Kursa kods KomZ5081
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 52 12 96
E-kursi KomZ5081: Žurnālistikas kultūra
Kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātās zināšanas par žurnālistikas kultūras dažādiem aspektiem profesionālā, nacionālā un globālā kontekstā. Analizējot žurnālistikas identitātes, ētiku, attiecību modeļus ar sabiedrību un auditoriju, kurss attīsta studentu kritisko domāšanu un veicina aktīvu iesaistīšanos profesionālās vides diskusijās mainīgajā laikmetīgajā mediju vidē.

Kursa uzdevumi:
1) sniegt zināšanas par ar žurnālistikas kultūras dažādiem aspektiem profesionālā, nacionālā un globālā kontekstā;
2) attīstīt studentu kritisko domāšanu;
3) veidot studentu komptences patstāvīgi izvērtēt žurnālistikas kultūru un iekļauties tajā, ņemot vērā izpratni par žurnālistikas ietekmi uz sabiedrību.


Kursa docēšanas valoda - latviešu.Kursa atbildīgais Vita Zelče
Rezultāti Zināšanas
1. Studenti izprot kursā apskatītos teorētiskos jēdzienus.
2. Studentiem ir padziļinātas zināšanas par žurnālistikas prakses izmaiņām mūsdienu sabiedrībā.
Prasmes
3. Studenti spēj patstāvīgi izvērtēt komplicētas profesionālās problēmas atbilstoši kursa tematikai.
4. Studenti spēj argumentēti diskutēt par kursa tēmām un analizējamajiem darbiem, ir apguvuši individuāla un grupu darba specifiku akadēmiskajā mācību procesā.
5. Studenti spēj pastāvīgi veikt ar kursa tēmām saistītus akadēmiskus pētījumus.
Kompetence
6. Studenti spēj patstāvīgi virzīt savu mācīšanās procesu.

7. Studenti izprot un prot izvērtēt savas profesionālās darbības sekas sabiedrības kontekstā, spēj prognozēt dažādu parādību iespējamo ietekmi uz žurnālistikas kultūru kopumā.


Kursa plāns 1. Ievadlekcija. L6
2. Žurnālistikas kultūra: pamatjēdzieni un principi. L6
3. Žurnālistika lokālā, nacionālā un globālā perspektīvā. L4, S2
4. Žurnālistika, kultūra, sabiedrība. L6, S2
5. Žurnālistika un ētika. L4, S2
6. Auditorija. L6, S2
7. Radošo industriju aspekts. Inteliģence, intelektuāļi un viedokļu līderi. L4
8. Cenzūra. L4
9. Žurnālistikas žanri. Kultūras žurnālistikas formas un žanri. L6, S2
10. Žurnālistika un tehnoloģijas. L6, S2

L - lekcija, S - seminārsPrasības kredītpunktu iegūšanai Starppārbaudījumi:
1. semināri - studentu prezentācijas un diskusija par tēmām - 50%,
2. pētījums – 30%.
Noslēguma pārbaudījums:

3. rakstisks eksāmens - 20%.Mācību literatūra 1. Carah,N., Louw, E. (eds.). (2015). Media & Society: Production, Content & Participation. Los Angeles, LOndon, New Dehli, Singapore, Washington DC, Melbourne: SAGE.
2. Hodkinson, P. (2017). Media Culture and Society. Los Angeles, LOndon, New Dehli, Singapore, Washington DC, Melbourne: SAGE.
3. McNair, B. (2000). Journalism and Democracy: Evaluation of Political Public Sphere. London: Taylor & Francis, Inc
4. McQuail, D. (2003 et.al.) McQuail's Mass Communication Theory. London, Thousand Oaks, New Dehli: SAGE.

5. Zelče, V. (red.) (2018)Latvijas mediju vides daudzveidība. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.


Papildus literatūra 1. Benson, R., Neveu, E. (eds.). (2005). Bourdieu and the journalistic field. Cambridge: Polity.
2. Brikše, I. (2016) Komunikācija. Mediji. Universitāte. Rīga: Mansards.
3. Бурдье, П. (2005). Социальное пространство: поля и практики. Москва: Институт экспериментальной социологии; Санкт-Петербург: Алетейя.
4. Cottle, S. (2003). Media sources and public relations. Thousand Oaks; London; New Delhi: SAGE Publishing.
5. Guback, T. G., Berry,W. E. McChesney, R. W. (1995). Last rights: Revisiting Four theories of the press. Illinois: University of Illinois Press.
6. Franklin, B., Hanna, M., Richardson, J. E., Hamer, M., Kinsey, M. (2005). Key concepts in journalism studies. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publishing.
7. McIntyre, L. (2018) Post-truth. Cambridge, London: The MIT Press.
8. Quinn, S. (2006). Conversations on convergence: Insiders’ views of news production in the twenty-first century. Bern; Berlin: Peter Lang Publishing.
9. Tumber, H. (2008). Journalism: Critical concepts in media and cultural studies. New York: Taylor & Francis, Inc.
10. Valerie, A, Munshi, S. (2004). Media ethics and social change. New York: Taylor & Francis, Inc.

11. Zelizer, B. (2004). Taking journalism seriously: News and academy. Thousand Oaks; London; New Delhi: SAGE Publishing.Periodika un citi informācijas avoti 1. Journalism
2. Tampere University Journalism research and development center. http://www.uta.fi/jourtutkimus/english.php
3. CSULB Library subject page – journalism.
http://www.csulb.edu/~ttravis/Subject_Guides/Journalism/Journalism.html
4. American Press Institute.
http://www.americanpressinstitute.org/pages/toolbox/other_journalism_research_
pages/other_journalism_re search_page/
5. The Institute for Practical Journalism Research
http://www.journalismusforschung.de/engl/inst-e.htm
6. IAMCR, The Journalism Research & Education section http://www.iamcr.org/content/blogcategory/46/150/
7. Journalism research Gateway
http://jusc.wordpress.com/
8. The Knight Foundation

http://www.knightfoundation.org/programs/journalism/research_publications/

Studiju programmas Komunikācijas zinātne