Kursa kods JurZ2040
Fakultāte Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 34 30 96
Kursa anotācija Administratīvā procesa tiesības ir tiesību zinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas obligātās daļas studiju kurss, kas ir turpinājums studiju kursam Administratīvās tiesības. Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par administratīvā procesa tiesību institūtiem un to praktisko pielietošanu. Studiju kursa saturs aptver administratīvā procesa vispārīgo daļu (administratīvā akta, faktiskās rīcības jēdziens, administratīvā procesa principi, lietas dalībnieki, procesuālie termiņi u.c.), administratīvo procesu iestādē un tiesā, administratīvo pārkāpumu lietvedību, valsts atbildību, kā arī administratīvā akta un tiesas nolēmumu izpildes procesu.
Kursa atbildīgais Ringolds Balodis
Rezultāti Studenti, kas izpildījuši visas studiju kursa prasības, ir ieguvuši zināšanas par:
1)administratīvā procesa tiesību attīstību Latvijā un administratīvā procesa tiesību avotiem;
2)administratīvā akta un faktiskās rīcības identificēšanas problēmām, administratīvā akta klasifikāciju
3)administratīvajā procesā piemērojamajiem principiem, to saturu un piemērošanas metodēm;
4)administratīvā procesa dalībniekiem, to tiesībām un pienākumiem administratīvajā procesā;
5)administratīvo procesu iestādē un tiesā,
6)valsts atbildības priekšnoteikumiem un pieprasīšanas kārtību;
7)administratīvo pārkāpumu lietvedību;
8)administratīvā akta un tiesas nolēmumu izpildi.

Studenti iegūtās zināšanas spēj pielietot, lai patstāvīgi:
1)identificētu valsts pārvaldes rīcības veidus publisko tiesību jomā;
2)atrastu administratīvajā procesā piemērojamās tiesību normas;
3)veiktu visas procesuālās darbības administratīvajā procesā iestādē un tiesā;
4)risinātu tiesību piemērošanas problēmas, kas var rasties administratīvi tiesisko attiecību ietvaros.
Kursa plāns Nr. p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.Administratīvais akta jēdziens, obligātās pazīmes. L4/S2
2.Administratīvo aktu klasificēšana.L2/S2
3.Faktiskā rīcība, uzziņa, izziņa.L2/S4
4.Publisko tiesību līgums.L2/S2
5.Administratīvā procesa principi.L6/S2
6.Administratīvā procesa dalībnieki un administratīvā procesa ierosināšana.L2/S2
7.Administratīvā akta sagatavošana, izdošana un sastāvdaļas.L2/S2
8.Administratīvā akta spēkā paziņošana un apstrīdēšana.L2/S2
9.Administratīvā akta spēkā esamība, tā atcelšana un procesa uzsākšana no jauna.L2/S2
10.Administratīvā akta izpilde. L2/S2
11.Atlīdzinājums administratīvajā procesā, tā pieprasīšanas process.L2/S2
12.Administratīvais tiesas procesa būtība, procesa dalībnieki un pieteikuma veidiL2/S2
13.Pagaidu aizsardzības līdzekļi.L2/S2
14.Administratīvās tiesas kontroles robežas, tiesas spriedums un tā izpilde.L2

Prasības kredītpunktu iegūšanai Semināru apmeklējums obligāts (var būt divi kavējumi). Lai students varētu kārtot gala pārbaudījumu (rakstveida eksāmenu, kas veido 50% no gala atzīmes), jābūt sekmīgi nokārtotiem starppārbaudījumiem (diviem kontroldarbiem), kas veido 50% no gala atzīmes.

Mācību literatūra 1.Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs Dr.iur. J.Briedes vispārīgajā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008.
2.Administratīvais process: likums, prakse un komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005
3.Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Latvijas Universitāte, Rīga, 1938., 224.-232.lpp.
4.Briede J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003
5.Briede J. Faktiskās rīcības jēdziens, tā attīstība tiesību transformācijas periodā Baltijas valstīs un faktiskās rīcības norobežošana no administratīvā akta. Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gs. mijā. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2006, 525.- 528.lpp.
Papildus literatūra 1.Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Rīga. 2002.
2.Vildbergs H..J, Krasts V. Salīdzinošas administratīvās tiesības. Rīga, 2001.
3.Dišlers K. Latvijas administratīvā procesa ievadjautājumi. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1936, 47.-50.lpp.
4.Briede J. Vispārīgais administratīvais akts. Likums un tiesības, 11.sējums (2009), nr.4 (116).
5.Levits E. Par tiesiskās vienlīdzības principu. Latvijas Vēstnesis 08.05.2003 Nr.68
6.Pleps J. Nokavēto procesuālo termiņu atjaunošana. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005, 289.-303. lpp.
7.Pastars E. Pagaidu noregulējums tiesu praksē. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums.- Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005, 269.-282.
8.Levits E. Par amicus curiae institūtu administratīvajā procesā. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums.- Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005,253.-257. lpp.
9.The administration and you. A handbook. Strasbourg: Counsil of Europe Publishing, 1996
Periodika un citi informācijas avoti 1.1. Žurnāli: Jurista Vārds, Likums un Tiesības, Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne u.c.

2. Normatīvie akti:
• 1921.gada 4.marta likums par administratīvajām tiesām. Likumu un valdības rīkojumu krājums. 7.burtnīca, 3.04.1921
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija (77)31 “Par indivīdu aizsardzību pret pārvaldes aktiem”
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija R(80)7 „Par rīcības brīvības izmantošanu valsts pārvaldē”.
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(84)15 „Par valsts atbildību”.
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(100)10 Valsts amatpersonu uzvedības kodekss
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(2003)16 „Par administratīvo lēmumu un tiesas nolēmumu izpildi administratīvo tiesību jomā”.
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija R(80)7 „Par rīcības brīvības izmantošanu valsts pārvaldē”.
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(2003)16 „Par administratīvo lēmumu un tiesas nolēmumu izpildi administratīvo tiesību jomā”.
• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija CM/Rec(2007)7 „Par labu pārvaldi”

3. Tiesu prakse:
• Aktuālie administratīvo tiesu nolēmumi un Satversmes tiesas nolēmumi.
Studiju programmas Tiesību zinātne [LPA]