Kursa kods KomZ3091
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 16 16 48
Kursa anotācija Iepazīstināt topošos žurnālistus ar žurnālu producēšanas pamatprincipiem, aptverot visu žurnāla veidošanas ciklu, bet akcentējot tieši žurnālistu un redaktoru darbu. Kurss sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorijā apgūstamo papildina 5 dažādu Latvijā izdotu žurnālu galveno redaktoru vieslekcijas. Praktiskajā daļā studenti veido paši savu žurnālu – izstrādā ideju, definē mērķauditoriju, raksta rakstus, rediģē un piedalās rakstu maketēšanas procesā. Žurnāls tiek nodrukāts.

Rezultāti Zināšanas – Izpratne par žurnālu veidošanas un izdošanas pamatprincipiem, kā arī šībrīža žurnālu tirgu Latvijā.
Prasmes – Izkopta žurnālistiskā rakstītprasme un spēja rediģēt citu žurnālistu darbus, kas rezultējas studentu veidotā un nodrukātā žurnālā. Iemaņas komandas darbā.
Kompetences – Spēja strādāt rakstošajā presē.
Kursa plāns 1. tēma. Pārskats par žurnāliem. To veidošanas pamatprincipi. Ievads kursa žurnāla Žurnāls izstrādē. L1; S1
2. tēma. Idejas un informācija rakstu tapšanai. Iespējamās Žurnāla tēmas. L1; S1
3. tēma. Kā sākt rakstīt? Īstais raksts īstajā laikā un vietā. Žurnāla plāna sastādīšana. L1; S1
4. tēma. Rediģēšanas pamatprincipi. Pirmā raksta idejas prezentācija. L1; S1
5. tēma. Žurnāli kā bizness. Pirmā raksta idejas prezentācija. L1; S1
6. tēma. Darba organizācija žurnālā, izdevniecības uzbūve. Attiecības ar reklāmdevējiem. Ētikas jautājumi. Pirmā raksta melnraksts. L1; S1
7. tēma. Galvenā redaktora darbs. Redaktoru darbs. Attiecības ar lasītājiem. Raksta idejas piemērošana dažādiem medijiem. Pirmā raksta tīrraksts. L1; S1
8. tēma. Vieslekcija. Latvijā producēts žurnāls: Pastaiga. Kursabiedru rakstu rediģēšana – prezentācija. Ideju pārbaude otrajam rakstam. L1; S1
9. tēma. Starptautisks zīmols: Geo. Otrā raksta idejas prezentācija. L1; S1
10. tēma. Vieslekcija. Dzeltenā prese: Kas Jauns. Otrā raksta idejas prezentācija. L1; S1
11. tēma. Vieslekcija. Ziņu žurnāli. Ziņu raksts. Otro rakstu melnraksti. L1; S1
12. tēma. Vieslekcija. Sieviešu žurnāli. Otro rakstu tīrraksts. Otro rakstu recenzija. L1; S1
13. tēma. Ziņu rakstu recenzija. Apraksta rakstīšana uz vietas. L1; S1
14. tēma. Darbs ar Žurnāla rakstiem. Ilustrāciju/ foto izmantošana. L1; S1
15. tēma. Mākslinieka-maketētāja vieslekcija. Darbs ar individuālajiem Žurnāla rakstiem. L1; S1
16. tēma. Mākslinieka-maketētāja vieslekcija. Darbs ar individuālajiem Žurnāla rakstiem. L1; S1


Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Sekmīgi izpildīti patstāvīgie darbi semināros – 25 %;
2. Sekmīgi izpildīts praktiskais darbs (2 raksti žurnālistikā) – 50 %;
3. Sekmīgi nokārtots mutiskais eksāmens – 25 %.


Mācību literatūra 1. Daly, Charles P., Henry, P., Ryder, E. (1997.). The Magazine Publishing Industry. Allyn and Bacon.
2. Keeble, Richard. (2005.). Print Journalism. A Critical Introduction. London and New York: Routledge.
3. Lick, Sue Fagalde. (2007.). Freelancing For Newspapers. Writing For An Overlooked Market. Sanger, California: Quill Driver Books.
4. McKay, Jenny. (2006.). The Magazines Handbook. London and New York: Routledge.
5. Rožukalne, Anda. (2005.). Latvijas žurnālu tirgus attīstības tendences. Grām.: Brikše, Inta (galv.red.). Komunikācija. Kultūras un vēstures diskurss. Latvijas Universitātes raksti. 683.sējums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
6. Rožukalne, Anda. (2006.). Vai Latvijā veidojas „žurnālu sabiedrība“? Grām.: Brikše, Inta (red.). Informācijas vide Latvijā: 21.gadsimta sākums. Rīga: Zinātne.

Papildus literatūra 1. Conboy, Martin. (2002.). The Press And Popular Culture. London: Sage Publications.
2. Harcup, Tony. (2004.). Journalism. Principles and Practice. Sage Publications.
3. Hartley, John. (1996.). Popular Reality: Journalism, Modernity, Popular Culture. London: Arnold.
4. Johnson, Sammye. Prijatel, Patricia. (1999.) The Magazine. From Cover To Cover. NTC Publishing Group.


Periodika un citi informācijas avoti
Studiju programmas Komunikācijas zinātne