Kursa kods Medi7108
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 80
Kursa anotācija
Viens no Medicīnas un farmācijas doktora studiju mērķiem ir apmācīt augsti kvalificētus akadēmiskā darba speciālistus dažādās medicīnas nozarēs, kas ir apguvuši pedagoģiskā darba realizācijas, organizācijas un vadības principus visaugstākajā līmenī. Lai to nodrošinātu, studiju laikā doktorantam jāsagatavo un jādocē studiju kursu nozarē kurā viņš veic zinātnisko pētījumu, atbistoši studiju programmas vajadzībām. Studiju kursa docēšana tiek organizēta saskaņojot ar studiju programmas vadītāju un doktora studiju padomi. Doktora studiju laikā doktorantam ir jānovada studiju kurss vismaz 2 krp apjomā. Ja nav iespēja vadīt studiju kursu, tad doktorantam ir jānovada vismaz divi studiju noslēguma darbi (bakalaura, diplomdarbi, maģistra darbi).
Rezultāti
1. Tiks apgūtas prasmes un iemaņas pasniedzēja darbam augstskolā
2. Tiks padziļinātas zināšanas nozarē, kurā tiek veikts promocijas darba pētījums.
Kursa plāns
Doktoranta individuālais darbs, sadarbībā ar zinātnisko darba un/vai studiju programmas vadītāju.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1. Vadāmā kursa sagatavošana
2. Kursa vadīšana un / vai noslēguma darbu vadīšana
Vērtējums - ieskaitīts vai neieskaitītsMācību literatūra
Literatūra un informācijas avoti, kas atbilst docētā kursa specifikai.

Specific literature necessary for designing and teaching a course.


Studiju programmas Medicīna un farmācija