Kursa kods KomZ7035
Fakultāte Datorikas fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 39 25 96
E-kursi KomZ7035: Kognitīvo zinātņu sistemātika un metodes komunikācijas pētījumos
Kursa anotācija Kurss sniedz detalizētu pārskatu teorētiskiem un praktiskiem rezultātiem, kas izveidojušies Kognitīvo zinātņu (Cognitive Sciences) un Komunikācijas zinātņu mijiedarbībā. Kognitīvās zinātnes ir pēdējo dažu desmitu gadu laikā strauji attīstīta starpdisciplināraja zinātņu nozare ar empīriskiem un teorētiskiem pielietojumiem dažādas nozarēs, tostarp komunikācijas zinātnēs.
Kognitīvo zinātņu pētījumos saplūst dažādu jomu kā psiholoģija, neirozinātnes, lingvistika, filozofija, loģika, datorzinātnes un antropoloģija atziņas.
Komunikācijas zinātņu kontekstā būtiski jautājumi, kas tiek diskutēti kognitīvajās zinātnēs, ir dabisku un mākslīgu komunikācijas modeļu izveide, cilvēka-datora komunikācija (Human-Computer Interaction research), komunikācijas un racionalitātes kritēriju korelācija, jautājumi saistīti ar valodas apstrādi, mākslīgā intelekta izveidi, uztveres izpēti komunikācijas procesos.
Kurss sniegs mūsdienīgu un starpdisciplināru skatījumu uz kognitīvo zinātņu problēmlokiem komunikācijas zinātņu kontekstā. Kursa gaitā studenti apgūs iemaņas un prasmes lietot kognitīvo zinātņu metodes komunikācijas zinātnes kontekstā.

Rezultāti Apgūstot kursu, studenti iegūst zināšanas un pārskatu par teorētiskajām pieejām un metodēm komunikācijas izpētē no kognitīvo zinātņu perspektīvas.
Studenti apgūs prasmes iekļaut savos pētījumos kognitīvo zinātņu metodes kā komplementāru metodoloģiju un spēj brīvi orientēties mūsdienu kognitīvo zinātņu pētījumu rezultātos attiecībā uz komunikācijas zinātnēm.

Kursa plāns 1. tēma. Kognitīvās zinātnes, to vieta mūsdienu zinātņu kopainā. Pamatjēdzieni. L2; S2
2. tēma. Kognitīvo zinātņu rašanās un attīstības periodizācija. L2
3. tēma. Kognitīvo zinātņu psiholoģiskais fons. L2
4. tēma. Kognitīvās zinātnes un t.s. formālloģiskie spriešanas modeļi. L2
5. tēma. Mākslīgā intelekta pētījumi. Gēdela-Tjūringa diskusija. L2
6. tēma. Dabiskas un mākslīgas kognitīvās sistēmas. Trīs kognitīvo zinātņu paradigmas. L2; S2
7. tēma. Loģiski-matemātiskais vai bioloģiskais skaidrojums modelis kā cilvēka kognitīvo procesu pamats. Konekcionisms un modulārisms. L2
8. tēma. Komunikācija dabisko un mākslīgo kognitīvo sistēmu kontekstā. L2; S2
9. tēma. Ķermeniskās pieredzes ietekme kognitīvos procesos. L2
10. tēma. Cilvēka-datora mijiedarbības pētījumi. L2; S2
11. tēma. Valoda kā būtiska daļa no kognīcijas izpausmes. L2; S2
12. tēma. Empīriskas metodes valodas analīzē komunikācijas zinātnēs. L3; S3
13. tēma. Psiholingvistikas atziņas par komunikāciju. To ietekme komunikācija pētījumos. L2
14. tēma. Formālo ontoloģiju izveide kā kognitīvo zinātņu joma. L2; S2
15. tēma. Uztveres teorijas: to teorētiskie un empīriskie pamati. L2; S2
16. tēma. Uztveres teorijas: metodoloģiskā daudzveidība. L4; S2
17. tēma. Atmiņas un pieredzes teorijas dabisko un mākslīgo kognitīvo sistēmu analīzē. L2; S4
18. tēma. Vai cilvēka ikdienas komunikācijas un spriešanas modelis ir adekvāti formāti reprezentējams? L2
19. tēma. Kopsavilkums. S2


Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Piedalīšanās semināros / praktiskais darbs - 10% ;
2. Referāta izstrāde, izmantojot kādu no kognitīvo zinātņu metodēm, un to attiecinot uz savu disertācijas pētījuma tēmu (7-12 lpp. apjomā) - 20 %;
3. Starppārbaudījums mutiska kolokvija veidā semināra laikā, prezentējot referātu (skat. 2) par kursa tēmu - 50%;
4. Mutiskais eksāmens kursa noslēgumā - 20 %.Mācību literatūra 1. Bechtel, W. Graham, G. (eds.) (1998), A Companion to Cognitive Science, Malden, MA: Blackwell
2. Dawson, M. R. W. (1998), Understanding Cognitive Science. Oxford: Blackwell.
3. Devlin K. (1997), Goodbye, Descartes: The End of Logic and the Search for a New Cosmology of the Mind, John Wiley & Sons, Inc., New York (u.a.)
4. Gonzalez-Marquez, M., Mittelberg, I., Coulson, S., & Spivey, M.J. (Eds.) (2007), Methods in Cognitive Linguistics. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
5. Neisser U. (1967), Cognitive Psychology, Appleton-Century-Crofts, Educational Division, Meredith Corporation, New York (Century Psychology Series)
6. Spivey, M. (2007). The Continuity of Mind. Oxford: Oxford University Press.
7. Wilson, R.A, Keil, F. (Eds.) (1999): The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. Cambridge: MIT Press.

Papildus literatūra 1. Barsalou L.W. (1992): Cognitive psychology : an overview for cognitive scientists, Hillsdale, NJ: Erlbaum.
2. Barsalou, L.W. (1999). Perceptual symbol systems. Behavioral and Brain Sciences, 22, 577-609.
3. Chater N., Vitanyi P. (2003), Simplicity: a unifying principle in cognitive science? in: Trends in Cognitive Sciences, Vol. 7, No. 1, January 2003, 19-22.
4. De Vega, M, A.M. Glenberg, & A.C. Graesser, A. (Eds.). (2008): Symbols, embodiment, and meaning. Oxford: Oxford University Press.
5. Dreyfus, H. L. (1992). What Computers Still Can't Do. (3rd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
6. Gazzaniga M.S., Ivry R.B., Mangun G.R. (2002): Cognitive Neuroscience: The Biology of Mind, second edition, W.W. Norton & Company, New York, London.
7. Gernsbacher M.A. (Ed.) (1994): Handbook of Psycholinguistics, Academic Press, A Division of Harcourt Brace & Company, San Diego.
8. Gibbs, R.W. Jr. (2006). Embodiment and Cognitive Science. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Kirsh, D. (1995). The intelligent use of space. Artificial Intelligence, 73, 31-68.
10. Malt B.C. (1994), Water is not H2O, in: Cognitive Psychology, 27, 41-70
11. Robbins, P., Aydede, M. (Eds.) (2008): Cambridge Handbook of Situated Cognition. Cambridge: Cambridge University Press.
12. Talmy L. (2000), Toward a Cognitive Semantics, Volume I: Concept Structuring Systems, A Bradford Book, MIT Press, Cambridge MA, London, England.
13. Ungerer F., Schmid H.-J. (1996), An Introduction to Cognitive Linguistics, Longman, London, New York (third impression 1997).
14. Van Gelder, T. (1998). The dynamical hypothesis in cognitive science. Behavioral and Brain Sciences, 21, 615-665.

Periodika un citi informācijas avoti 1. Cognition
2. Cognitive Science
3. Cognitive Linguistics
4. Cognitive Psychology
5. Trends in Cognitive Sciences

Studiju programmas Komunikācijas zinātne
Datorzinātnes