Kursa kods JurZ3534
Fakultāte Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 2 30 48
E-kursi 2JUR3562: Administratīvās tiesas process
Kursa anotācija Administratīvās tiesas procesa tiesību kurss kā izvēles kurss ir paredzēts tiem studentiem, kuri jau ir noklausījušies administratīvo tiesību kursu un vēlas padziļināti iepazīsties ar administratīvā tiesas procesa specifiku.
Kursa ietvaros paredzēts strādāt ne vairāk kā ar 25 studentu lielu grupu, jo tajā tiek izmantota Sokrāta pasniegšanas metode, tas ir, studentiem pirms lekcijas ir jāizlasa norādītā literatūra, tiesu spriedumi un pasniedzēja sagatavotais mācību materiāls, patstāvīgi jāsagatavo atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, savukārt lekcijā, kas vienlaicīgi ir arī seminārs, notiek diskusija par attiecīgajiem jautājumiem.

Kursa atbildīgais Annija Kārkliņa
Rezultāti Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:
Zināšanas:
1. izpratne par administratīvā tiesas procesa vēsturisko attīstību Latvijā;
2. izpratne par administratīvā tiesas procesa dalībniekiem;
3. izpratne par administratīvā akta apstrīdēšanu, lietas izskatīšanu tiesā, tiesas nolēmumu izpildi un ar šiem institūtiem saistītajām problēmām.

Prasmes:
4. atrast un piemērot administratīvajā tiesas procesā piemērojamās tiesību normas;
5. veikt galvenās procesuālās darbības administratīvajā tiesas procesā un sagatavot galvenos procesuālos dokumentus;
6. atlasīt nepieciešamo informāciju, formulēt un analītiski aprakstīt ar administratīvo tiesas procesu saistītas problēmas;
7. risināt tiesību piemērošanas problēmas, kas var rasties administratīvajā tiesas procesā;
8. sistēmiski analizēt administratīvā tiesas procesa institūtus un ar tiem saistītās aktualitātes konkrētā laikā.

Kompetence:
9. argumentēti diskutēt par administratīvā tiesas procesa institūtu nozīmi un piemērošanas problēmām;
10. analizēt un kritiski izvērtēt tiesību avotus, tostarp judikatūru;
11. veikt patstāvīgus pētījumus administratīvā tiesas procesa tiesību jomā;

12. orientēties pamatterminoloģijā angļu valodā.
Kursa plāns Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās
1. Administratīvā procesa tiesā būtība. Tiesības uz taisnīgu tiesu. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.pants un tā interpretācija attiecībā uz administratīvajām lietām. L 2, S 2
2. Latvijas Administratīvās tiesas procesa vēsture. 1921.gada 4.marta likums par administratīvajām tiesām. Padomju laika administratīvo lietu izskatīšanas tiesiskais regulējums. Administratīvā procesa likumprojekta tiesas procesa daļa. S 2
3. Pirmstiesas apstrīdēšana un strīda pirmstiesas atrisināšana. Valsts cilvēktiesību biroja un prokuratūras loma. Tiesībsarga (ombudsmena) institūts. S 2
4. Procesa dalībnieki. Subjektīvās tiesības un populārsūdzība. Valsts kā atbildētāja tiesā. Trešā persona. S 4
5. Pieteikums. Pieteikuma iesniegšanas termiņi. Pieteikuma saturs. Administratīvā akta darbības apturēšana. Pagaidu noregulējums. S 4
6. Objektīvās izmeklēšanas princips. Tiesas novērtējuma robežas. Lietderības apsvērumu izvērtēšana. S 2
7. Administratīvās lietas iztiesāšana pirmajā instancē un apelācijas instancē. Tiesneša noraidīšana. Pieteicēja un atbildētāja procesuālās tiesības. Tiesvedība kasācijas instancē. S 4
8. Tiesas spriedums. Administratīvās tiesas spriedumu veidi. Tiesas lēmums. S 2
9. Lietas jauna izskatīšana pēc sprieduma vai lēmuma stāšanās spēkā. S 2
10. Sprieduma izpilde. Piespiedu izpildes veidi. S 4
11. Pārskats par citu valstu administratīvās tiesas procesiem. Administratīvās tiesas process Somijā, Vācijā, Francijā un anglo-amerikāņu tiesību sistēmā. S 2

L - lekcija, S - seminārs

Konkrēts katra semestra nodarbību plānojums ar nodarbību datumiem visām studiju formām pieejams e-studijās vai tiek izsniegts semestra pirmajā nodarbībā.Prasības kredītpunktu iegūšanai Lai students varētu kārtot gala pārbaudījumu (rakstveida eksāmenu), līdz eksāmena pirmajai kārtošanas reizei jābūt sekmīgi nokārtotam kontroldarbam. Studentiem jāapmeklē visi studiju kursā paredzētie semināri. Var būt tikai viens neapmeklēts vai nesekmīgs seminārs. Ja students nav apmeklējis vai bijis nesekmīgs vairāk nekā vienā semināra nodarbībā, viņam konsultācijas laikā sekmīgi jāatbild uz docētāja jautājumiem par attiecīgā semināra tematu.

Starppārbaudījumi:
1. kontroldarbs - 50% no gala atzīmes;
Kursa noslēguma pārbaudījums:
2. raktveida eksāmens - 50% no gala atzīmes.

Semināra vērtējums nav ieskaitīts, ja students neizprot attiecīgā temata pamatjautājumus. Starppārbaudījumi un eksāmens tiek vērtēti 10 ballu sistēmā saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.
Mācību literatūra 1. Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Dr.iur. J.Briedes zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013
2. Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs Dr.iur. J.Briedes vispārīgajā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008.

3. Administratīvais process: likums, prakse un komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005.
Papildus literatūra 1. Dišlers K. Latvijas administratīvā procesa ievadjautājumi. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1936, 47.-50.lpp.
2. Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Rīga. 2002

3. Verwaltungsgerichtsordnung : Kommentar / begründet von Ferdinand O. Kopp ; fortgeführt von Wolf-Rüdiger Schenke. 14., neubearb. Aufl. München : Beck, 2005.
Periodika un citi informācijas avoti 1. žurnāli: Jurista Vārds, Likums un Tiesības, Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne u.c.
2. 1921.gada 4.marta likums par administratīvajām tiesām. Likumu un valdības rīkojumu krājums. 7.burtnīca, 3.04.1921
3. Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija (77)31 “Par indivīdu aizsardzību pret pārvaldes aktiem”
4. Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija R(80)7 „Par rīcības brīvības izmantošanu valsts pārvaldē”.
5. Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(84)15 „Par valsts atbildību”.

6. Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(2003)16 „Par administratīvo lēmumu un tiesas nolēmumu izpildi administratīvo tiesību jomā”.
Studiju programmas Tiesību zinātne