Kursa kods KomZ5081
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 16 48 96
E-kursi KomZ5081: Žurnālistikas kultūra
Kursa anotācija Žurnālistikas kultūra ir praksē plaši lietots jēdziens, kar arvien vairāk piesaista akadēmisko uzmanību. Kurss orientēts uz šī fenomena teorētisko apzināšanos dažādu teorētisko virzienu kontekstā – kritisko teoriju, ētikas, Burdje lauku teorijas, Habermasa publiskās sfēras, informācijas pārvaldības un informācijas sabiedrības kontekstā. Kursa apguve ir cieši saistīta ar pētniecisko darbu – kursa realizācijas laikā studenti izstrādā pētniecisko projektu.
Kursa atbildīgais Vita Zelče
Rezultāti Zināšanas par žurnālistikas kultūras teorētisko izpratni un žurnālistikas prakses izmaiņām mūsdienu sabiedrībā.
Prasmes novērtēt iegūto teorētisko zināšanu pielietojuma iespējamību žurnālistikas prakses analīzē .
Kompetences – analizēt žurnālistikas kultūras procesus un prognozēt dažādu parādību iespējamo ietekmi uz žurnālistikas kultūru kopumā.

Kursa plāns Nr. p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.Žurnālistikas kultūra: jēdziena skaidrojumi un norobežojumi. Žurnālistikas kā profesijas raksturojumi un identitātes. L-2, S-2
2.Žurnālistikas kultūra: iespējamie teorētiskie skaidrojumi kritisko kultūras studiju kontekstā.L-2, S-2
3.Žurnālistikas kultūra: iespējamie teorētiskie skaidrojumi publiskās sfēras kontekstā.L-2, S-2
4.Žurnālistikas kultūra: iespējamie teorētiskie skaidrojumi lauka teorijas kontekstā.L-2, S-2
5.Žurnālistikas kultūra: iespējamie teorētiskie skaidrojumi ētikas teorētisko paradigmu kontekstā.L-2, S-2
6.Žurnālistikas kultūra: iespējamie informācijas pārvaldības teorētisko konceptu izmantojumi.L-2, S-2
7.Žurnālistikas kultūras paradigmas maiņas: sabiedrības un mediju kanālu izmaiņas.L-2, S-2
8.Žurnālistikas kultūra: izglītības un pētniecības lomas.L-2, S-2
9.Pētniecības projekta dizaina izstrāde.Pr-8
10.Pētniecības projekta semināri.Pr-18
11.Pētniecības projektu rezultātu prezentācija, diskusija.Pr-6

Prasības kredītpunktu iegūšanai Līdz 40 % no atzīmes
Aktīva līdzdalība semināru nodarbībās (jautājumu izvirzīšana un apspriešana, diskusiju veicināšana, mikroprojektu un analīžu sagatavošana, gadījumu studijas utt.)
Līdz 50 % no atzīmes
Līdzdalība pētnieciskajā projektā „Žurnālistikas kultūras attīstības raksturojumi un
perspektīvas Latvijā” (kopīga apakšprojekta izstrāde – pētniecisko interešu un problēmu noteikšana, projekta pētījuma dizaina izstrāde, datu savākšana un analīze, savas pētījuma sadaļas rezultātu prezentācija – ppt formāts, ~ 20 slaidu, izmantotā literatūra utt., līdzdalība projekta atskaites/akadēmiskas publikācijas sagatavošanā).
Līdz 10 % eksāmens (Latvijas žurnālistikas situācijas analīze)Mācību literatūra 1.Benson, R., Neveu, E. (eds.). (2005). Bourdieu and the journalistic field. Cambridge: Polity.
2.Cottle, S. (2003). Media sources and public relations. Thousand Oaks; London; New Delhi: SAGE Publishing.
3.Mc,Nair, B. (2000). Journalism and Democracy: Evaluation of Political Public Sphere. London: Taylor & Francis, Inc
4.Tumber, H. (2008). Journalism: Critical concepts in media and cultural studies. New York: Taylor & Francis, Inc.
5.Valerie, A, Munshi, S. (2004). Media ethics and social change. New York: Taylor & Francis, Inc.
6.Zelizer, B. (2004). Taking journalism seriously: News and academy. Thousand Oaks; London; New Delhi: SAGE Publishing.

Papildus literatūra 1.Бурдье, П. (2005). Социальное пространство: поля и практики. Москва: Институт экспериментальной социологии; Санкт-Петербург: Алетейя.
2.Guback, T. G., Berry,W. E. McChesney, R. W. (1995). Last rights: Revisiting Four theories of the press. Illinois: University of Illinois Press.
3.Franklin, B., Hanna, M., Richardson, J. E., Hamer, M., Kinsey, M. (2005). Key concepts in journalism studies. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publishing.
4.Quinn, S. (2006). Conversations on convergence: Insiders’ views of news
production in the twenty-first century. Bern; Berlin: Peter Lang Publishing.

Periodika un citi informācijas avoti 1.Journalism
2.Tampere University Journalism research and development center. http://www.uta.fi/jourtutkimus/english.php
3.CSULB Library subject page – journalism.
http://www.csulb.edu/~ttravis/Subject_Guides/Journalism/Journalism.html
4.American Press Institute.
http://www.americanpressinstitute.org/pages/toolbox/other_journalism_research_
pages/other_journalism_re search_page/
5.The Institute for Practical Journalism Research
http://www.journalismusforschung.de/engl/inst-e.htm
6.IAMCR, The Journalism Research & Education section http://www.iamcr.org/content/blogcategory/46/150/
7.Journalism research Gateway
http://jusc.wordpress.com/
8.The Knight Foundation
http://www.knightfoundation.org/programs/journalism/research_publications/

Studiju programmas Komunikācijas zinātne