Kursa kods Medi2000
Fakultāte Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 48 16 96
E-kursi Medi2000-EN-PLK: Acs anatomija un fizioloģija Medi2000-LV: Acs anatomija un fizioloģija Medi2000-EN-NLN: Acs anatomija un fizioloģija
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt klausītājiem detalizētu redzes orgāna, makro- un mikroskopisko uzbūvi ar uzsvaru uz specifiskām sakarībām starp struktūru, uzbūvi un funkcijām, vienlaicīgi apskatot arī to embrionālās attīstības pamatelementus. Tiek detalizēti arī iztirzāta acs audu bioķīmiskā uzbūve, metabolisms un fizioloģiskās funkcijas ar īpašu uzsvaru uz to klīniskajiem aspektiem. Praktiskās nodarbībās klausītāji apgūst acs anatomisko struktūru galvenās klīniskās izvērtēšanas metodes.
Rezultāti Kursa apguve klausītājiem dod detalizētas zināšanas par acs, acs palīgaparātu un redzes ceļu uzbūvi un fizioloģiju.
Students iegūst zināšanas par dažādu acs struktūru sastāvu un īpašībām, kā arī to nozīmi redzes procesa nodrošināšanā. Kursa apguve studentam sniedz prasmi saskatīt un aprakstīt acs un tās palīgaparāta struktūras patoloģiski neizmainītā funkcionālā stāvoklī, kā arī raksturot galvenās acs struktūru izmaiņas dažādu saslimšanu gadījumos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semināru apmeklējumi obligāti (10%), semestra laikā paredzēti 3 kontroldarbi (40%). Kursa pārbaudījums – rakstisks eksāmens (50%).
Mācību literatūra
1.„Adler’s physiology of the eye. Clinical application” 10th edition, Ed. P.L.Kaufmann, A.Alm; Mosby, p. 876, 2003
2.R.S.Snell, M.A.Lemp „Clinical anatomy of the eye” 2nd edition, Blackwell Sceince, p.423, 1998
3.L.Casser, M.Fingeret, H.T.Woodcome „Atlas of primary eye care procedures” 2nd edition, p.494, 1997
Studiju programmas Optometrija [Angļu val.]
Optometrija