Kursa kods JurZ1107
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 26 6 48
Kursa anotācija Studiju kurss „Administratīvās tiesības“ paredzēts politikas zinātnes bakalaura studiju programmas studentiem. Studiju kursa mērķis ir sniegt iespēju studentiem iegūt zināšanas par valsts pārvaldes juridisko uzbūvi, valsts un privātpersonu savstarpējām tiesiskām attiecībām valsts pārvaldes sfērā un valsts pārvaldes pamatjēdzieniem, kā arī padziļināt prasmi analizēt politiskos un valsts pārvaldes procesus.
Kursa atbildīgais Ringolds Balodis
Rezultāti Studenti studiju kursā iegūtās zināšanas spēj pielietot, lai patstāvīgi:
1)analizētu politiskos un valsts pārvaldes procesus arī to juridiskajā dimensijā,
2)identificētu pārvaldes darbības juridiskās formas un prastu analizēt to pielietošanu;
3)pamanītu interešu konflikta riskus un pārzinātu to novēršanas risinājumus;
4)sastādītu un analizētu normatīvo aktu projektus;
5)pielietotu tiesiskās aizsardzības līdzekļus valsts pārvaldes ietvaros un administratīvi tiesiskajās attiecībās ar privātpersonām.

Kursa plāns 1. Ievads studiju kursā. Valsts pārvaldes iekārta. L6
2. Pašvaldību statuss un struktūra. L4
3. Valsts dienests. L4
4. Interešu konflikta novēršanas regulējums. L4, S2, P2
5. Valsts pārvaldes darbības formas publisko tiesību jomā. L2
6. Administratīvā procesa tiesības. L4, S2
7. Administratīvā atbildība un administratīvo pārkāpumu lietvedība. L2

Prasības kredītpunktu iegūšanai Studiju kursa vērtējumu veido:
- 1 kontroldarbs (60%),
- rakstveida eksāmens (40%).
Obligāta dalība divos semināros.

Mācību literatūra 1. Briede J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003, 176 lpp.
2. Levits. E. Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcija. http://www.politika.lv/temas/politikas_kvalitate/8920/
3. Levits E. Valsts un valsts pārvaldes juridiskā struktūra un pamatjēdzieni. Jaunā pārvalde, 2002, Nr.1
4. Stucka A. Administratīvās tiesības. Rīga: Juridiskā koledža, 2009, 352 lpp.
5. Jansone D., Reinholde I., Ulnicāne I. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002, 291 lpp.
6. Maurer H. Allgemeines Verwaltungsrecht. 17. Aufl. Verlag C.H. Beck, 2009, 842 s.


Papildus literatūra 1. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005, 375 lpp.
2. Vīduša R. Ierēdņa profesija un valsts pārvaldes pašuzlabošanās mehānismi Latvijā. Likums un Tiesības. 2003. decembris, Nr. 52
3. Peine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 555 lpp.
4. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 274 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti 1.Jurista Vārds (par konkrētiem rakstiem informācija lekcijā)
2.Interneta portāls www.politika.lv

Studiju programmas Politikas zinātne