Kursa kods FarmE001
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 160
E-kursi FarmE001: Promocijas eksāmens farmaceitiskajā angļu valodā
Kursa anotācija
Doktorantam jānokārto promocijas eksāmens angļu valodā. Promocijas eksāmena mērķis ir padziļināt doktoranta zināšanas farmācijas profesionālajā angļu valodā, kas pilnveidotu studējošā komunikācijas iespējas un veicinātu starptautisku sadarbību zinātnē. Eksāmenu svešvalodā kārto reizē ar eksāmenu farmācijas apakšnozarē, kura laikā jāmāk izstāstīt sava zinātniskā pētījuma kopsavilkumu, kā arī jāmāk diskutēt un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem angļu valodā. Eksāmenā doktorantam jādemonstrē prasme lietot zinātnisko terminoloģiju un veidot zinātnisko uzstāšanos svešvalodā.
Promocijas eksāmena jautājumi tiek gatavoti katram doktorantam individuāli, saistībā ar viņa specializāciju un promocijas darba tēmu. Doktoranta svešvalodas prasme tiek vērtēta ar atsevišķu atzīmi. Eksāmenu pieņem Medicīnas un Farmācijas doktora studiju padomes izveidota un LU zinātņu prorektora apstiprināta komisija, kuras sastāvā ir iekļauti docētāji un pieaicināti speciālisti izpētes priekšmetā, kam ir zinātniskais grāds. Promocijas eksāmena kārtošana doktorantam jāpiesaka iepriekš un eksāmena laiks jāizziņo mēnesis pirms eksāmena.

Rezultāti 1. Doktoranti prot pastāstīt un diskutēt angļu valodā par savas disertācijas tēmu un demonstrēt iegūtas padziļinātas zināšanas farmācijas apakšnozarē, kurā tiek veikts zinātniskais izpētes darbs;
2. Doktoranti prot sarunāties, izdarīt secinājumus un diskutēt par zinātniskiem jautājumiem angļu valodā,
3. Doktoranti uzrāda zinātnisko pētījumu prezentācijas prasmi, kas ļauj viņiem nākotnē veikt neatkarīgus zinātniskus pētījumus.


Kursa plāns N.p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.Promocijas eksāmena pieteikšana1
2.Literatūras studēšana un terminoloģijas apguve angļu valodā50 (I)
3.Angļu valodas zināšanu pilnveidošana promocijas darba tēmas ietvaros.50 (I)
4. Zinātniskās tēmas prezentācijas sagatavošana angļu valodā 40 (I)
5.Konsultācijas ar zinātnisko vadītāju.17
6.Promocijas eksāmens2

I- doktorants individuālais darbs


Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Zināšanu pilnveidošana par pētāmo zinātnisko tēmu, izmantojot zinātniskos rakstus, mācību literatūru un citus pieejamos informatīvos avotus angļu valodā.
2. Zinātniskā ziņojuma sagatavošana angļu valodā.
3. Sekmīgi nokārtots eksāmens, iegūstot 5-10 balles.

Vērtējumu kursā veido sekmīgi nokārtots eksāmens – 100%Mācību literatūra
1. Mācību literatūras saraksts angļu valodā ir ietverts katras apakšnozares teorētisko jautājumu programmā.
2. Literatūra angļu valodā, kas tiek izmantota promocijas darba tēmas padziļinātai izpētei, katram doktorantam ir atšķirīga, atbilstoši pētījuma virzienam.


Papildus literatūra
1. Mācību literatūras saraksts angļu valodā ir ietverts katras apakšnozares teorētisko jautājumu programmā.
2. Literatūra, kas tiek izmantota promocijas darba tēmas padziļinātai izpētei, katram doktorantam ir atšķirīga, atbilstoši pētījuma virzienam.

Studiju programmas Medicīna un farmācija