Kursa kods Medi2000
Fakultāte Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 46 18 96
E-kursi 2MED2000-EN-PLK: Acs anatomija un fizioloģija 2MED2000-LV: Acs anatomija un fizioloģija 2MED2000-EN-NLN: Acs anatomija un fizioloģija
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par redzes orgāna makro- un mikroskopisko uzbūvi ar uzsvaru uz specifiskām sakarībām starp struktūru, uzbūvi un funkcijām, embrionālās attīstības pamatelementiem, acs audu bioķīmisko uzbūvi, metabolismu un fizioloģiskajām funkcijām ar īpašu uzsvaru uz to klīniskajiem aspektiem.

Studiju kursa uzdevumi:


 • dot detalizētas zināšanas par acs, acs palīgaparātu un redzes ceļu uzbūvi un fizioloģiju;

 • dot zināšanas par dažādu acs struktūru sastāvu un īpašībām, kā arī to nozīmi redzes procesu nodrošināšanā;

 • iemācīt aprakstīt acs un tās palīgaparāta struktūras patoloģiski neizmainītā funkcionālā stāvoklī, kā arī raksturot galvenās acs struktūru izmaiņas dažādu saslimšanu gadījumos.


Kurss tiek docēts latviešu un angļu valodās.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst:

Zināšanas:


 1. acs ābola struktūras, to funkcijas, attīstība un novecošana (12209, 12210, 12211, 12212, 12213, 12214, 12215, 12216, 12217, 12218);

 2. kraniālo nervu, redzes ceļa anatomija un funkcionalitāte (12204, 12219, 12220);

 3. acs palīgaparāta struktūras, funkcijas, attīstība un novecošana (12201, 12202,12205, 12206, 12207, 12208);

 4. acs un acs palīgaparāta apasiņošana (12203).


Prasmes:


 1. aprakstīt acs un tās palīgaparāta struktūras patoloģiski neizmainītā funkcionālā stāvoklī (22401);

 2. atšķirt acs un tās palīgaparāta fizioloģiskās un patoloģiskās struktūru izmaiņas (22404, 22405, 22408, 22409, 22410, 22412);

 3. atšķirt sistēmisko saslimšanu un medikamentu ietekmi uz acs un tās palīgaparātu (22403, 22411, 22414, 22415).


Kompetences:


 1. atpazīt acs struktūru patoloģisko stāvokļu simptomus un pazīmes (22404);

 2. izskaidrot izmaiņas redzē saistītas ar acs un tās palīgaparāta anatomiju un fizioloģiju (22805).

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Starppārbaudījumi:


 1. 3 pārbaudes darbi – 40%

 2. Prezentācija seminārā – 10%


Noslēguma pārbaudījums:


 1. Eksāmens (rakstisks pārbaudījums par visiem kursā apskatītajiem tematiem) – 50%


Noslēguma pārbaudījumu studenti drīkst kārtot tikai tad, ja nokārtoti visi starppārbaudījumi.
Mācību literatūra

 1. Ansari, M.W., & Nadeem, A. (2016). Atlas of Ocular Anatomy. Springer, 106 p.
 2. Forrester, J.V., Dick, A.D., McMenamin, P.G., Roberts, F., Pearlman, E. (2016). The Eye: Basic Sciences in Practice. 4th Edition. Elsevier, pp.1-12, 14-20, 26-32, 55-59, 216-217, 223-225, 561-571. Pieejama arī ClinicalKey datu bāzē
 3. Freddo, T.F., & Chaum, E. (2017). Anatomy of the Eye and Orbit: The Clinical Essentials. LWW, 512 p.
 4. Levin, L.A., Nilsson, F.E., ver Hoeve, J., Wu, S., Kaufman, P.L., & Alm, A. (Eds.) (2011). Adler’s Physiology of the Eye. 11th Edition. Saunders, pp.182-242, 308-332, 350-362, 394-479, 545-612. Pieejama arī ClinicalKey datu bāzē
 5. Remington, L.A. (2012). Clinical Anatomy and Physiology of the Visual System. 3rd Edition. Butterworth-Heinemann, pp.1-4, 10-53, 55-92, 109-117, 159-181, 202-251, 253-258, 262-271
Papildus literatūra

 1. Hart, W.M. (Ed.) (1992). Adler’s Physiology of the Eye: Clinical Application. 9th Edition, Mosby, 904 p.
 2. Kaufman, P.L., & ALm, A. (Eds.) (2003). Adler’s Physiology of the Eye: Clinical Application. 10th Edition, Mosby, 876 p.
 3. Lens, A., Langley, T., Nemeth, S.C., & Shea, C. (1997). Ocular Anatomy and Physiology. Slack Incorporated, 160 p.
 4. Snell, R.S., & Lemp, M.A. (2016). Clinical Anatomy of the Eye. 2nd Edition, Wiley India, 423 p.
Periodika un citi informācijas avoti

 1. Investigative Ophtahlmology and Visual Science - https://iovs.arvojournals.org/
 2. Journal of Optometry - http://www.journalofoptometry.org/
Studiju programmas Optometrija [Angļu val.]
Optometrija