar zinātniskā darba vadītāju. Šī palīdzība var būt gan morāla, gan saistīta ar specifisku zinātniskā darba problēmu risināšanu. Kursa mērķis ir apvienot individuālo konsultāciju, lekciju un semināru tēmas, kuras interesē lielu daļu doktorantu un risina viņu problēmas. Šajā kursā ietverā personalizētā palīdzība (mentoring) ir individuāls (viens-pret-vienu) darbs ar atsevišķu doktorantu. Šāda veida programmas jau ir ieviestas citu valstu universitātēs, piemēram, programma Vācijā (Mentoring Programme für Frauen) ir veidota tikai sievietēm, bet Izraēlā programmas nosaukums ir “Doktorantūra bez asarām”.

Rezultāti
Kursa dalībnieki iegūs:
Zināšanas:
1. Iemācīsies saskatīt un realizēt akadēmiskās vai profesionālās karjeras iespējas;
2. Mācēs veidot personīgās dzīves un darba laika grafiku, kas dos iespēju veiksmīgi pabeigt doktorantūru;
3. Pilnveidos teorētiskās zināšanas par komunikāciju iespējām profesionālajā vidē;
4. Paplašinās savu personālo vērtības mērogu un karjeras mērķi;

Praktiskās prasmes:
1. Būs spējīgi patstāvīgi veidot lekciju kursu;
2. Būs spējīgi profesionāli uzvesties konferencēs vai lekciju prezentēšanas laikā;
3. Pratīs risināt konflikta situācijas;
4. Būs spējīgi sagatavot savu CV (dzīves un profesionālo gājuma), kuru pielāgot dažādām vajadzībām;
5. Pratīs veidot personalizētu nākotnes plānu.

Kompetences:

1. Spēs analizēt un kritiski izvērtēt savu turpmāko akadēmisko karjeru saskaņā ar privāto dzīvi un personīgam vajadzībām.
Kursa plāns
1. Doktorantūra – karjeras iespējas un nākotne L - 2
2. Laika balanss doktorantūrā un ģimenē L – 2; S – 4
3. Komunikācija un konflikti L – 2; S – 4
4. Balss un ķermeņa valoda L– 2; S – 4
5. Lekcijas kurss, lekcija, prezentācija konferencē L – 2
6. Rakstām CV L – 2; S – 4

7. Pēcdoktorantūra, kā es to redzu L – 2; S - 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
CV izveidošana 40%;
Dzīves laika plāna izveidošana 30%;
Nākotnes karjeras plāna izveidošana 30%.

Vērtējums ieskaitīts / neieskaitīts
Mācību literatūra
1. Network Society : How Social Relations Rebuild Space(s). By: Iannone, Roberta; Ferreri, Emanuela; Marchetti, Maria Cristina; Mariottini, Laura; Cipri, Manuela; De Nardis, Paolo. Series: Vernon Series in Sociology. Wilmington, Delaware : Vernon Press. 2016. eBook.
2. Self-preservation at the Center of Personality : Superego and Ego Ideal in the Regulation of Safety . By: Behrendt, Ralf-Peter. Wilmington, DE : Vernon Press. 2016. eBook.

3. David Allen. Getting things done: The art of stress-free productivity. 2011
Papildus literatūra
1. Cross-cultural Communication : Perspectives in Theory and Practice . By: Warren, Thomas L. Series: Baywood's Technical Communications Series. Abingdon, Oxon : Routledge. 2017. eBook.
2. The Psychology of Imagination : History, Theory, and New Research Horizons . By: Wagoner, Brady; Brescó de Luna, Ignacio; Awad, Sarah H. Series: Niels Bohr Professorship Lectures in Cultural Psychology. Charlotte, North Carolina : Information Age Publishing. 2016. eBook.
3. How to Have Great Ideas : A Guide to Creative Thinking and Problem Solving. By: Ingledew, John. London : Laurence King Publishing. 2016. eBook.

4. Positive Organizational Psychology : Advances in Creating Improved Workplaces and Employee Well-Being . By: Negruti, Andreea; Hristova, Plama; Larsen, Knud S.; Krumov, Krum. Kassel : Kassel University Press. 2015. eBook.
Periodika un citi informācijas avoti
1. The Journal of Positive Psychology

2. Free APA Journal Articles http://www.apa.org/pubs/highlights/sample/index.aspx
Studiju programmas Medicīna un farmācija