Kursa kods Medi7005
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 44 12 32 36
E-kursi Medi7005: Modernās biomedicīnas tehnoloģijas
Kursa anotācija Kurss dos iespēju doktorantiem medicīnas specialitātē iepazīties ar modernām pētījumu metodēm medicīnā un to pielietošanas iespējām. Lekciju kurss paredz iepazīšanos vispirms ar proteīnu izpētes metodēm: divu dimensiju elektroforēzi, mas-spektrometriju, imūnhistoķīmiju, Western-blotingu u.c. Tiks sniegts jēdziens par proteomiku, tās iespējām un attīstības tendencēm. Detalizēti raksturosim nukleīnskābju izpētes metodes: visus molekulārās hibridizācijas veidus (Sothern, Northern, slot-blot, in situ hibridizācijas). Doktoranti iepazīsies ar hibridizācijas pielietošanu diagnostikā. Sniegsim informāciju arī par polimerāzes ķēžu reakcijas (PCR) principiem, veidiem (RT-PCR, reāla laika PCR) un iespējām. Tiks izklāstīti arī DNS sekvencēšanas principi, veidi (didezoksi metode, pirosekvencēšana) un biomedicīniskā nozīme. Kursa klausītāji apgūs arī citas cilvēka genoma polimorfismu izpētes metodes, iepazīsies ar genomikas pamatiem. Kursā iekļautas nodarbības bioinformātikas pamatos, kas dos priekšstatu par gēnu datu bāžu izmantošanu, cilvēka gēnu polimorfisma izpēti, DNS otrējās struktūras modelēšanu un transkripcijas faktoru piesaistes vietu identifikāciju. Atsevišķajā lekcijā doktorantus iepazīstināsim ar farmakoloģisko preparātu izpētes metodēm (receptoru saistīšana, otrējo mesendžeru noteikšnana u.c.).
Rezultāti Zināšanas par moderno bimedicīnisko tehnoloģiju principiem un to izmantošanu pētniecībā un diagnostikā.


Kursa plāns 1.Ievads. Proteīnu izpētes metodēs: divu dimensiju elektroforēzi, mas-spektrometrija, proteomika. Lekcija (2 st.) + demonstrācija (3 st.). 5
2.Proteīnu izpētes imunoloģiskās metodes: imūnhistoķīmija, Vestern blotings. Lekcija (2 st.) + demonstrācija (5 st.). 7
3.Nukleīnskābju struktūra un īpašības. Molekulārā hibridizācija (Sothern, Northern, slot-blot, in situ hibridizācijas) Lekcija (2 st.) + demonstrācija (5 st.). 7
4.PCR metode, (RT-PCR, reāla laika PCR), tās izmantošana medicīnā. Lekcija (2 st.) + praktiskā nodarbība (5 st.). 7
5.Sekvencēšana (didezoksi metode, pirosekvencēšana). Cilvēka genoma projekts un tā rezultāti. Polimorfismu izpēte. Slimību kartēšana. Lekcija (2 st.) + demonstrācija (5 st.). 7
6. Molekulārā farmakoloģija. Lekcija (2 st.) + demonstrācija (3 st.).5
7. Bioinformātika. NCBI datu bāze. Pupa programma. Praktiskā nodarbība. 6
Prasības kredītpunktu iegūšanai Apmeklētas lekcijas un demonstrācijas, referāts, rakstveida eksāmens.

Mācību literatūra 1.Jorde L., Carey J.C., Bamshar M.J. White R.L. Medical Genetics, 2nd edition, St.-Louis e.a., 1999
2.Gelehrter T.D., Collins F., Ginsburg D., Principles of Medical Genetics, Williams and Wilkins, 1998
3.Dow J., Lindsay G., Morrison J. Biochemistry. Molecules, cells and the body. Addison-Wesley publishers Ltd., 1996, 81 – 108.
4.Blackstock J.C., Palliser C.J. Biochemistry, Butterworth-Heineman, 1998, 46 – 75.
5.Stryer L. Biochemistry, W.H. Freeman and company, 1988, 16 – 49.
6.Lewin B. Genes IX, JONES AND BARTLETT, 2008
7.J. D. Watson, T. A. Baker, S. P. Bell, A. Gann, M. Levine, R. Losick Molecular Biology of the Gene, Pearson Education. 2004
8.B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff , K. Roberts , P. Walter Molecular Biology of the Cell, Fourth Edition New York, Academic Press


Papildus literatūra 1.Ligand binding to hormone receptors in Endocrinology: An Integrated Approach by Stephen Nussey and Saffron Whitehead (2001) Published by BIOS Scientific Publishers Ltd.
2.J. Sambrook, D. W. Russell Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring Harbour Laboratory Press, Cold Spring Harbour, New York
3.S. B. Primrose, R. Twyman Principles of Genome Analysis and Genomics. Blackwell Publishing, 2003,

Periodika un citi informācijas avoti 1.Intereneta saiti: http://medgen.genetics.utah.edu; www.ncbi.nlm.nih.gov/Genes and Disease/OMIM
http://pupasnp.bioinfo.ochoa.fib.es/
http://fokker.wi/.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3-www.cgi
2.Сellular and Molecular Life Sciences
3.Methods in Enzymology

Studiju programmas Medicīna un farmācija