Kursa kods Medi7124
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 40 24 96
E-kursi Medi7124: Zinātnisko publikāciju rakstīšana medicīnā, epidemioloģijā un socioloģijā, un uzstāšanās iemaņu apguve
Kursa anotācija
Kurss “Zinātnisko publikāciju rakstīšana un uzstāšanās iemaņu apguve” ir paredzēts doktorantiem un dažāda līmeņa strādājošiem pētniekiem. Kursa dalībniekiem ir jābūt ar iestrādēm pētniecībā un vēlams jau ar iegūtiem pētījuma datiem, kurus kursa apguves rezultātā būs iespējams atbilstoši sagatvot publicēšanai starptautiski citējamos žurnālos vai prezentēt konferencēs. Kurss ļaus apgūt epidemioloģijas pamatus zinātniskajos pētījumos un prasmes darbam ar SPSS datu apstrādes programmatūru, pilnveidos zinātniskās literatūras apkopošanas iemaņas, sniegs zināšanas zinātnisko rakstu veidošanā. Kursa dalībnieki saņems precīzas instrukcijas par zinātniskā raksta plānošanu, par rezultātu statistisko apstrādi un interpretāciju no epidemioloģijas viedokļa, kā arī par raksta iesniegšanas noteikumiem publicēšanai žurnālos. Kurss sniegs zināšanas par pētījumam atbilstošu zinātniskā žurnāla vai konferences izvēli un par žurnāla/konferences izvirzīto prasību ievērošanu. Pabeidzot kursu studējošie spēs, saskaņā ar starptautiskiem standartiem, publicēt rakstus recenzētos/citējamos žurnālos, kā arī mācēs prezentēt iegūtos pētījumu rezultātus konferencēs - gan mutiski, gan posteru veidā.
Rezultāti
Kursa dalībnieki iegūs:
Akadēmiskas prasmes:
1.Spēs izprast medicīnisko un bioloģisko pētījumu epidemioloģiskos pamatus
2.Spēs saskatīt pētāmās problēmas, vadoties no jau publcētiem zinātniskajiem materiāliem
3.Spēs analizēt iegūtos rezultātus no epidemioloģiska viedokļa
4.Spēs saprast iespējamās pētījuma problēmas (novirzi, mijiedarbības efektus, testa jaudu) gan pētījuma plānošanas laikā, gan analīzes etapā.
Praktiskās prasmes:
1.Spēs plānot epidemioloģiskos pētījumus saskaņā ar pētījuma hipotēzi un izvirzītajiem uzdevumiem
2.Spēs analizēt pētījuma rezultātus, izmantojot SPSS programmatūru
3.Spēs sagatvot zinātniskos rakstus, adekvāti ietverot visas nepieciešamās daļas
4.Spēs atrast esošo zinātnisko literatūru un pareizi to izmantot raksta ievada un/vai diskusijas daļā
5.Spēs adekvāti prezentēt pētījuma rezultātus, atbisloši publikācijas veidam
6.Spēs izmantot vienu no pieņemtajām bibliogrāfijas apstrādāšanas programmatūrām, literatūras saraksta izveidošanai
7.Spēs atrast pētījuma publicēšanai atbilstošus žurnālus/konferences un plānot aktivitātes gadījumā, ja raksts netiks pieņemts

8.Spēs prezentēt pētījuma rezultātus atbilstoši starptautiskām prasībām


Kursa plāns 1. Publikācijai atbilstoša zinātniskā žurnāla izvēle. L - 2
2. Prasībām atbilstoša literatūras saraksta sagatavošana. L – 2
3. Zinātniskā raksta daļas. Ievada sagatavošana. L – 2
4. Pētījuma mērķis, uzdevumi, jautājumi un hipotēzes. L – 2
5. Pētījuma mainīgo veidi un viņu prezentēšana. L – 2
6. Saslimstības pētījumi (incidence, prevalence). L – 2
7. Epidemioloģisko pētījumu metodes. L – 4
8. Manuskripta un statistiskās analīzes. plāna sagatavošana epidemioloģiskam pētījumam. L – 2 S – 2
9. Materiālu un metodes daļas rakstīšana. L – 2
10. Datu apstrāde ar SPSS programmatūru. L – 2 S – 4
11. SPSS – aprakstošā statistika pētījuma mainīgajiem. L – 2 S – 4
12. Viendimensiju analīze atbilstoši pētījuma mainīgajiem. L – 2 S – 4
13. Epidemioloģiskās attiecības un saistības. L – 2
14. SPSS – daudzdimensiju analīze. L – 2 S – 6
15. Pētījuma rezultāti un to prezentēšanas iespējas. L – 2
16. Diskusijas daļas sgatavošana. L – 2
17. Kopsavilkums, pateicības, granti un fondi, atslēgas vārdi, secinājumi, interešu konflikts. L – 2

18. Rezultātu prezentācija konferencēs. L – 4 S – 4

Prasības kredītpunktu iegūšanai
- Kursa dalībniekam ir jāsaplāno, jāsagatavo un jāprezentē publikācijas manuskripta melnrakstu mutiskā un rakstiskā formā, tajā ietverot acikliskos kauzalitātes grafikus (DAG) un izvēlētā pētījuma dizaina statistiskās analīzes plānu (SAP) (30% no kredītpunktiem).
- Studējošam ir jāsagatavo sava pētījuma mutisko un postera prezentāciju (30% no kredītpunktiem).

- Kursa noslēgumā studējošam ir jāuzraksta epidemioloģiska pētījuma manuskripts (40% no kredītpunktiem).Mācību literatūra 1. Rothman, KJ. 1998. Writing for epidemiology. Epidemiology 9(3): 333-337

2. Gordis, L. Epidemiology. 5th edition, W. B. Saunders Company; 2014.Papildus literatūra 1. Robert A. Day: How to write and publish a scientific paper. Oryx Press, Westport USA, 1998
2. Shrier and Platt. Reducing bias through directed acyclic graphs. BMC Medical Research Methodology 2008, 8:70.

3. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009) Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed.1000097Periodika un citi informācijas avoti
Publications in PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Publications in GOOGLE Scholar https://scholar.google.com/intl/en/scholar/citations.html
Publications in Thomson Reuters Web of Science http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/web-of-science.html
Studiju programmas Medicīna un farmācija