Kursa kods LitZ3013
Fakultāte Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 20 12 48
E-kursi LitZ3013: A.Bloks un viņa laikabiedri
Kursa anotācija Kurss iepazīstina ar A. Bloka daiļradi, akcentējot rakstnieka individualitāti, sniedz priekšstatu par A. Bloka personības recepciju krievu, latviešu un citu ārzemju literātu priekšstatos. Kursa mērķis: iepazīstināt ar Sudraba laikmeta literatūras virzieniem un tā estētisko deklarāciju plurālismu.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
•Sistemātisks priekšstats par A. Bloka personības recepciju krievu, latviešu un citu ārzemju literātu priekšstatos.
•Priekšstats par Sudraba laikmeta literatūras virzieniem un tā estētisko deklarāciju plurālismu.
Profesionālās kompetences:
•Sniegt vispusīgu problēmas "A. Bloks kā literārs personāžs" pārskatu literatūras vēstures aspektā
Kursa plāns 1.A. Bloks un krievu simbolisms: D. Merežkovskis, Z. Hippiusa. L2
2.A. Bloks un krievu simbolisms: V. Brjusovs, F. Sologubs. S2
3.A. Bloks un krievu simbolisms: A. Belijs. L2
4.A. Bloks un krievu simbolisms: A. Remizovs, V. Ivanovs. L2
5.A. Bloks un akmeisti: S. Gorodeckis, N. Gumiļevs, A. Ahmatova. S2
6.A. Bloks un futūristi: V. Hļebņikovs, V. Majakovskis. S2
7.A. Bloks un 20. gs. sākuma latviešu modernisti: V. Eglītis, V. Dambergs. S2
8.A. Bloks un vācu dzejnieks I. von Hunther. S2
9.A. Bloks un skandināvu literatūra. S2
10.A. Bloks un M. Kuzmins. L2
11.A. Bloks un V. Meijerholds. L2
12.A. Bloks un G. Čulkovs. L2
13.A. Bloks un L. Semjonovs. L2
14.A. Bloks un A. Kondratjevs. L2
15.A. Bloks un J. Guro. L2
16.A. Bloks un grupas "Mir iskusstva" mākslinieki.L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai Viens kontroldarbs – 50 %
Mutvārdu eksāmens – 50%


Mācību literatūra
1.Громов П. А. Блок. Его предшественники и современники. Ленинград, 1986. 5 eks.
2.Блоковский сборник. Тарту. 1964 – 2000. Кн. I-XV. 5 eks.Papildus literatūra 1.Гроссман И. Д. Блок, Брюсов и Прекрасная дама. Blok Centennial Conference (Columbus, Ohio, Slavica, 1984)
2.А. Блок. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Москва, 1980 – 1993. Т. 1-5.Studiju programmas Krievu filoloģija