Kursa kods JurZ6089
Fakultāte Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 22 10 48
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir viegli uztveramā un pārskatāmā formā sniegt studentiem zināšanas par publisko iepirkumu tiesisko regulējumu un tā praktiskās piemērošanas būtiskākajiem aspektiem. Studiju kursā studenti apgūs svarīgākās publiskos iepirkumus regulējošās materiālās un procesuālās tiesību normas un to piemērošanas problēmas. Studiju kursā īpaša uzmanība tiek pievērsta publisko iepirkumu pamatprincipu izpratnei un jēgpilnai to izmantošanai iepirkumu organizēšanā un lēmumu pieņemšanā.
Rezultāti Pēc studiju kursa sekmīgas apguves studenti ir ieguvuši šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
[zināšanas:]
1) zināšanas par publisko iepirkumu regulējuma nepieciešamību un regulējuma attīstību;
2) zināšanas par Eiropas Savienības un nacionālajiem tiesību avotiem, kas regulē publisko iepirkumu procedūru;
3) izpratni par publisko iepirkumu pamatprincipiem un to praktisko piemērošanu;

[prasmes:]
4) identificēt iepirkumus, kuriem ir nepieciešams piemērot publisko iepirkumu regulējumu, kā arī noteikt iepirkumam piemērojamo iepirkumu procedūru;
5) identificēt publisko iepirkumu tiesiskā regulējuma pārkāpumus;

[kompetences]:
6) organizēt iepirkumu procedūras norisi un pārbaudīt tās īstenošanas kvalitāti;

7) prognozēt iepirkumu procedūras norisi, identificēt tās riskus un plānot risinājumus risku iestāšanās gadījumā.
Kursa plāns 1. Publisko iepirkumu tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā un Latvijā, tā attīstība. Iepirkumu likumu piemērošanas izņēmumi. L2
2. Publisko iepirkumu pamatprincipi un to piemērošana. Iepirkumu plānošana. L2, S2
3. Publisko iepirkumu procedūras un iepirkumu veikšanas kārtības, to atšķirība un piemērošanas īpatnības. L4, S2
4. Iepirkuma komisijas veidošana un darbība. Iepirkuma dokumentu sagatavošanas vispārīgās prasības, informācijas apmaiņas noteikumi. L2
5. Piegādātāju reputācija un kvalifikācijas prasības, piegādātāju atlase. L4, S2
6. Iepirkuma priekšmeta apraksta veidošanas vispārīgie principi un to praktiskā piemērošana, piedāvājumu atbilstības novērtēšana. L2, S2
7. Saimnieciskā izdevīguma jēdziens un praktiskā īstenošana publiskajos iepirkumos, piedāvājumu izvēle un lēmuma pieņemšana. L4, S2
8. Pasūtītāja pieņemtā lēmuma apstrīdēšana. Iepirkuma līguma sagatavošana un noslēgšana, izmaiņas līguma izpildes laikā. L2
L- lekcija, S-seminārs

Konkrēts katra semestra nodarbību plānojums ar nodarbību datumiem visām studiju formām pieejams e-studijās vai tiek izsniegts semestra pirmajā nodarbībā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai Studentu semestra vērtējumu veido:
Starppārbaudījums:
1. 1 kontroldarbs (50%),
Noslēguma pārbaudīums:
2. rakstveida eksāmens (50%).

Starppārbaudījums un eksāmens tiek vērtēti 10 ballu sistēmā saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.
Mācību literatūra 1. Skrastiņa U. Publiskie iepirkumi. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā. Rīga, SIA „Biznesa augstskola „Turība””, 2015.
2. Danovskis E. Iestādes lēmuma un civiltiesiska līguma mijiedarbība. Jurista Vārds. 2009. 28.jūlijs. Nr. 30 (573)
3. Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Tiesu prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās 2004 – 2015. Rīga, 2015. http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/administrativajas-tiesibas/
4. Publiskais iepirkums. Norādījumi praktizējošiem speciālistiem. Eiropas Savienība, 2015.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_lv.pdf
5. Zaļais iepirkums. Rokasgrāmata par zaļo publisko iepirkumu. Trešais izdevums. Eiropas Savienība, 2016. http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_lv.pdf
6. Mugina E. Būvdarbu iepirkumi kā publisko iepirkumu daļa. Bilances juridiskie padomi. 2017. jūnijs. Nr.6 (48)

7. Kriviņš A. Korupcijas novēršana un apkarošana publisko iepirkumu jomā. Mācību un zinātniskā literatūra. Rīga, 2015.
Papildus literatūra 1. Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata. Dienas Bizness
2. Geks J. Favorītisms publiskajos iepirkumos. Jurista Vārds. 2017. 11.aprīlis. Nr. 16 (970)
3. Teilāne L., Pulkstene D. Iepirkumu pirmspārbaudes ES fondu projektos un biežāk konstatētās kļūdas iepirkumos. Jurista Vārds. 2015. 30. jūnijs Nr. 25 (877)
4. Spīgulis A., Čaika T. Kopīgi īstenotas iepirkuma procedūras un piegādātāju piedāvājumi. Jurista Vārds. 2013. 5.februāris. Nr. 5 (756)

5. Gailīte K. Vides aizsardzības prasības Eiropas Savienības publiskā iepirkuma tiesībās. Jurista Vārds. 2015. .novembris. Nr.43 (895)
Periodika un citi informācijas avoti 1. www.iub.gov.lv
2. http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/
3. Žurnāls “Iepirkumi”

4. https://curia.europa.eu/
Studiju programmas Tiesības un organizāciju pārvaldība