Kursa kods JurZ4082
Fakultāte Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
3 4.5 48 30 18 72
E-kursi 2JUR4598: Administratīvā procesa tiesības
Kursa anotācija Administratīvā procesa tiesības ir tiesību zinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas obligātās daļas studiju kurss, kas ir turpinājums studiju kursam Administratīvās tiesības. Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par administratīvā procesa tiesību institūtiem un to praktisko pielietošanu. Studiju kursa saturs aptver administratīvā procesa vispārīgo daļu (administratīvā akta, faktiskās rīcības jēdziens, administratīvā procesa principi, lietas dalībnieki, procesuālie termiņi u.c.), administratīvo procesu iestādē un tiesā, administratīvo pārkāpumu lietvedību, valsts atbildību, kā arī administratīvā akta un tiesas nolēmumu izpildes procesu.

Studiju kursa sekmīgas apguves priekšnoteikums ir patstāvīgas literatūras un tiesu prakses studijas, kuru apgūšana tiek pārbaudīta semināru nodarbībās, divos kontroldarbos un eksāmenā.
Kursa atbildīgais Annija Kārkliņa
Rezultāti Pēc studiju kursa sekmīgas apguves studenti ir ieguvuši šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
Zināšanas:
1) izpratni par administratīvā procesa principiem un norisi iestādē, tiesā, kā arī iestādes un tiesas nolēmuma izpildi;
2) izpratni par administratīvajā procesā iesaistītajām personām, to tiesībām un pienākumiem visās administratīvā procesa stadijās.

Prasmes:
3) atrast un piemērot administratīvajā procesā piemērojamās tiesību normas;
4) veikt visas procesuālās darbības administratīvajā procesā iestādē un tiesā;
5) risināt tiesību piemērošanas problēmas, kas var rasties administratīvi tiesisko attiecību ietvaros;

Kompetences:
6) analizēt un kritiski izvērtēt valsts pārvaldes iestāžu un tiesu nolēmumu atbilstību administratīvo procesu regulējošajām tiesību normām;

7) veikt patstāvīgus pētījumus administratīvā procesa tiesībās.
Kursa plāns Nr. p.k. / Tēma / Paredzētais apjoms stundās
1. Ievads administratīvā procesa tiesībās. L2
2. Administratīvais akts un faktiskā rīcība: identificēšanas problēmas L2
3. Administratīvo aktu klasifikācija. L4/S4
4. Administratīvā procesa principi. L2/S2
5. Administratīvā procesa dalībnieki.L2/S2
6. Administratīvais process iestādē. L4/S4
7. Administratīvais process tiesā. L8/S2
8. Administratīvā akta un tiesas nolēmumu izpilde. L4/ S2
9. Valsts atbildība. L2/S2
L - lekcija, S- seminārs

Konkrēts katra semestra nodarbību plānojums ar nodarbību datumiem visām studiju formām pieejams e-studijās vai tiek izsniegts semestra pirmajā nodarbībā.Prasības kredītpunktu iegūšanai Lai students varētu kārtot gala pārbaudījumu (rakstveida eksāmenu), līdz eksāmena pirmajai kārtošanas reizei jābūt sekmīgi nokārtotiem diviem kontroldarbiem. Pilna laika un nepilna laika klātienes studentiem jāapmeklē visi studiju kursā paredzētie semināri. Var būt tikai viens neapmeklēts vai nesekmīgs seminārs. Ja students nav apmeklējis vai bijis nesekmīgs vairāk, nekā vienā semināra nodarbībā, viņam konsultācijas laikā sekmīgi jāatbild uz docētāja jautājumiem par attiecīgā semināra tematu. Nepilna laika neklātienes studentiem docētāja noteiktajā laikā un veidā jāizpilda un jāiesniedz četri mājas darbi, un par tiem jāsaņem sekmīgs vērtējums. Ja vērtējums ir nesekmīgs vai nav iesniegts noteiktajā termiņā, tad studentam sekmīgi jāatbild uz docētāja jautājumiem par attiecīgo tematu konsultācijas laikā.

Starppārbaudījumi:
1. divi kontroldarbi - 50% no gala atzīmes;
Kursa noslēguma pārbaudījums;
2. raktveida eksāmens - 50% no gala atzīmes.

Semināra vērtējums nav ieskaitīts, ja students neizprot attiecīgā temata pamatjautājumus. Starppārbaudījumi un eksāmens tiek vērtēti 10 ballu sistēmā saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Mācību literatūra 1. Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Dr.iur. J.Briedes zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013
2. Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs Dr.iur. J.Briedes vispārīgajā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008.

3. Administratīvais process: likums, prakse un komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005
Papildus literatūra 1. Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Rīga. 2002
2. Vildbergs H..J, Krasts V. Salīdzinošas administratīvās tiesības. Rīga, 2001.

3. Kopp, Ferdinand O. Verwaltungsverfahrensgesetz / begründet von Ferdinand O. Kopp. ; fortgefürt von Ulrich Ramsauer. 9., vollst. überarb. Aufl. München : C.H. Beck, 2005
Periodika un citi informācijas avoti 1. Jurista Vārds, Likums un Tiesības, Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne u.c.
2.1921.gada 4.marta likums par administratīvajām tiesām. Likumu un valdības rīkojumu krājums. 7.burtnīca, 3.04.1921
3. Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija (77)31 “Par indivīdu aizsardzību pret pārvaldes aktiem”
4. Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija R(80)7 „Par rīcības brīvības izmantošanu valsts pārvaldē”.
5. Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(84)15 „Par valsts atbildību”.
6. Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(100)10 Valsts amatpersonu uzvedības kodekss
7. Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(2003)16 „Par administratīvo lēmumu un tiesas nolēmumu izpildi administratīvo tiesību jomā”.
8. Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija R(80)7 „Par rīcības brīvības izmantošanu valsts pārvaldē”.
9. Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(2003)16 „Par administratīvo lēmumu un tiesas nolēmumu izpildi administratīvo tiesību jomā”.

10. Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija CM/Rec(2007)7 „Par labu pārvaldi”
Studiju programmas Tiesību zinātne